Sök:

Sökresultat:

16 Uppsatser om Hytt - Sida 1 av 2

Fokus på : utveckling av nyckeltal för effektiv internlogistik

Detta arbete inom prestationsmätning av effektiv logistik är utfört på Scanias produktionsenhet MB i Oskarshamn. Denna produktionsenhet tillverkar Hytterna till Scanias lastbilar på europamarknaden, från plåtrulle till färdigmålad Hyttkaross. Produktionsenheten MB består av en pressverkstad, en karossverkstad och ett måleri.Uppgiften i detta arbete är att utveckla ett antal mätetal för prestationsmätning av MB:s internlogistik, och utifrån dessa ge förslag på förbättringsmöjligheter i verksamheten.Uppgiften löses genom att använda Bourne och Neelys metoder för utveckling av mätetal, så som en framgångskarta för den kritiska framgångsfaktorn effektiv logistik och utformandet av ett definitionsblad, vilket explicit definierar varje mätetal. Detta tillsammans med Parmenters definitioner angående mätetal och arbetssätt vad det gäller prestationsmätning, avser att spegla moderna tillvägagångssätt för prestationsmätning och för implementering av dessa i ett företag.De mätetal som rekommenderas för implementering i MB:s logistiska verksamhet är trucktimmar per Hytt, leveranspålitlighet, lageryta, energianvändning per Hytt för transporter och materialhanteringskostnad per Hytt. Flera förbättringsförslag rekommenderas också vad det gäller den förbättringspotential som finns vid införandet av en gemensam materialhanteringsfunktion på MB.

Bullerreduktion av hytt på Volvodumprar : Undersökning, mätning och analys

Too high levels of noise lead to various health problems and cost society billions of SEK peryear. In this thesis we have examined a model of the A40E articulated hauler at VolvoConstruction Equipment in Braås. We have tried to reduce cabin noise in an articulated hauler,while also providing a way on how to proceed with a machine when the cabin does not measureup to the sound requirement. The best way to find leaks were with a reference source of model4205 and its speaker HP 1001 from Brüel & Kjaer in the cab and then walk around and listen towhere the reference source was more prominent. In this way, we found that the edges and theplugs were sensitive areas.

Automatisk inmontering av instrumentbräda i lastvagnshytt

Examensarbetet har genomförts på Volvo Lastvagnar i Umeå, VLU. Uppgiften var att göra en förstudie angående automatisk inmontering av instrumentbräda i lastvagnsHytt. Denna studie är ett naturligt steg i den produktionsförändring som kommer att ske sommaren 2004. Idag monteras Hytter på 16 stycken kortflöden med tillhörande arbetslag och detta arbetssätt ska bytas ut mot en kontinuerligt driven bana eller line som det ofta kallas. Med denna förändring vill VLU uppnå de rationaliseringskrav som ställts av Volvos ledning för att få fortsätta montera Hytter i Umeå.

Konceptframtagning av hyttdel och packning till en befintlig båt

Genom konsultföretaget formlogi AB har det tagits fram ett koncept för en Hytt och en packning till ett båtföretag. Hytten byggdes på en befintlig båt som fanns i båtföretaget sortiment. Projektet skulle ha släktdrag från produkter som företaget redan hade på marknaden. Arbetsmetod som har används under projektet är systematisk problembehandling, samt tolkning av konceptuella idéskisser. Systematisk problembehandling går ut på att man först bestämmer problemet, sen undersöker problemet, och till sist löser problemet.

Svävare : Utforming av hytt

The project in question is a joint effort between students at Karlstad University and Marcus Norström at the company Hovercraft solutions. The project is divided into two parts, one focusing on the purely technical aspects of engineering the product and one focusing on the design aspects of the product development. The project described in this report is the design of the product. The assignment from Hovercraft solutions is regarding design engineering of a cabin for the hovercraft 380TD from the manufacturer Griffon hovercraft. The product lacks a cabin and none is offered from Griffon at the time being. 380TD is a relatively small hovercraft with a length of 6.8 metres and a width of 3.8 metres.The surface available for the cabin is not much different from the body of a car.Because of this, research has been focused primarily on car bodies.The product development process used in the project is following a systematic approach.From a chosen concept, the project was finalized with a CAD-modell as well as a detailed prototype.The weight target of 80 kg was reached and the ergonomic aspects were considered developing the sight field, roof- and entrance height.    .

Utformning av layout för plasthantering vid Volvo Lastvagnars lackeringsavdelning i Umeå

På Volvo Lastvagnars lackeringsavdelning i Umeå byggs just nu ett nytt täcklacksmåleri. Det nya måleriet skapar möjligheten att lackera lastbilsHytten tillsammans med plastartiklar som sedan ska fästas på Hytten. Detta upplägg kommer att minska de kvalitetsproblem som idag uppstår när Hytt och plastartiklar lackeras i två skilda processer (Hytt i Umeå och plast i Belgien) Projektets mål och syfte är att ta fram en lösning för hur och var plastartiklarna ska hanteras. Ergonomin ska ligga i fokus och utformningen av arbetsstationerna ska främja en välmående personal. För att få tiden att räcka till begränsas projektet till att enbart grovplanera hela flödet med alla artiklarna samt att arbetsplatser för frontluckan detaljutformas.

Utformning av layout för plasthantering vid Volvo Lastvagnars lackeringsavdelning i Umeå

På Volvo Lastvagnars lackeringsavdelning i Umeå byggs just nu ett nytt täcklacksmåleri. Det nya måleriet skapar möjligheten att lackera lastbilsHytten tillsammans med plastartiklar som sedan ska fästas på Hytten. Detta upplägg kommer att minska de kvalitetsproblem som idag uppstår när Hytt och plastartiklar lackeras i två skilda processer (Hytt i Umeå och plast i Belgien) Projektets mål och syfte är att ta fram en lösning för hur och var plastartiklarna ska hanteras. Ergonomin ska ligga i fokus och utformningen av arbetsstationerna ska främja en välmående personal. För att få tiden att räcka till begränsas projektet till att enbart grovplanera hela flödet med alla artiklarna samt att arbetsplatser för frontluckan detaljutformas. De största problemen med att utöka produktionen med plastartiklar samt de givna förutsättningarna kan sammanfattas i tre punkter: Ergonomi – enkla, monotona uppgifter som liknar varandra längs hela flödet samt att erfarenhet kring manuella arbetsuppgifter saknas på avdelningen.

Svävare: Konstruktion av hytt till en svävare

 This report will describe a project between two students from Karlstad University and Markus Norström from Hovercraft solutions. The project aim was to develop a cabin for the hovercraft 380TD. The project was divided into two sub parts; one concerning the design of the cabin and one concerning the engineering. Throughout this rapport you can follow the engineering part of the project. The project has followed a systematic product development process resulting in optimized results for material selection and engineering solutions.

Felisolering av hytt- och chassikomponenter på tunga fordon

This master of science thesis is focusing on how the fault handling on hardware connected toa control unit on a Scania vehicle is working. To the hardware counts buttons levers, sensorsand CAN. The work has been concentrated upon how the fault handling is working and if it ispossible to find any new fault modes.The control unit that has been studied is called the Coordinator and is the core in Scanias threenetworks of control units. The Coordinators work is to transmit messages between the threenetworks and to process signals from buttons, levers and sensors. The values is then usedinternally or is sent to other control units on the CAN networks.

Systemförluster och kapacitet i grundlacksprocessen

Inom måleriet på Volvo Lastvagnar, Umeå finns idag utrustning som hanterar Hytterna med oidentifierade systemförluster och varierande kapacitet i grundlacksprocessen. Det är nödvändigt att ha kännedom om vilka begränsningar som finns i processen för att kunna optimera den på ett effektivt sätt. Utrustningen som avses är två hissar och en transportvagn som alla tre är automatiserade och som används för att hantera Hytterna från utgång kylzon efter grundlack fram till KOB-bufferten innan täcklack. Målen med uppdraget är att identifiera systemförlusterna, beräkna kapacitet på utrustningen samt ta fram förslag som kan minimera alternativt eliminera systemförlusterna. Vid genomförandet har befintlig produktion i måleriet studerats. Litteraturstudie Lean production och Volvo Production System har utförts för att underlätta arbetet.Under arbetet genomfördes en tidsstudie som sedan sammanställdes för att användas för att identifiera systemförlusterna och beräkna utrustningens kapacitet.

Modellering av Åkkomforten i en Skotare

Sammanfattning Denna avhandling avser en Skotare ? Valmet 860,4 ? från Komatsu Forest, som har hög produktivitet, men saknar såväl primärt fjädringssystem för fram- och bakaxel som Hyttfjädringssystem för att isolera mot vibrationer från ojämnt underlag. Tidigare projekt har praktiskt mätt upp accelerationer (vibrationer) i förarstol, Hytt, framvagn och bakvagn, liksom fyra boggievinklar. I detta examensarbete har en simuleringsmodell av skotaren utvecklats i SimMechanics baserat på vissa antaganden och förenklingar, och utvärderats gentemot tidigare mätdata. Gjorda simuleringar matchas mot mätdata i både tids- och frekvensdomänen för att demonstrera att simuleringsmodellen reflekterar huvuddragen i den verkliga skotaren.

Utveckling av trippelkärra med automatkassetteringssystem avseende konstruktion och design

Detta examensarbete behandlar vidareutveckling av en treaxlig släpkärra med automatkassettfunktion. Arbetet har utförts hos Släp & LastbilsPåbyggnationer i Övertorneå AB (SLP). SLP är en mekaniskverkstad som tillverkar släp och lastbilspåbyggnationer i Övertorneå. De volymmässigt stora produkterna är släp och lastbilspåbyggnationer för grus, berg och asfalt transporter. Uppdraget är att förse en släpkärra med ett automatkassettsystem.

Utveckling av trafikskydd för bärgningsarbete

Examensarbetet är utfört åt företaget Bro Bärgningsbyggen AB, vilka är Sveriges största tillverkare av bärgningsbilar. Målet med arbetet har varit att ta fram förslag på ett skydd, mot andra trafikanter, för bärgningsarbetare som vistas utanför sitt bärgningsfordon. Grundförutsättningen var att det skulle vara en produkt monterad på bärgningsbilen. Förslag på olika lösningar har tagits fram genom ett systematiskt arbete med kända produktutvecklingsmetoder. Utifrån en kundenkät specificerades önskemål och olika lösningsvägar sattes samman.

Nyutveckling av Huddigs spakkonsoler för modellerna 1060 och 1260

SammanfattningFörfattaren Kristoffer Larsson har skrivit rapporten tillsammans med grävlastarstillverkaren Huddig i Hudiksvall. Rapporten beskriver nyutvecklingen av Huddigs spakkonsoler. Bakgrunden till examensarbetet är att Huddig har haft kontinuerlig utveckling av sin interiör och Hytt men spakkonsolerna har inte följt med i den utvecklingen. Målet med examensarbetet var att ta fram fyra olika prototyper med hänsyn på utformning, handergonomi, knapplacering, trängstyrningsfunktion, rototilt, materialval och tillverkningsmetod.För att författaren skulle få en bild av vad det fanns för kundsynpunkter och vad andra personen som har en relation till Huddig har för synpunkter gjordes en marknadsundersökning. Därefter följde arbetet med att bryta ned arbetet och produkten i delar med olika metoder.Åtta olika konceptförslag skissades fram och slutligen sållades sex olika delar från koncepten fram.

Utvärdering av maskinstyrning för rör arbete

Vid rörschaktsarbeten har det länge varit en stor utmaning för en ensam grävmaskinist att följa höjderna och riktningen på ritningen. Det har behövts en extra person som kontrollerar höjden och riktningen för schakten. Men idag finns det en teknik vid namn GPS-maskinstyrning som gör det möjligt att via GPS fastställa skopans och maskinens position.Företaget Skanska är ett av de ledande företagen att använda sig av GPSmaskinstyrning vid t.ex. vägprojekt. Företaget vet att tekniken är lönsam vid stora projekt men är intresserade av om tekniken även är lönsam vid rörschaktarbeten.Rapporten syftar till att utvärdera för- och nackdelar när det gäller GPSmaskinstyrning i grävmaskiner vid rörschaktarbeten.

1 Nästa sida ->