Sök:

Agil systemutveckling ? en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren


Den här uppsatsen handlar om projektledning av projekt som tar stöd av agila systemutvecklingsmetoder. Från början skapades de agila metoderna, av utvecklarna själva, som ett svar på de traditionella metodernas rigiditet och, i deras mening, övertro på en dokumenterad process. Ordet ?agil? betyder lättrörlig och kärnan i de agila metoderna är att göra utvecklingen mer flexibel och lättare att manövrera. Det finns andra värderingar som är grundläggande i agil systemutveckling som påverkar projektledaren och dennes arbete för ett agilt projekt. Utgående ifrån en litteraturstudie kring traditionella projekt och den traditionella projektledaren, samt en empirisk studie av agila projekt och den agila projektledaren, är syftet med uppsatsen därför att visa på skillnaderna i projektledarens roll och arbete mellan traditionella och agila projekt. Problemet som vi försökt besvara är ?Hur skiljer sig arbetet för en agil projektledare och det föreskrivna arbetet för en traditionell projektledare åt??, med följdfrågan ?Förväntas en agil projektledare ta en annan roll och i så fall på vilket sätt??. Utgående ifrån en riktningsvisare (Briner, Geddes & Hastings, 1999), som visar vilka riktningar en projektledare måste vända sig i sitt arbete, har den agila projektledarens arbete och roll jämförts med den traditionella projektledarens. Resultatet av undersökningen och den sammanfattade bilden av den agila projektledaren är en befattning som har en starkare PR- och utbildande roll än den traditionella, resultatansvaret har lyfts bort och ligger högre upp i organisationen och till sist arbetar den agila projektledaren främst som möjliggörare för ett självorganiserande team som projektledaren inte ingår i eller har bestämmanderätt över. De personliga och formella egenskaper som Lööw (1999) lyft fram som viktiga för en traditionell projektledare gäller även för den agila projektledaren. Men en starkare betoning på politiska egenskaper märks för den agila projektledaren. I anslutning till studien av den agila projektledaren studerades även agila metoder och hur de förhåller sig till traditionell projektledning. Den jämförelsen gav, utgående ifrån Lööw (1999), ett antal fallgropar och framgångsfaktorer för agila projekt.

Författare

Björn Jacobsen Emma Engvall

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Institutionen för informatik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..