Sök:

Differenser av kroppstemperaturen hos patienten i samband med anestesi och operation


Bakgrund: Kroppstemperaturen skall mätas under de flesta generella anestesier föratt upptäcka hypotermi och hypertermi. Vid anestesi sjunker kroppstemperaturen.Peroperativ hypotermi har negativa konsekvenser för patienten.Anestesisjuksköterskan ansvarar för att övervaka patientens temperatur underanestesi.Syftet med studien var att utifrån litteraturen evaluera temperaturskillnaderperoperativt vid mätning av kroppstemperaturen på olika mätplatser hos patienten.Metod: Studien är en litteraturstudie med systematisk ansats. Artikelsökningarutfördes i PubMed, Cinahl och Scopus. Temperaturskillnaderna redovisas sommedelvärde, gräns för överensstämmelse ±1,96 SD och 95 % konfidensintervall.Resultat: Efter kvalitetsgranskning inkluderades 23 artiklar. Resultatet är indelat itre kategorier: Temperatur vid bukkirurgi, temperatur vid kardiopulmonell bypasssamt temperatur vid övrig kirurgi. Alla studier, förutom en som utfördes iepiduralanestesi, utfördes i generell anestesi. Antal mätplatser i studierna var 18stycken. Det fanns temperaturskillnader mellan mätplatserna. De störstatemperaturskillnaderna sågs vid kardiopulmonell bypass.Konklusion: Att vara kritisk vid temperaturmätning vid anestesi är viktigt dåmätplatsernas temperaturer kan variera mycket. Att mäta patientenskroppstemperatur peroperativt är av vikt för att upptäcka hypotermi respektivehypertermi, som båda har negativa konsekvenser och kan innebära ett stort lidandeför patienten. Temperaturmätning bör få större fokus inom anestesin och därmed kanpatientsäkerheten ökas vid anestesi.

Författare

Anja Carlström Ödegaard Tim Nilsson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnadHälsouniversitetet

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..