Sök:

Projektledningssystem

En studie om industridesignfo?retag med avseende pa? projektledning


Bakgrund: Idag kan vi se att allt fler fo?retag har blivit projektbaserade och det har blivit en vanlig arbetsform. Vi ser och ho?r om ?projekt? o?verallt. Att skapa tillfa?lliga projektorganisationer fo?r att effektivt lo?sa olika problem a?r ett arbetssa?tt som sprider sig inom alla typer av verksamheter och branscher. Projekt a?r en arbetsform som fa?tt stor utbredning sa?va?l i den offentliga sektorn som i na?ringslivet. Det har blivit en sa? vanlig fo?reteelse att vi inte reflekterar o?ver det. Detta har bidragit till att projekt har blivit allt mer komplexa och med allt fler intressenter involverade och da?r ledarskap har blivit en viktig framga?ngsfaktor fo?r att driva va?lfungerande projekt. Projekt a?r ofta om inte alltid tempora?ra organisationer som bildas i syfte att genomfo?ra ett specifikt uppdrag. Med detta i fokus a?r det viktigt fo?r en ledare att kunna samspela mellan viktiga nyckelpersoner.Hur fo?retag va?ljer att organisera projekt beror pa? hur deras verksamhet a?r organiserad, vilket medfo?r att projekt leds pa? olika sa?tt. Den traditionella litteraturen om organisations- och ledarskapsteorier har dominerats av perspektivet att ledarskap a?r na?got som uto?vas av en enda person. Delat ledarskap handlar i sin tur om att dela pa? ansvaret med na?gon annan. En av de sto?rsta faktorerna fo?r fo?retagens lo?nsamhet a?r effektivt ledarskap. Fra?gan a?r vilket agerande som skapar och leder till fo?retagens lo?nsamhet? Med andra ord, hur tilla?mpar man projektledning inom industridesignbranschen och vilka likheter respektive skillnader kan man urskilja mellan olika fo?retag i branschen?Syfte: Mot bakgrunden av detta a?r syftet att ja?mfo?ra tre industridesignfo?retag med avseende pa? projektledning. Metod: Fo?r att uppfylla va?rt syfte har vi genomfo?rt en kvalitativ underso?kning, empirisk fallstudie da?r tre industridesignfo?retag har deltagit. Den kvalitativa underso?kningen baseras pa? personliga intervjuer med ledande personer pa? Propeller Design AB, Runius Design AB och Oxyma Innovation AB.Resultat: Resultatet av studien har analyserats med hja?lp av ledarskapsteorier och modeller. Ett lyckat projekt kra?ver en va?lfungerande kommunikations- och informationskanal mellan samtliga inblandade parter. En projektledare har en central roll i ma?nga fo?retag och fo?r att na? projektets uppsatta ma?l kra?vs det na?gon form av ledarskap. Att arbeta i projekt inneba?r att arbeta i ett team tillsammans med personer fra?n flera olika kompetensomra?den. De tre industridesignfo?retag visar skillnader i sa?ttet att leda och driva sin verksamhet, vilket i ma?ngt och mycket beror pa? fo?retagens storlek och dess resurser. 

Författare

Belma Mahalbasic Asmira Mahalbasic

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..