Sök:

Sökresultat:

8699 Uppsatser om Kommunikation - Sida 1 av 580

Kommunikationens roll vid förändring

Studien undersöker relationen mellan Kommunikation och organisationsförändring. Studien tar plats på en klinik vid ett svenskt sjukhus. Två frågor ställs, vilka är: Hur har Kommunikation använts i förändringsprocessen? Och, vad har Kommunikationen inneburit för de berörda och deras syn på förändringarna? Resultatet visar att Kommunikation oftast ses som feedback för att förbättra förändringarna och för att skapa delaktighet. Huruvida Kommunikation faktiskt ses som feedback och delaktigheten är äkta, ifrågasätts också.

Kommunikation - hjärtat i en fungerande arbetsgrupp?

Detta examensarbete behandlar främst ämnesområdena Kommunikation och arbetsgrupper. Vi har i denna studie genomfört kvalitiativa undersökninar med fem medarbetare i Resia-butiken i Eskilstuna. Syftet med examensarbetet är att ta föreslå hur medarbetarna kan få en bättre Kommunikation och sammanhållning.Litteraturen som använts berör områdena Kommunikation, förändringsledning, arbetsgrupper och kreativitet. Alla anteckningar som gjorts har sparats och dokumenterats på en gemensam e-mail forskargruppen har. Vidare har vi använt oss av en blogg där vi beskriver var i framtagningsprocessen vi är..

Kommunikation och lärande i matematik

VI HAR FÅTT EN MYCKET POSITIV UPPFATTING OM HUR MAN KAN ANVÄNDA Kommunikation I MATEMATIKUNDERVISNINGEN PÅ ETT LUSTFYLLT SÄTT, DOCK ÄR KRAVEN SOM STÄLLS PÅ LÄRAREN MYCKET HÖGA..

Pedagogers syn på hur de främjar barns samspel och kommunikation

Syftet med den här studien är att med utgångspunkt från tio pedagogers berättelser beskriva hur de bemöter barn och deras arbetssätt för att främja samspel och Kommunikation. Det är pedagoger från förskoleklass till högstadiet som har intervjuats. Studien är ingen jämförande studie utan en beskrivning av olika förutsättningar för samspel och Kommunikation både inom särskola,särskilda undervisnings grupper och grundskola. Studien påvisar att trygghet, förebilder, reflektion och bra Kommunikation mellan hem och skola är viktiga förutsättningar för utvecklande av ett bra samspel..

"Hvad beholder jeg da tilbage?" Översättning av icke-verbal kommunikation till svenska och engelska i tretton av H.C. Andersens sagor

I denna uppsats jämförs tretton av H.C. Andersens sagor med deras översättningar till svenska och engelska. Det som undersöks är hur icke-verbal Kommunikation, framför allt paralingvistisk Kommunikation, har översatts, och vilka konsekvenser översättarnas val får..

Icke verbal kommunikation i vårdmötet

Icke verbal Kommunikation förekommer i vårdmöten dagligen. Den kan vara omedveten och otydlig vilket kan göra patienten förvirrad och stressad. Informationen som patienten får av sjukvårdspersonal uttrycks både med verbal och icke verbal Kommunikation. i mötet kan icke verbal Kommunikation ge stöd och trygghet i omvårdnaden för patienten. Syftet med studien var all belysa sjukvårdspersonalens icke verbala Kommunikation i relationen till patienten.

Mellanchefer som meningsskapare i organisationens vertikala kommunikation

Denna uppsats fokuserar på mellanchefer som centralfigurer för meningsskapande Kommunikation inom organisationer. Syftet är att beskriva hur mellanchefer resonerar och reflekterar kring intern Kommunikation och hur de ser på sina förutsättningar till meningsskapande i sina verksamheter. Studien är genomförd med en kvalitativ metod. Åtta intervjuer är genomförda med fyra mellanchefer från två olika organisationer. Studiens resultat visar att Kommunikation har blivit en viktigare men svårare uppgift för mellanchefer.

Distriktssköterskans erfarenhet av kommunikation inom omvårdnadsteamet

Kommunikation är en central del i distriktssköterskans arbete och forskning visar attbristande Kommunikation och informationsöverföring mellan distriktssköterskaoch omvårdnadsteamet är riskområden för patientsäkerhet. Syftet med studien var attbeskriva distriktssjuksköterskans erfarenheter av Kommunikation och informationsöverföringinom omvårdnadsteamet. Fyra intervjuer genomfördes och datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Tre kategorier framkom: tillämpa Kommunikationsstrategier, verka för samarbete och arbeta med organisationsansvar. Distriktssköterskan använde olika strategier i Kommunikationen med omvårdnadsteamet för att skapa goda relationer.

Vad ska vi göra nu, när vi gjort så? - en studie i tvåspråkiga elevers kommunikation under laborationer

Syftet med denna studie var att undersöka hur tvåspråkiga elevers Kommunikation under två olika laborationer såg ut, hur laborationsuppgiftens utformning påverkade dessa elevers Kommunikation och även hur laborationerna kunde ge eleverna möjlighet till reflektion runt innehållet. Elever i årskurs 7 observerades och spelades in på band vid två skilda laborationstillfällen. Intervjuer utfördes efter det sista laborationstillfället. Undersökningen tyder på att elevernas Kommunikation och möjligheter till reflektion i stor utsträckning påverkas av laborationens utformning och innehåll..

Personalchefers uppfattningar om ledarskap och kommunikation

Denna studie är en kvalitativ undersökning om personalchefers uppfattningar om Kommunikation och ledarskap. Undersökningens syfte var att undersöka, beskriva och analysera personalansvariga chefers uppfattningar kring kommunikativa aspekter av ledarskap. Datamaterialet samlades in genom åtta stycken semistrukturerade intervjuer samt tidigare forskning. Undersökningens slutsatser handlade i stort om att det finns liknande åsikter bland chefer huruvida ledarskap är ett mandat och chefskap en titel. Kommunikation används för att ge medarbetare medbestämmande.

Kommunikation - vad är det? : En studie av musikalisk kommunikation i ensemblesammanhang

Föreliggande arbete inriktar sig på Kommunikation mellan sångare och medmusiker i ensemblesammanhang utifrån det multimodala och designteoretiska perspektivets syn på Kommunikation och lärandeförutsättningar. Med hjälp av videoobservationer av min egen Kommunikation i en ensemble på högskolenivå har jag analyserat fram vilka olika semiotiska resurser som används samt intentionerna bakom dem. Resultatet visar att Kommunikationen ensemblemedlemmarna emellan tillkommer först efter en tid in i lärandeprocessen och att det, för egen del, är sången som verkar som den främsta kommunikatören i det här sammanhanget.  Dynamik, tydlighet och lekfullhet skvallrar om säkerhet eller osäkerhet i form och melodi samt fungerar som en vägledning om var jag befinner mig i lärandeprocessen. I diskussionen tar jag bland annat upp hur den första ensemblelektionen byggs upp i enighet med det multimodala perspektivets syn på bra lärandeförutsättningar samt vad kroppsspråk har för betydelse för Kommunikation i ensemblesammanhang. .

Att mäta betydelsen av formell och informell kommunikation vid beslutsprocesser

Att mäta betydelsen av Kommunikation och hur viktigt de olika Kommunikationstyperna är vid beslutsfattande. Organisationens struktur och formella språk samt krav på formalitet påverkar Kommunikationen..

?Olika uttryck för kommunikation? : förskollärares uttalanden om kommunikation i mötet med barn och föräldrar på två mångkulturella förskolor

Detta arbete är en kvalitativ studie som handlar om Kommunikation på mångkulturella förskolor. Syftet med den empiriska undersökningen är att ta reda på hur förskollärare uttalar sig om den Kommunikation som sker på mångkulturella förskolor. De frågeställningar studien utgår från är: På vilka olika sätt kan Kommunikation komma till uttryck på en mångkulturell förskola? På vilka sätt stödjer och utvecklar pedagogerna Kommunikation i en mångkulturell förskola? Insamling av materialet har skett genom semistrukturerade intervjuer vilka spelats in med diktafon och transkriberats.Resultatet från de intervjuer som gjorts diskuteras mot forskningsbakgrunden i vilken vi lyfter tidigare forskning inom relevanta områden för studien. Bland annat beskrivs här Kommunikation, interkulturell Kommunikation och förskolan som diskurs.Resultatet visar att pedagogens förhållningssätt och olika stöd är av stor betydelse för den Kommunikation som sker på mångkulturella förskolor.

Autism och kommunikation: hur arbetar man med kommunikation
på gymnasiesärskolor idag?

Detta arbete behandlar funktionshindret autism, där Kommunikation återfinns som ett stort problemområde. Inom den sk "Wings Triad", där nedsättning i social interaktion, Kommunikation och fantasi nämns som de största svårigheterna, och som komplexa områden där många personer med autism har stora brister, är detta tydligt. Sett ur individperspektiv är Kommunikation väldigt intressant och ett viktigt område att belysa. Just Kommunikation och det sociala samspelet med andra människor är något som i dagens samhälle fyller en viktig funktion, och finns då svårigheter till kommunikativt samspel så innebär detta problem. Jag vill med detta arbete visa hur man arbetar med Kommunikation som problemområde i särskolan idag, och ge en inblick i vilka olika metoder, visuella arbetssätt och hjälpmedel som finns att tillgå för att stimulera personer med autism till en förbättrad tvåvägsKommunikation.

Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation mellan den somatiska vården och hemsjukvården

Bakgrund: Olika författningar och lagar reglerar vården. Hemsjukvården tar över efter utskrivning från sjukhuset. För en bra utskrivningsprocess är det viktigt med en god Kommunikation mellan dessa två organisationer. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av Kommunikation mellan den somatiska vården och hemsjukvården vid utskrivning. Metod: En systematisk litteraturstudie.

1 Nästa sida ->