Sök:

?Det är vårt land också? En kvalitativ studie om hur en grupp romer i Tjeckien beskriver migration och hem


Social exklusion av romer i Europa ökar. Media uppmärksammar romer som kommerfrån Central-och Östeuropa och bosätter sig tillfälligt på parkeringsplatser eller i stadensutkanter. Studien syftar till att belysa hur en grupp romer i Tjeckien uppfattar migrationoch vad de själva lägger i begreppet hem. Studien genofördes i norra Tjeckien, ett avÖsteuropeiska länder. Studien bygger på en kvalitativ intervju som forskningsansats.Informanterna rekryterades med bekvämlighetsurval och i studien ingår sex informanter.Det insamlade empiriska materialet är tolkat med postkolonial teori. Studiensresultat visar att migration och skapande av sitt hem påverkas ömsesidigt. Detbristfälliga hemmet kan vara en anledningen till migration eller kan migration vara enstrategi för att skapa ett idealt hem. Aspekter som påverkar skapandet av hemmet ochdärmed påtrycker migration är rasism, arbetslöshet, dåliga boenden och fattigdom.Studiens mål är att uppmärksamma på kontexten som informanterna lever i samt pårådande maktstrukturer.

Författare

Anna Budinová

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..