Sök:

Laryngospasm hos barn

riskfaktorer i samband med generell anestesi


Laryngospasm a?r ett livshotande tillsta?nd hos barn som kan uppkomma i samband med generell anestesi. Hantering av luftva?gen a?r den mest riskfyllda momentet inom barnanestesi. Syftet med studien var att underso?ka vilka riskfaktorer fo?r laryngospasm som finns hos barn vid generell anestesi. Underso?kningen genomfo?rdes som en litteraturstudie. Vid analys av fjorton artiklar framkom det i resultatet tre kategorier: anestesirelaterade riskfaktorer, patientrelaterade riskfaktorer och kirurgi-och procedur- relaterade riskfaktorer. Vid anestesirelateraderiskfaktorer framkom det fyra subkategorier; Stadier under anestesi da?r laryngospasm uppkommer och da?r a?r induktion en riskfaktor i denna subkategori. Den andra subkategorin handlar om utrustning fo?r sa?kersta?llande av luftva?gar da?r anva?ndandet av larynxmask a?r den sto?rsta riskfaktorn. Tredje subkategorin behandlar anestesila?kemedel som risk fo?r laryngospasm. Den mest betydande riskfaktorn a?r inhalationsanestesi. Den fja?rde och sista subkategorin a?r anestesiologens erfarenhet och skicklighet. Det a?r viktigt att anestesipersonal har rutiner och riktlinjer fo?r hur de skall identifiera, fo?rebygga och behandla laryngospasm. Vidare a?r det av betydelse att erfaren anestesipersonal finns tillga?nglig under hela anestesifo?rloppet na?r det fo?religger risk fo?r laryngospasm.

Författare

Dragana Rodikov

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..