Sök:

Sökresultat:

2028 Uppsatser om Samspel - Sida 1 av 136

?Många tror att ICDP bara handlar om sunt förnuft, men det är så mycket mer än så? : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare och rektorer på två F-6 skolor upplever och tillämpar programmet Vägledande samspel

I kommunen X skolplan står det skrivet att Vägledande Samspel är ett arbetsverktyg för ökad måluppfyllelse bland eleverna. Vägledande Samspel är ett program vars mål är att öka lärarnas medvetenhet om sina egna roller och om det betydelsefulla Samspelet med barnen. Syftet med den här studien var att ta reda på hur lärare och rektorer på två F-6 skolor upplevde Vägledande Samspel. Via åtta kvalitativa intervjuer har vi fått svar på hur lärarna och rektorerna upplever Vägledande Samspel, hur Vägledande Samspel kan tillämpas under skoldagen och vilka begränsningar som upplevs med Vägledande Samspel. Respondenterna är alla positivt inställda till Vägledande Samspel.

Små barns samspel i den fria leken

Karlsson, Hanna (2010). Små barns Samspel i den fria leken. Malmö högskola: Lärarutbildningen. I denna studie var syftet att undersöka och små barns Samspel i den fria leken. Frågor jag utgick ifrån var: Hur ser små barns Samspel ut i den fria leken? I vilken utsträckning förekommer konflikter i små barns Samspel? Hur använder små barn kroppsspråket i det sociala Samspelet? Undersökningen genomfördes på en småbarnsavdelning, urvalsgruppen bestod av tolv små barn i åldern ett- till två år.

?Det viktiga är inte att alla leker med alla, utan att alla har någon? - En kvalitativ studie om barns samspel

Syftet med vårt examensarbete är att utifrån pedagogernas perspektiv studera hur tillhörighet i grupp skapas. Detta gör vi genom att undersöka och analysera barns Samspel i förskolan. Det har vi genomfört genom en kombination av en kvalitativ- och kvantitativ studie. Våra frågeställningar innefattar vilka typer av Samspel barn konstruerar i förskolemiljö, hur pedagoger talar om barns Samspel och synliggörandet av alla barn, samt vilka faktorer som kan påverka barns Samspel. I studien lyfter vi olika perspektiv inom Samspel, som barnperspektiv, samhörighet, den Närmaste utvecklingszonen, ålderns betydelse för Samspel, roller och makt, samt svårigheter i Samspel.

Populärlitterära äktenskap : En studie av Alice Lyttkens Flykten från vardagen (1933) och Karin Alvtegens Svek (2003)

I kommunen X skolplan står det skrivet att Vägledande Samspel är ett arbetsverktyg för ökad måluppfyllelse bland eleverna. Vägledande Samspel är ett program vars mål är att öka lärarnas medvetenhet om sina egna roller och om det betydelsefulla Samspelet med barnen. Syftet med den här studien var att ta reda på hur lärare och rektorer på två F-6 skolor upplevde Vägledande Samspel. Via åtta kvalitativa intervjuer har vi fått svar på hur lärarna och rektorerna upplever Vägledande Samspel, hur Vägledande Samspel kan tillämpas under skoldagen och vilka begränsningar som upplevs med Vägledande Samspel. Respondenterna är alla positivt inställda till Vägledande Samspel.

Pedagogers syn på hur de främjar barns samspel och kommunikation

Syftet med den här studien är att med utgångspunkt från tio pedagogers berättelser beskriva hur de bemöter barn och deras arbetssätt för att främja Samspel och kommunikation. Det är pedagoger från förskoleklass till högstadiet som har intervjuats. Studien är ingen jämförande studie utan en beskrivning av olika förutsättningar för Samspel och kommunikation både inom särskola,särskilda undervisnings grupper och grundskola. Studien påvisar att trygghet, förebilder, reflektion och bra kommunikation mellan hem och skola är viktiga förutsättningar för utvecklande av ett bra Samspel..

Barns sociala samvaro : En jämförande studie av flickor och pojkars samspel i förskolan

I denna studie har vi med hjälp av videokamera observerat barns Samspel ur ett genusperspektiv. Vi har undersökt skillnaden mellan flickor och pojkars Samspel samt hur förskolans artefakter påverkar på barnens Samspel. Ur ett mikrosociologiskt perspektiv med fokus på barnens verbala och ickeverbala kommunikation har vi analyserat pojkarna och flickornas Samspel för att kunna genomföra en jämförande studie. Av resultatet kan vi konstatera att det både finns likheter och skillnader i barnens Samspel, barnen följde vissa könstypiska mönster och bröt mot vissa. Den största likheten i barnens Samspel var deras exkluderande och inkluderande aktiviteter.

Barns Samspel En studie av barns samspel i olika situationer i förskolan

Abstract Jeppsson, Malin & Widesson, Karolina (2008). Barns Samspel. En studie av barns Samspel i olika situationer i förskolan. Malmö: Lärarutbildningen Malmö högskola Examensarbetet handlar om hur barns Samspel tar sig uttryck i förskolan verksamhet. Syftet med examensarbetet är att få förståelse för hur barns Samspel ser ut i olika situationer och hur lärande kan vara synligt i barns Samspel.

Pedagogens påverkan på barns sociala initiativ och lärande i samspel på förskolan

I detta examensarbete har vi undersökt vilken effekt pedagogens närvaro/frånvaro och grad av deltagande kan ha på förskolebarns sociala Samspel..

Barns bildskapande i en kulturförskola

Syftet med studien är att undersöka barnens Samspel och pedagogens förhållningssätt underbildskapande aktiviteter. Studien har en kvalitativ ansats och ett sociokulturellt perspektiv dåbarns Samspel vid bildskapande fokuseras i vår undersökning. Empiriskt material samlades invia observationer av förskolebarn under en planerad bildaktivitet samt vid fritt skapande somvisar barnens bildskapande på en kulturförskola där vi kom fram till att barnens bildskapandevar styrt under planerade aktiviteter men samtidigt gynnades barnens Samspel. Det vi komfram till var om aktiviteten var styrd eller guidad och hur barnens Samspel genom bild såg ut..

Bland synthar och doftljus- En studie om samspel i träningsskolan

Syftet med denna studie är att uppmärksamma och belysa faktorer som kan möjliggöra Samspel i träningsskolan, där eleverna använder icke - verbal kommunikation. Vi har valt en kvalitativ ansats där vi använt videoobservationer för att fånga Samspel under lektionstid samt under raster. Som komplement till videoobservationerna har vi även använt stimulated recall med halvstrukturerad intervju som form. Resultatet visar att eleverna har förmåga till Samspel mellan varandra under raster. Samspelet består av att eleverna riktar blicken, sneglar, följer efter och närmar sig varandra.

Relationsskapande och samspelets betydelse i förskolan : ett personalperspektiv

Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur personal i förskolan arbetar med relationsskapande och vilken betydelse Samspel har i verksamheten. Det är en kvalitativ undersökning där både enkäter och observationer har använts på fem olika förskolor i Sverige för att synliggöra personalens arbetssätt kring relationer och Samspel. Resultatet visade att Samspel och relationer har en betydande roll för barns utveckling och lärande. Några begrepp som personalen beskrev som värdefulla för att relationer ska byggas och utvecklas var trygghet, lyhördhet, delaktighet och att utgå ifrån varje individ. En slutsats är att relationer är en ständigt pågående process i förskolans verksamhet och att Samspel har en betydande inverkan på relationers utveckling..

"Lite konstigt i mitt hjärta känns det då" - en undersökning i förskolan om barns uppfattningar av samspel

BAKGRUND:Vygotskij (1934/1999) talar om Samspelets påverkan på barns lärande och utveckling. Många forskare vilar sina studier på Vygotskij och utgår från hans teori om den närmaste utvecklingszonen. Flera av forskarna kom fram till att ett Samspel fungerar bättre då barn har en social kompetens och i den ingår konflikthantering.SYFTE:Studiens syfte är att undersöka barns uppfattningar av Samspel. De frågeställningarundersökningen utgått ifrån är: Hur uppfattar barn ett fungerande Samspel? Hur uppfattar barn ett bristande Samspel? Hur uppfattar barn konflikthantering?METOD:Studien är kvalitativ med en fenomenografisk ansats.

Förskolebarns samspel i skapande verksamhet

Syftet med uppsatsen är att få förståelse för vad som har betydelse för barns Samspel i förskolan när de skapar och se om skapande aktiviteter lockar till samtal och Samspel mellan barnen. Bli uppmärksam på vilken roll den vuxne kan ha för barnens sociala Samspel i skapande aktiviteter. Finns det hinder och vad uppmuntrar till samtal och Samspel.Utifrån mitt syfte ställer jag följande frågor.Vad händer i samtal och Samspel när barn skapar på förskolan?Vad är det som lockar till samtal och Samspel mellan barnen? Finns det något som hindrar samtal och Samspel?En studie på nio tillfällen ger en inblick när barn skapar i förskolemiljö. Min undersökning tillsammans med litteraturen som analysen till studien vilar på är grunden för uppsatsen.

"Men så här ser ut! Fast det pågår nånting alldeles fantastiskt" - Förskollärares uppfattningar kring den fysiska inomhusmiljöns betydelse för samspel

Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för det Samspel som pågår i förskolan är ett aktuellt område. Miljön som en tredje pedagog diskuteras, det vill säga hur den fysiska inomhusmiljön kan stödja barns Samspel och därmed barns utveckling och lärande. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi funderat kring hur olika rum uppmuntrar till Samspel, därav vårt intresse för förskollärares uppfattningar kring den fysiska inomhusmiljöns betydelse för Samspel.SyfteSyftet med vår studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om den fysiska inomhusmiljöns betydelse för Samspel i den fria leken.MetodVi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer som redskap i vår studie. Vi har intervjuat fem förskollärare som är verksamma på tre olika förskolor i två mindre kommuner i sydvästra Sverige.ResultatFörskollärarna i studien anser att det är av stor vikt med en fysisk inomhusmiljö som är tillåtande och tilltalande. De pekar också på att det är viktigt att utgå från barns intressen och att förändra miljön efter det.

Konstruktioner och konsekvenser av Vägledande samspel : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar

Samspelets betydelse mellan pedagog och barn är något som framhävs som viktigt inom förskolan. Det finns ett antal metoder och förhållningssätt i förskolan som anses gynna detta Samspel. Vår studie startade med en nyfikenhet om programmet Vägledande Samspel. Programmet Vägledande Samspel har initierats av stiftelsen ICDP. Vi har uppmärksammat att många pedagoger i förskolan blir vidareutbildade i programmet och vi ville undersöka pedagogers uppfattningar om Vägledande Samspel.

1 Nästa sida ->