Sök:

Dyskalkyli

Normativa data fo?r svenska barn i a?rskurs 5 och 6 pa? Dyscalculia Screener och hur testresultat korrelerar med avkodningsfo?rma?ga och skolmatematik


Dyskalkyli (specifika ra?knesva?righeter) a?r en av flera orsaker till matematiksva?righeter. Studier har pa?visat samband mellan dyskalkyli och dyslexi och att personer med dyskalkyli har sva?rt att klara skolmatematiken. Tva? skilda synsa?tt fo?rklarar orsaken till dyskalkyli: systemteorin och modula?rteorin. Dyscalculia Screener a?r ett screeningverktyg som bygger pa? modula?rteorin och att dyskalkyli beror pa? sva?righeter med grundla?ggande antalsuppfattning och ska urskilja personer med dyskalkyli fra?n de som a?r da?liga pa? matematik av andra orsaker. Testet inneha?ller delar som testar reaktionstid (Simple Reaction Time), antalsuppfattning (Dot Enumeration och Numerical Stroop) och aritmetik (Addition och Multiplication). Denna studie underso?kte hur svenska barn i a?rskurs 5 och 6 presterade pa? testet, fo?r att ge referensdata fo?r svenska fo?rha?llanden och underso?ka hur va?l de engelska normerna fungerar. Studien studerade a?ven samband mellan avkodningsfo?rma?ga, av riktiga ord och non-ord (med testet La?St) och prestation pa? Dyscalculia Screener samt samband mellan prestation i skolmatematik och resultat pa? respektive test. Studien innefattade 66 barn, 36 i a?rskurs 5 och 30 i a?rskurs 6. Svenska barns resultat skiljde sig till viss del fra?n de engelska normva?rdena. De presterade la?gre a?n normva?rdena pa? deltesten Simple Reaction Time och Multiplication. Pa? Dot Enumeration och Numerical Stroop presterade barnen ho?gre. Pa? Addition la?g barnen inom normva?rdena. Samband mellan avkodningsfo?rma?ga och ra?knefo?rma?ga kunde pa?visas, framfo?rallt fo?r avkodning av non-ord. En skillnad i resultat fanns pa? deltesten Numerical Stroop, Addition och Multiplication mellan de som uppna?dde ma?len i matematik och de som var tveksamma att uppna? eller inte uppna?dde ma?len. 

Författare

Anna Sahlberg Lina-Lotta Taavola

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Logopedi

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..