Sök:

Födoberikning av vitörade silkesapor (Callithrix jacchus) i djurpark

? En studie om vitörade silkesapors beteende och kostintag, samt hur de genom födoberikning kan stimuleras till ett naturligt beteende i djurpark.


Det här arbetet syftar till att undersöka om och hur födoberikning kan stimulera vitörade silkesapor att utföra högre frekvenser av naturliga beteenden samt att se hur aktiva aporna är och om de frivilligt visar sig för publik på djurparken. Födoberikningen gick ut på att erbjuda aporna mat på ett mer naturligt sätt istället för att enbart ge dem maten i matskålar. Dessutom syftar arbetet till att erbjuda aporna en näringsmässigt korrekt sammansatt kost. Studien utfördes på två grupper av vitörade silkesapor på Parken Zoo i Eskilstuna under perioden juni till september år 2004. Undersökningen delades upp i tre perioder, under period 1 observerades aporna utan att någon födoberikning genomfördes. Under period 2 introducerades födoberikningen stegvis samtidigt som kostens sammansättning ändrades. Under period 3 var all födoberikning införd och kosten som erbjöds var näringsmässigt korrekt. Vår studie visar att frekvenserna av naturliga beteenden ökade vid födoberikning, det vill säga ätbeteende minskade, födosöksbeteende ökade och aggressiva/revir beteenden minskade. Socialt/övrigt beteende och förflyttning skilde sig åt mellan de två grupperna. Aporna blev mer aktiva och var mer synliga för publik under period 3. Vår matstudie visar att det är viktigt att utvärdera apornas kostintag på djurpark eftersom risken är stor att de inte erbjuds och äter rätt proportioner av olika näringsämnen.

Författare

Pia Hedman Anette Hedvall Svensson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..