Sök:

Aggression hos katt


Aggression är det näst vanligaste problembeteendet hos katt. Det är förknippat med en stressreaktion, vilket kan innebära att sympatiska nervsystemet aktiveras. Sympatikuspåslaget leder i sin tur till en rad fysiologiska reaktioner, bland annat ökat blodtryck och ökad utsöndring av katekolaminer. Genom att mäta hur stressad katten är går det att få ett indirekt mått på kattens aggressiva benägenhet. Etologiskt mäts stress med hjälp av Cat-Stress-Score och fysiologiskt kan halten kortisol i kroppen användas som mått. Katter kommunicerar med varandra genom att använda kroppsspråk. Några av de klassiska tecknen på aggression är stelare kroppshållning, ändrad position av öronen och böjd eller piskande svans. Ofta vokaliserar även katten genom ett lågt morrande. Det finns flera typer av aggression och indelningen baseras ofta på kattens beteende. Aggression delas dock in på olika sätt av olika författare och aggressionstyper kan ibland definieras på samma sätt trots att namnen skiljer sig åt. Det är viktigt att hitta den ursprungliga orsaken till varför katten uppvisar ett aggressivt beteende. Därefter finns det sedan ett flertal olika metoder för att hantera aggression. Det allra bästa är dock om aggression aldrig behöver uppstå. Genom kunskap om kattens grundläggande etologi kan aggression förebyggas. Mycket av det som anses vara aggression bottnar ofta i bristande möjlighet att utföra ett naturligt beteende och det är därför av största vikt att katten kan få utlopp för dessa beteenden, till exempel instinkten att jaga. Det är också viktigt att ägaren har en förståelse för detta och låter katten vara just en katt.

Författare

Emilia Ivarsson

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..