Sök:

Sökresultat:

383 Uppsatser om Migration - Sida 1 av 26

Migration : Dokumenthanteringssystem till Webbapplikation

Migration mellan system används oftast när ett system har blivit föråldrat och då det märks att det inte längre är lika effektivt gentemot nyfunnen teknik. Då är det därför intressant att använda sig av Migration, när det är av intresse att skapa ett nyare system utifrån det gamla. Detta arbete går igenom och löser problem vilka uppstått när en Migration mellan ett dokumenthanteringssystem till en webbapplikation görs. Men fokuseringen har riktats mot att hitta den bästa Migrations och övergångsmetoden för att kunna skapa en bra, enkel och effektiv Migration mellan ett dokumenthanteringssystem till en webbapplikation.

Mellan säkerhet och mänskliga rättigheter : en studie av den svenska officiella migrationsdiskursen

This paper focuses on the Swedish Migration discourse and investigates if and to what extent it is dominated by a security perspective. Analysing a number of official texts and documents I want to show how the discourse describes migrants and what implications this carries with it for the migrants and for the Swedish Migration politics. Through discourse analysis I have analysed whose security that is prioritised, the Swedish or the refugees, who is the refugee and the asylum seeker, and who is the illegal migrant in the Swedish official Migration discourse. As a theoretical frame for the analysis I have used theories on Migration and security. These include theories on the securitisation of politics, the globalisation and the creation of political identity from the nation state perspective and theories on the connection between Migration and security.My results show that a security discourse is dominating the Swedish official Migration discourse and is therefore defining our reality and the identities of refugees, asylum seekers and illegal migrants.

Konvertering av webbapplikationer från ASP till ASP.NET

This dissertation is carried out on behalf of Two i Sverige AB. Two is a consulting agency which primarily works with the development of homepages. The company has several of its complete applications written in ASP e.g. the development of homepages. At the agency they have seen benefit migrating these applications from ASP to the more flexible environment ASP.NET.

SYNS VI I SVERIGE? : En rättssäkerhetsstudie om barn i migrationsprocessen

The current thesis is on the rule of law and how the principles of the rule of law are met in thenew Swedish Migration process. The Migration process has been subjected to criticism duringseveral years and on different occasions. The Migrations process is viewed through a ?rightsof the child? perspective, foremost to seek if the rights of the child are met. The children are avulnerable group, not the least in the process of Migration.

Att byta land - hur migrationserfarenheter kan påverka individen

Syftet med denna uppsats har varit att lyfta fram några personers egna erfarenheter av Migration för att diskutera vad Migration kan innebära för dessa människor och hur de upplever att dessa erfarenheter har påverkat dem. Genom att intervjua personer som själva har migrerat har vi kunnat ta reda på hur dessa personer definierar följderna av Migrationen och hur de upplever att de har förändrats och vilka resurser och tillgångar de har förskansat sig till följd av Migrationen. Resultaten pekar mot att Migration trots svåra upplevelser och processer kan leda till en positiv utveckling för migranten som person. Vi har förstått detta resultat utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv och utvecklat en tanke om hur socialt arbete med migranter eventuellt kan förbättras med fokus på de positiva aspekterna av Migration och dess konsekvenser..

PEG-migration? MALDI-TOF-analys av beläggningar från fyra arkeologiska träföremål

Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2012:29.

En påstådd sexualitet - En diskursanalytisk undersökning av svenska migrationsmyndigheters syn på sexualitet i relation till hbtq-personers asylärenden

The purpose of the essay is to examine the views on sexuality that guide the Swedish Migration board and court?s judgments and decisions in asylum cases. The essay investigates seven cases from the Swedish Migration court regarding asylum seekers from seven different countries seeking protection in Sweden due to their sexuality and/or gender identity. By applying discourse analysis, along with the theoretical perspectives of Judith Butler and the postcolonial critique of Chandra Talpade Mohanty, the essay discuss what kind of criteria and/or practice is demanded of the asylum seekers to be rendered as trustworthy. The essay concludes that the asylum seekers are considered untrustworthy by the Migration authorities when not acting according to a (hetero)normative sexuality.

?Det är vårt land också? En kvalitativ studie om hur en grupp romer i Tjeckien beskriver migration och hem

Social exklusion av romer i Europa ökar. Media uppmärksammar romer som kommerfrån Central-och Östeuropa och bosätter sig tillfälligt på parkeringsplatser eller i stadensutkanter. Studien syftar till att belysa hur en grupp romer i Tjeckien uppfattar Migrationoch vad de själva lägger i begreppet hem. Studien genofördes i norra Tjeckien, ett avÖsteuropeiska länder. Studien bygger på en kvalitativ intervju som forskningsansats.Informanterna rekryterades med bekvämlighetsurval och i studien ingår sex informanter.Det insamlade empiriska materialet är tolkat med postkolonial teori.

Jämlika villkor? En diskursanalys av LOs presentation av arbetskraftsinvandring under åren 2000-2006

Central labour market actors have come to an agreement ? Sweden is going to need labour Migration. In spite of the agreement the actors disagree upon how the labour Migration should be designed. This essay examines how the union organisation, LO presents labour Migration in their rapports during the years 2000-2006. This is done through Laclau and Mouffes discourse theory and a merge with postcolonial theory.

I en sovsäck i baksätet  : Dikter

To be in a society or not. The movement or the stagnation. Observations in the present. .

Selection of habitat and resources during migration by a large mammal : a case study of moose in northern Sweden

Migration is a worldwide phenomenon that has occurred for thousands of years in a vast variety of species. The general knowledge of migrating animals is poor even though billions of animals from a range of different groups migrate every year. The human impact on migrating ungulates is high and many populations are declining globally due to direct and indirect causes. Hence it becomes vital to study the Migration phase and the habitat and resources selected during Migration. The objective with this study was to identify the habitat characteristics and resource selection of moose during Migration and compare the selection between different seasons and utilization distribution (relative frequency distribution for the points of location of an animal over a period of time) categories.

Anglosaxarna och Brittanien : Kulturell Identitet hos ett Migrerande Folk

Many questions are still left unanswered regarding the period c. 450-700 AD, when hordes of Anglo-Saxon migrants landed on the British Isles and by doing so made the starting point in the foundation of England. Who were these Germanic tribes? The theories of how the Migration proceeded are today many. The two major theories today concerns whether it was a question of a mass Migration or a gradual Migration proceeded by smaller groups of military elite.

Utflyttning från Cottbus : en studie av ungdomars och studenters utflyttning från en östtysk storstad

The purpose of this essay is to describe and partly explain the Migration from a German city, and to illustrate the political difficulty surrounded by the phenomenon.I?ve composed following question issues to fulfill the purpose of the study:1.How does the Migration take form in Cottbus?2.Why do the students want to migrate?3. Do the politicians consider the Migration as a problem? What kind of measures do they want to introduce to prevent it?The survey has been done with mainly qualitative research methods, but it contains some quantitative elements.I?ve made an opinion poll survey among students in Cottbus, interviews with politicians at the city council and interviews with four students that have already left the city.The results of the study show that the will to migrate is widespread by the students in Cottbus. It?s first and foremost the chance to get a job that drives the students to migrate.The city has a deficit of 180 million Euros in household, which makes the politicians to feel helpless, facing the problem of Migration.

Migration och arbetsmarknadsintegration - den tyska återföreningen

Title: Migration and Labor Market Integration ? the German Reunification Since the German reunification former East Germany has been struggling with rising unemployment numbers and extensive eMigration. The East German Länder are still well behind the West German and even though Germany unquestionably is united politically the old border divides the economy ? and the labor market ? in two. This thesis aims to describe the reunification process of the East German and the West German labor markets, and in particular the role of Migration in this process.

Fysiska strukturer i Umeälvens gamla älvfåra och dess inverkan på laxsmoltens utvandringsframgång

The survival of hatchery reared smolts is generally low after release. To get a better understanding of what variables affecting Migration success, Atlantic salmon smolts were studied during their out-Migration in the old river channel in the lower part of river Umeälven. The area consists of shifting habitat and complex structures which causes difficulties for smolt on their Migration out to sea. The aim of this study was to try to determine the effects of feed restriction, fin conditions and different physical barriers in the river, on the migratory behavior of Atlantic salmon smolts in the river Umeälven. The river was divided into six different sections using acoustic receivers strategically deployed along the river. Two-year old hatchery-reared smolts (n=150), in three different weight classes, were tagged with acoustic transmitters.

1 Nästa sida ->