Sök:

Naturläkemedel och anestesi - Vilket beaktande tas till naturläkemedel inom anestesi?


Introduktion: Läkemedelsverkets generella rekommendation är att naturläkemedel ska sättasut inför anestesi. Litteratur tyder på att läkare sällan frågar om naturläkemedelsanvändning iden preoperativa bedömningen, samtidigt som patienten sällan uppger sådant användande. Attha väsentlig information om patienten inför anestesi är en förutsättning förhandlingsberedskap för anestesisjuksköterskan, vilket gör säker och tydlig kommunikation tillen viktig del i patientsäkerheten.Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga huruvida anestesiologer beaktar patientersanvändning av naturläkemedel inom anestesi.Metod: För denna kartläggning genomfördes en kvantitativ enkätundersökning riktad motanestesiologer inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Enkäten bestod av nio slutna och tvåöppna frågor. Kvantitativ data analyserades i SPSS och redovisades med frekvenstabeller,medan samtliga kvalitativa data redovisades med citat.Resultat: Inom ramen för denna pilotstudie delades tretton enkäter ut, varav elva besvarades.Könsfördelningen av respondenterna var 64 % (n=7) män och 36 % (n=4) kvinnor ochrespondenternas läkartjänster inom anestesi var ST-läkare 36 % (n=4), överläkare 36 % (n=4)samt specialistläkare 27 % (n=3). Enkäten visade att majoriteten av respondenterna ansåg attnaturläkemedel bör beaktas inom anestesi, men samtidigt var det få som frågade patienternaom användning. Respondenterna ansåg även att det är viktigt att föra information ompatienters användning av naturläkemedel vidare till övrig vårdpersonal medan de sällanjournalförde sådant användande.Slutsats: Pilotstudiens resultat överensstämmer med tidigare forskning inom området, somvisar att det förefaller finnas en diskrepans mellan vad respondenterna anser och hur deagerar. Majoriteten instämde att det är relevant att fråga om naturläkemedelsanvändning i denpreoperativa bedömningen och att det bör tas i beaktande medan bara en liten del uppgav attde faktiskt frågar. Den preoperativa bedömningen ligger till grund för vilken informationanestesisjuksköterskan får om patienten inför anestesi. Informationsöverföring genomstrukturerad kommunikation i det anestesiologiska teamet kan bidra till en ökadpatientsäkerhet.

Författare

Christian Mohlin Henrik Rodéhn

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..