Sök:

Sökresultat:

22 Uppsatser om Etologi - Sida 1 av 2

Pedagogiskt material i etologi för gymnasiet

Syftet med undersökningen var att försöka se om elever lär sig mer genom en praktisk lektion med hundar eller genom att spela memory. Två lektioner, en praktisk och ett memoryspel, utarbetades utifrån kursmål i gymnasiekurserna Etologi och Hundar, med bakgrund i aktuell forskning kring hundens sinnen, signaler och sociala beteende. Elevunderlaget i undersökningen bestod av en SP-klass, en NV-klass och två naturbruksklasser. Undersökningen visade inga påtagliga skillnader mellan vilka som lärde sig mest, dock fick memorygrupperna ett något bättre resultat än de som fick en praktisk lektion. Viss skillnad mellan elever på teoretiska program och praktiskt inriktade program kunde ses på enskilda frågor.

Granskning av en ridskolas hästkunskapsmaterial

Equestrianism is a big sport in Sweden with many practitioners. It is a dangerous sport and it is important for the rider to be aware of the risks, to study equine ethology and know how to handle the horse, to avoid accidents. Today most people have their first contact with a horse through a horseback riding school. Ölmstad rid- och körsällskap is a riding school that provides their pupils with a different kind of lessons. The lessons are 90 minutes long and contain both riding and horse-knowledge education.

Therapets : animal Assisted Therapy ur ett etologiskt perspektiv

C-uppsatsen behandlar ämnet Animal Assisted Therapy (AAT). Författarens Syfte är att ge en översikt av Arbetsformen AAT samt teoretisk och vetenskaplig bakgrund. Övergripande frågeställning är: Kan husdjur/hundar användas som medhjälpare i terapeutiskt arbete? Underliggande frågeställningar är: Vilka för- och nackdelar kan finnas med att använda husdjur/hundar som medhjälpare i terapeutiskt arbete?, Finns det vetenskaplig grund för att använda husdjur/hundar som medhjälpare i terapeutiskt arbete?, Vilka teorier ligger till grund för att använda husdjur/hundar som medhjälpare i terapeutiskt arbete?Metoden är en kvalitativ, explorativ och kombinatorisk översikt av material om AAT, bandet mellan djur och människa samt vetenskapliga resultat om detta.Teoretiskt anknyter uppsatsen till Etologi. Författaren tar upp Darwins teori om det naturliga urvalet tillsammans med Lorenz teorier om instinkter och prägling, Bowlbys bindningsteori och Ainsworths teori om modern som barnets trygga bas.Uppsatsen behandlar hundens kvaliteter och fördelar som therapet (medhjälpare i terapi), nackdelar och fördelar med AAT som behandlingsform samt metoder för testning och träning av therapets.Mina slutsatser pekar på att AAT är ett bra alternativ och/eller komplement till andra terapeutiska behandlingsformer.

Etologens yrkeskodex

Etologi betyder per definition läran om djurens beteende och orsakerna till det. Dengenerella definitionen av en etolog är således en person som har kunskap om djurensbeteende och orsakerna till det. Definitionen är öppen för tolkning och allmänheten harliten eller ingen kännedom om etolog som profession. Dessutom är inte titeln etologskyddad vilket innebär att i princip vem som helst kan kalla sig etolog. Kunskaps- ochkompetensnivån etologer emellan kan således variera, vilket bidrar till gemene mans dåligakännedom om etologer samt en något splittrad yrkeskår.

Vad skiljer domesticerade värphöns från de röda djungelhönsen (Gallus gallus) i återhämtningsprocessen efter en standardiserad stressupplevelse? : En studie med ett didaktiskt perspektiv

Tidigare studier har visat att domesticerade höns påvisar en lägre nivå av rädsla jämfört med förfadern, de röda djungelhönsen. I denna studie testades 18 domesticerade White Leghorn (WL) och 18 röda djungelhöns (RJF). Målet med studien var att studera återhämtningen för de båda raserna vid en standardiserad stressupplevelse. Försöket gick ut på att hönsen vistades i enskilda burar och blev efter ett dygn utsatta av en akut stress. Därefter startades observationerna omedelbart för att se när hönsen återhämtade sig och återigen började visa naturliga beteenden.

Antropomorfism och kognitiv etologi : Hur människor tolkar djurs beteende

Enligt vissa kontroversiella forskare, som kallar sig kognitiva etologer, så kan antropomorfism användas i forskningssyfte inom djurkognition. Syftet med den här rapporten är att analysera antropomorfism och dess grundläggande beståndsdelar, samt utföra en undersökning för att ta reda på vilka faktorer som påverkar människors tolkningar av djurs beteende. Tre personer fick kommentera några videosekvenser, innehållande djur. De skulle låtas att de var ett av djuren och efter varje videosekvens blev de utfrågade om hur de hade resonerat under "agerandet". Den kvalitativa analysen av materialet visade att flera faktorer tillsammans inverkade på deltagarnas tolkningar och att överdriven antropomorfism kan undvikas till viss del, beroende på individuella faktorer..

Hundägares och kattägares relation till sitt djur :

The relationship between the pet and it's owner is a very important and interesting issue. Unfortunately there is not so much research on this and in addition to that Swedish veterinarian education does not put much emphasis on pet's role in society or their pattern of behaviour nor treatment. This thesis is based on an opinion poll that 20 dog owners and 20 cat owners contributed. The main purpose of the thesis was to compare the relationships that the pet (dog or cat) and its owner can have. The issues such as the pet owner's attitude to his/her pet, how the pet owner percieves and interprets the signals from the animal, and what they think about the natural behaviours and needs that their pets (might) have. The results show that dog- and cat owners are people who generally love animals, that they used to have even other animal species in the past, but when it comes to choice between a new dog or a new cat they choose the one that they previously have had and that they are used to. Most of a dog owners choose the dog to be their pet because of the company while the majority of a cat owners choose cat because cats are independent and they are used to cats.

Animal-Assisted Activity : En översiktsartikel om nyttan av att umgås med djur.

Människan har funnits i nästan två hundra tusen år, och hunden har varit ett husdjur hälften så länge. Evolutionen har format människan till en nyfiken, social varelse med starka emotionella band och goda kommunikationsegenskaper. Människans avancerade perceptionsförmåga kräver en komplicerad neurologisk struktur som lätt störs eller skadas av till exempel stress. Bandet mellan människan och hennes husdjur kan vara mycket starkt och fylla många mänskliga behov. Animal-Assisted Activity är målinriktade aktiviteter för att öka människans livskvalitet genom att utnyttja det band som finns till djuren.

Synen på träning av tjänstehundar : Ser man på tjänstehunden som man gjorde för 20 år sedan eller har synen på träning förändrats?

Syftet med den här rapporten är att belysa hur polisens träning av tjänstehundar. Mitt intresse till denna rapport väcktes under min första praktik då jag fick möjlighet att vara med en hundförare några pass. För att kunna bilda mig en uppfattning om vilka metoder och tankar träningen genomsyras av, har jag genomfört ett antal intervjuer. Genom intervjuerna framkommer bland annat att elhalsband är accepterat verktyg bland vissa av hundförarna jag intervjuat och ett verktyg för dom som inte kan något alls enligt Lennart Wetterholm som är före detta militär med stor erfarenhet av tjänstehundar. I resultatet framkommer det till exempel att hundförarna vill lösa ett problembeteende på ett visst sätt medan andra jag intervjuat vill lösa det på ett helt annat sätt.

Aggression hos katt

Aggression är det näst vanligaste problembeteendet hos katt. Det är förknippat med en stressreaktion, vilket kan innebära att sympatiska nervsystemet aktiveras. Sympatikuspåslaget leder i sin tur till en rad fysiologiska reaktioner, bland annat ökat blodtryck och ökad utsöndring av katekolaminer. Genom att mäta hur stressad katten är går det att få ett indirekt mått på kattens aggressiva benägenhet. Etologiskt mäts stress med hjälp av Cat-Stress-Score och fysiologiskt kan halten kortisol i kroppen användas som mått. Katter kommunicerar med varandra genom att använda kroppsspråk.

Födoberikning av vitörade silkesapor (Callithrix jacchus) i djurpark : ? En studie om vitörade silkesapors beteende och kostintag, samt hur de genom födoberikning kan stimuleras till ett naturligt beteende i djurpark.

Det här arbetet syftar till att undersöka om och hur födoberikning kan stimulera vitörade silkesapor att utföra högre frekvenser av naturliga beteenden samt att se hur aktiva aporna är och om de frivilligt visar sig för publik på djurparken. Födoberikningen gick ut på att erbjuda aporna mat på ett mer naturligt sätt istället för att enbart ge dem maten i matskålar. Dessutom syftar arbetet till att erbjuda aporna en näringsmässigt korrekt sammansatt kost. Studien utfördes på två grupper av vitörade silkesapor på Parken Zoo i Eskilstuna under perioden juni till september år 2004. Undersökningen delades upp i tre perioder, under period 1 observerades aporna utan att någon födoberikning genomfördes.

Ombyggnation av ett stall för bundna mjölkkor till boxsystem för rekryteringskvigor

To reconstruct a building is a long-term investment for farmers and it is important that people with different qualifications are involved at an early stage for making the system adapted to the animals as well the animal keeper. Therefore, ethologists who can contribute with their expertise are needed to design the system and get it to function well for the animals.A Swedish farmer who planned to rebuild her stall for tied dairy cattle to a loose-housing system for recruitment heifers for milk production asked me as an ethologist to find a system which can be fit to her existing tie-stall barn for 30 dairy cows, considering the animal needs in terms of movement, social interactions and play behaviors, and to theoretically compare the system with other systems with respect to the behaviors mentioned.The theoretical comparison between different systems was made through a scientific literature review.In agreement with the animal keeper I set out to fit a system with feeding cubicles, a system with cubicles and a system with deep straw bedding to the barn. After measurements were taken and preliminary drawings were outlined it was found that only the feeding cubicle system was possible to fit to the barn.The space provided will limit the animals to perform some playing behaviors. To decrease aggressive interactions between animals even thought a limiting area it is possible to provide partitions between resources animals compete around to prevent that more than one animal can get success to the resource at a particular place at one time. To increase the animal movement in the system the water trays were moved to the outer wall instead of kept in contact with the stalls.Although this report provides guidelines for rebuilding, other competences regarding building construction and a pre-test of the suggested building solution according to Swedish legislation are needed before the rebuilding can start.The results are directed mainly to the owner of the barn, but the literature review can be used by other cattle farmers and might bring increased understanding of the possible effects of different building solution on the animals..

Återhämtningsförmåga efter en stressupplevelse hos röda djungelhöns (Gallus gallus) och domesticerade värphöns, White Leghorn : Ett projektförslag för ämnet biologi på gymnasiet

Många elever ser naturvetenskapliga ämnen som svåra och tappar lätt intresset om inte läraren presenterar ämnet tillfredsställande. Jean Piaget har haft stor betydelse inom pedagogiken, då han menade att intelligens är en metod som barn kan lära sig genom att utforska och laborera. Genom möjligheten att få göra en observationsstudie på höns kom tanken att omarbeta denna till ett Etologiprojekt för biologiämnet på gymnasiet. Projektet innebär att eleverna får arbeta med en observationsstudie från grunden, och goda möjligheter finns att integrera andra ämnen i detta. Människan började domesticera höns för tusentals år sedan, en process där djur utvecklar ett adaptivt beteende till människan och dess miljö.

Metadon till hund : klinisk farmakologi

Methadone is frequently used as an analgesic drug for dogs although there are very few studies describing the pharmacokinetics of methadone in this species. In man methadone has a long half-life and there are considerable differences in pharmacokinetics between individuals. The dose interval is lengthened when the drug is used fore longer periods of time due to prolonged half-life. Therefore the drug dose must be adjusted individually. The purpose of this study was to study the fundamental pharmacokinetics of methadone in dogs, and to find an optimal drug dosage.

Ryttarens tygelsignalers inverkan på hästens beteende och trycket i tyglarna

This essay derives from the concern that horses ridden with a bit in their mouth can be subjected to strong pressure from the bit if the horse and rider do not understand each other. The horse's mucosa membrane and the tongue are very sensitive tissues (Cook, 1999; Manfredi, 2005; Oliveira, 2005; Terada, 2006) and the bit can then be a source of pain and discomfort. The training of the horse should therefore always be a step by step process and as the horse develops difficulties are increased. Oliveira (2005) suggested that high demands can be placed on the horse but to be successful in the training it is essential to be content with small progress and reward the slightest desired response from the horse. This corresponds with the principles of operant conditioning with negative reinforcement.

1 Nästa sida ->