Sök:

Etologens yrkeskodex


Etologi betyder per definition läran om djurens beteende och orsakerna till det. Dengenerella definitionen av en etolog är således en person som har kunskap om djurensbeteende och orsakerna till det. Definitionen är öppen för tolkning och allmänheten harliten eller ingen kännedom om etolog som profession. Dessutom är inte titeln etologskyddad vilket innebär att i princip vem som helst kan kalla sig etolog. Kunskaps- ochkompetensnivån etologer emellan kan således variera, vilket bidrar till gemene mans dåligakännedom om etologer samt en något splittrad yrkeskår. Etologen med en gedigenvetenskapligt baserad utbildning har en yrkesmässig förmåga och potential att ta sig an vittspridda arbetsuppgifter. Därigenom ställs etologen inför varierande situationer där vissakan ses som etiskt känsliga. Dessa situationer kan i viss mån förutsägas, diskuteras,analyseras och således underlättas. Därav idén om att utforma en yrkesetisk kod. Kodenskulle upprätta etiska förhållningssätt i form av normer och riktlinjer som underlättaretologens arbetssituation och agerande i etiskt känsliga situationer. Den skulle ocksåformulera en definition av etologens profession och därigenom bidra till en yrkestrygghet.Syftet med denna rapport är att formulera ett första förslag till en yrkeskodex för etologer.För att uppnå detta utfördes en mindre enkätstudie riktad till yrkesverksamma etologer föratt kartlägga möjliga etiskt känsliga situationer etologen riskerar att hamna i. Tre centralaproblematiska kontexter framlades och analyserades utifrån utilitarismen, plikt- ochdygdetiken; 1. Relationen djur ? djurägare ? etolog 2. Etologens ansvar när djuret far illasamt när djur används i forskningssammanhang 3. Autonomi, etologens självständighetsamt kompetensutveckling. En litteraturstudie genomfördes med fokus på yrkeskodersfunktion samt en granskning av andra etiska koder. Grundat i ovanstående formulerades enyrkeskodex för etologer. Det kunde fastslås att målet med etologens yrkeskodex är att bidratill etisk diskussion samt reflektion över hur etologens yrkesmässiga framtid kan tänkas seut. Vidare ska den medverka till att underhålla ett öppet arbetsklimat och samarbete mellanetologer och andra yrkesgrupper, speciellt veterinärer. Den ska också bidra till en ökadyrkestrygghet samt en ökad allmän kännedom om etologi i stort.

Författare

Lisa Berglund

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..