Sök:

Sökresultat:

178 Uppsatser om Anestesi - Sida 1 av 12

Anestesisjuksköterskans strategier för att förebygga hypotermi i samband med anestesi

Hypotermi är en vanligt förekommande komplikation under Anestesi och är förenad med en rad negativa kosekvenser som kan orsaka lidande hos patienten. Att förebygga hypotermi under Anestesi är Anestesisjuksköterskans huvudansvar. Syftet med studien var att undersöka Anestesisjuksköterskans strategier för att förebygga hypotermi i samband med Anestesi. Studien är en kvalitativ intervjustudie där 4 Anestesisjuksköterskor deltog. I resultatet framkom det att Anestesisjuksköterskans planering kring de värmebevarande omvårdnadsåtgärderna var beroende av bland annat patientens ålder och vikt samt typ av operationsingrepp och operationslängd.

Föräldrars erfarenheter av att leva med barn som har en allvarlig och långvarig sjukdom

Syftet med studien var att kartlägga Anestesianvändning vid depuration utförd av tandhygienister. Ett ytterligare syfte var att undersöka tandhygienisters anledningar till varför Anestesi används eller inte används. En enkätstudie skickades till 148 tandhygienister slumpmässigt utvalda av Sveriges Tandhygienistförening. Nittio enkäter (60,8 %) inkluderades i studiens resultat. Anestesi vid depuration användes främst en till två gånger per vecka med ett medelvärde på 38,6 % (±29,8).

Anestesianvändning vid depuration utförd av tandhygienister

Syftet med studien var att kartlägga Anestesianvändning vid depuration utförd av tandhygienister. Ett ytterligare syfte var att undersöka tandhygienisters anledningar till varför Anestesi används eller inte används. En enkätstudie skickades till 148 tandhygienister slumpmässigt utvalda av Sveriges Tandhygienistförening. Nittio enkäter (60,8 %) inkluderades i studiens resultat. Anestesi vid depuration användes främst en till två gånger per vecka med ett medelvärde på 38,6 % (±29,8).

Vad avgör om en patient skrivs ut tidigt eller sent vid dagkirurgi med intravenös anestesi som sövningsmetod

Dagkirurgi verksamheten ökar och det pågår en debatt om vilken Anestesiform som är mest lämpad för denna verksamhet. Snabb återhämtning, god kvalitet, kostnadseffektivitet och få biverkningar är målen för att få patienten att kunna gå hem samma dag. En kvantitativ studie med en enkät framkonstruerad för studiens syfte utfördes. Syftet med studien var att undersöka vad om avgör om en patient skrivs ut tidigt eller sent vid dagkirurgi med övningsmetod intravenös Anestesi Target Controlled Infusion TCI eller Total Intraveös Anestesi TIVA. 20 stycken patienter på en dagkirurgisk avdelning observerades postoperativt av ansvarig sjuksköterska, som fyllde i frågorna i enkäten.

Dagkirurgiska patienters upplevelser av anestesi och kirurgi

Dagkirurgi blir allt vanligare. Då det genomförs under generell Anestesi förekommer ofta oro och postoperativa komplikationer som smärta och illamående. Patienters tillfredsställelse med dagkirurgi och Anestesi har tidigare studerats, men ofta med enkäter av låg kvalité. Syftet med denna studie var därför att med hjälp av intervjuer studera dagkirurgiska patienters upplevelse av Anestesi och kirurgi. Sju patienter intervjuades.

Differenser av kroppstemperaturen hos patienten i samband med anestesi och operation

Bakgrund: Kroppstemperaturen skall mätas under de flesta generella Anestesier föratt upptäcka hypotermi och hypertermi. Vid Anestesi sjunker kroppstemperaturen.Peroperativ hypotermi har negativa konsekvenser för patienten.Anestesisjuksköterskan ansvarar för att övervaka patientens temperatur underAnestesi.Syftet med studien var att utifrån litteraturen evaluera temperaturskillnaderperoperativt vid mätning av kroppstemperaturen på olika mätplatser hos patienten.Metod: Studien är en litteraturstudie med systematisk ansats. Artikelsökningarutfördes i PubMed, Cinahl och Scopus. Temperaturskillnaderna redovisas sommedelvärde, gräns för överensstämmelse ±1,96 SD och 95 % konfidensintervall.Resultat: Efter kvalitetsgranskning inkluderades 23 artiklar. Resultatet är indelat itre kategorier: Temperatur vid bukkirurgi, temperatur vid kardiopulmonell bypasssamt temperatur vid övrig kirurgi.

Laryngospasm hos barn : riskfaktorer i samband med generell anestesi

Laryngospasm a?r ett livshotande tillsta?nd hos barn som kan uppkomma i samband med generell Anestesi. Hantering av luftva?gen a?r den mest riskfyllda momentet inom barnAnestesi. Syftet med studien var att underso?ka vilka riskfaktorer fo?r laryngospasm som finns hos barn vid generell Anestesi.

Oro hos den perioperativa patienten : Bakomliggande faktorer och anestesisjuksköterskans åtgärder

Omvårdnadsforskningen har visat att en majoritet av de perioperativa patienterna upplever oro som är direkt kopplad till Anestesi och kirurgiska ingrepp. Syftet med denna litteraturstudie var att genom integrativ metod beskriva vad som oroar patienten i samband med Anestesi samt att beskriva vad Anestesisjuksköterskan kan göra för att lindra den perioperativa oron. I studien ingick 11 artiklar och under granskningen framkommer två tema som ligger till grund för resultatet: Faktorer som skapar oro samt Anestesisjuksköterskans möjligheter att minska oro. Resultatet kan komma att vara till nytta för Anestesisjuksköterskan för att bättre kunna bemöta oro hos den perioperativa patienten och ge en god omvårdnad. Något som främjar patientens delaktighet, patientsäkerheten och som i förlängningen kan leda till kortare vårdtider..

När återhämtar patienten sig snabbast? : Jämförlse mellan inhalationsanestesi och total intravenös anestesi.

Generell Anestesi kan ges som inhalationsAnestesi eller total intravenös Anestesi (TIVA). En förutsägbar Anestesi med snabbt uppvaknande och bibehållen vakenhet är en högt önskvärd egenskap oavsett Anestesiform. Det råder en klinisk och vetenskaplig diskussion om vilken Anestesiform som ger snabbast tidig postoperativ återhämtning. syftet med studien var att jämföra patienters tidiga postoperativa återhämtning efter inhalationsAnestesi respektive efter total intravenös Anestesi (TIVA). Metoden var en litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar.

Att lyssna på musik under anestesi - patienters upplevelser

Introduktion: Många studier i ämnet musiklyssning under Anestesi beskriver hur fysiologiska parametrar påverkas hos patienter som får lyssna på musik under en operation. Kvalitativa studier saknas som beskriver hur patienten upplever att få lyssna på musik under Anestesi. En omvårdnadsteoretiker, vars teori studeras, utgör bakgrunden till de vårdvetenskapliga utgångspunkterna. Begrepp som lidande och trygghet lyfts fram och sätts i relation till ämnet.Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att lyssna på musik under en handoperation i regionalAnestesi.Metod: Pilotstudie med två deltagare, en man och en kvinna, konsekutivt utvalda. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys vilket består av identifiering, kodning samt skapande av kategorier i en text för att få fram en bakomliggande innebörd i en texts innehåll.Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i fyra olika kategorier om hur patienterna upplevde att få lyssna på musik under Anestesi.

Hypotermi vid anestesi av hund

The reasons for hypothermia during general anaesthesia are many and varied. The lowered body temperature causes negative physiological effects and leads to discomfort for the animal during the recovery period. This student report is a combination of field study and literature review. In the field study the changes in ambient temperature and the rectal temperature of dogs were monitored during general anaesthesia. The purpose of the study was to see if the body temperature of dogs was reduced during general anaesthesia.

Hur kan barns oro inför anestesi och operation förebyggas? En litteraturstudie.

Bakgrund: Att sövas är en av de mest stressfyllda erfarenheter ett barn kan få i samband medsjukhusvistelse. Perioperativ oro är relaterad till postoperativ smärta och negativa postoperativabeteendeförändringar.Syfte: Att belysa hur barns oro inför Anestesi och operation kan förebyggas med andra metoder änfarmakologiska.Metod: En litteraturstudie där resultatet är baserat på 11 vetenskapliga artiklar publicerade mellan2000- 2010.Resultat: Distraktion i form av clowner och dataspel har visat sig minska barnets oro inför Anestesioch operation. Familjefokuserad förberedelse i både skriftlig och muntlig form och terapeutisk lekminskar också barns oro. En tyst och lugn miljö bidrar till en lugnare insomning och även alternativmedicin i form av akupressur ger samma resultat.Slutsats: Med ganska enkla metoder kan barns oro inför Anestesi och operation förebyggas. Alla destuderade metoderna har visat sig minska barns oro i jämförelse med det standardiseradeomhändertagandet..

Att minska oro och rädsla hos barn och föräldrar i samband med anestesi

Barn som ska opereras upplever den okända situationen som stressfylld och obehaglig. Denna litteraturstudies syfte var att belysa vad Anestesisjuksköterskan kan göra för att minska oro och rädsla för barn och föräldrar i samband med Anestesi. Efter analys av 16 artiklar blev resultatet fyra kategorier; information, åtgärder i förberedelsefasen, åtgärder vid Anestesitillfället och bedömning av oro. Informationen ska vara omfattande och detaljrik och även beröra den postoperativa smärtlindringen. Internetprogram kan vara bra komplement till traditionell information.

Det korta mötet

Att sövas inför en operation innebär att lämna över kontrollen av sina livsfunktioner och är en situation många patienter känner oro inför. För att kunna utveckla Anestesisjuksköterskans preoperativa omhändertagande är kunskap om patienters upplevelser av omhändertagandet nödvändigt. Dessa upplevelser kommer att studeras med utgångspunkt i en teoretisk begreppsmodell om personcentrerad vård.Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av det preoperativa omhändertagandet inför Anestesi.Metod: Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer kommer att genomföras med ett tiotal personer som i slutenvården genomgått en operation i generell Anestesi. Intervjuerna kommer att analyseras med kvalitativ innehållsanalys. För att testa metod och forskningsplan genomfördes en pilotstudie där två forskningspersoner som nyligen genomgått en operation i generell Anestesi intervjuades.

Naturläkemedel och anestesi - Vilket beaktande tas till naturläkemedel inom anestesi?

Introduktion: Läkemedelsverkets generella rekommendation är att naturläkemedel ska sättasut inför Anestesi. Litteratur tyder på att läkare sällan frågar om naturläkemedelsanvändning iden preoperativa bedömningen, samtidigt som patienten sällan uppger sådant användande. Attha väsentlig information om patienten inför Anestesi är en förutsättning förhandlingsberedskap för Anestesisjuksköterskan, vilket gör säker och tydlig kommunikation tillen viktig del i patientsäkerheten.Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga huruvida Anestesiologer beaktar patientersanvändning av naturläkemedel inom Anestesi.Metod: För denna kartläggning genomfördes en kvantitativ enkätundersökning riktad motAnestesiologer inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Enkäten bestod av nio slutna och tvåöppna frågor. Kvantitativ data analyserades i SPSS och redovisades med frekvenstabeller,medan samtliga kvalitativa data redovisades med citat.Resultat: Inom ramen för denna pilotstudie delades tretton enkäter ut, varav elva besvarades.Könsfördelningen av respondenterna var 64 % (n=7) män och 36 % (n=4) kvinnor ochrespondenternas läkartjänster inom Anestesi var ST-läkare 36 % (n=4), överläkare 36 % (n=4)samt specialistläkare 27 % (n=3).

1 Nästa sida ->