Sök:

Sökresultat:

178 Uppsatser om Anestesi - Sida 2 av 12

Att söva den feta patienten- med fokus på ventilationen

Fetma och övervikt är ett hälsoproblem som drabbar mer än var tionde person och antalet individer med BMI >30 ökar ständigt. Som en följd av detta kommer allt fler patienter som genomgår Anestesi att ha ett högt BMI. Förändringar i respiration, luftvägsanatomi och ett flertal andra fysiologiska förändringar i kroppen gör generell Anestesi för patienter med fetma till en Anestesiologisk utmaning. Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder Anestesisjuksköterskan kan använda för att bibehålla god ventilation hos feta patienter vid generell Anestesi. Studien genomfördes som en litteraturstudie där 12 vetenskapliga artiklar analyserades.

Förebyggande av post-operativa komplikationer hos hund

Examensarbetet är en litteraturstudie som handlar om att förebygga post-operativa komplikationer hos hund i samband med Anestesi, symtom på dessa och hur de åtgärdas.Anestesi är ett reversibelt tillstånd av medvetslöshet frambringat för att kunna utföra operationer och diagnostiska tester. Det är viktigt att anpassa Anestesin efter varje djur och ha kunskap för olika läkemedels önskade effekt och biverkningar. Vid val av Anestesi bör hänsyn tas till olika faktorer, som till exempel ras, ålder, sjukdom och beteende.Problem kan uppstå i alla stadier av Anestesi, från pre-medicineringen till uppvaket. Vanliga komplikationer är kräkning, regurgitation, krampanfall, excitation, dyspne, hypotermi och förlängt uppvaknande. Individuellt kan problemen innebära små konsekvenser, men tillsammans orsaka fara.

Förebyggande av anestesirelaterad atelektasbildning.

Atelektaser uppsta?r inom tio minuter hos 90 % av alla patienter som so?vs och leder till fo?rsa?mrad syresa?ttning men kan a?ven leda till postoperativa lungkomplikationer. Syftet med studien var att beskriva hur Anestesisjuksko?terskan med olika ventilationsstrategier kan fo?rebygga atelektasbildning under generell Anestesi. Studien genomfo?rdes som en litteraturstudie da?r 19 vetenskapliga artiklar granskades och analyserades.

Sound Annoyance : Definitioner och användning av begreppet

Generell Anestesi kan ges som inhalationsAnestesi eller total intravenös Anestesi (TIVA). En förutsägbar Anestesi med snabbt uppvaknande och bibehållen vakenhet är en högt önskvärd egenskap oavsett Anestesiform. Det råder en klinisk och vetenskaplig diskussion om vilken Anestesiform som ger snabbast tidig postoperativ återhämtning. syftet med studien var att jämföra patienters tidiga postoperativa återhämtning efter inhalationsAnestesi respektive efter total intravenös Anestesi (TIVA). Metoden var en litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar.

Olika metoder för att förebygga oavsiktlig hypotermi i samband med anestesi- en litteraturstudie

SAMMANFATTNING Bakgrund En vanlig komplikation i samband med Anestesi är att patientens temperatur sjunker under 36°C, vilket orsakar en svår påfrestning för patienten och det är därför av största vikt att Anestesisjuksköterskan har kunskap om hypotermi och hur det kan förebyggas. Syfte Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra olika metoder för att förebygga oavsiktlig hypotermi hos vuxna i samband med Anestesi. Metod Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie utan metaanalys. Resultat Ett flertal metoder för att förebygga hypotermi framkom. Både preoperativ uppvärmning och uppvärmda infusions- och spolvätskor hade i stort en förebyggande effekt gällande intraoperativ hypotermi.

Hur känner du inför att bli sövd? : Patienters upplevelse inför generell anestesi

Tanken på att komma till en operationsavdelning kan upplevas som främmande och i visa fall även skrämmande. På en operationsavdelning ska flera operationer genomföras under en dag och flödet av patienter och operationer ska ske effektivt. För att patienten ska uppleva trygghet och få god omvårdnad i den situationen är det av stor vikt att få ta del av patientens tankar och känslor inför generell Anestesi. Syftet med studien var just att beskriva patienters tankar och känslor inför generell Anestesi. För att bäst kunna besvara syftet har en öppen kvalitativ induktiv intervjustudie med livsvärldsperspektiv använts i den här studien.

Prissäkring av spannmål med börshandlade futureskontrakt - en fallstudie

Examensarbetet är en litteraturstudie som handlar om att förebygga post-operativa komplikationer hos hund i samband med Anestesi, symtom på dessa och hur de åtgärdas.Anestesi är ett reversibelt tillstånd av medvetslöshet frambringat för att kunna utföra operationer och diagnostiska tester. Det är viktigt att anpassa Anestesin efter varje djur och ha kunskap för olika läkemedels önskade effekt och biverkningar. Vid val av Anestesi bör hänsyn tas till olika faktorer, som till exempel ras, ålder, sjukdom och beteende.Problem kan uppstå i alla stadier av Anestesi, från pre-medicineringen till uppvaket. Vanliga komplikationer är kräkning, regurgitation, krampanfall, excitation, dyspne, hypotermi och förlängt uppvaknande. Individuellt kan problemen innebära små konsekvenser, men tillsammans orsaka fara.

Intravenös anestesi med sufentanil och midazolam på kanin : effekter på andning och cirkulation

Sövning av kaniner är förenat med stora risker och säkra alternativ till inhalationsAnestesi behöver utvecklas. I denna studie utvärderades intravenös Anestesi med midazolam och sufentanil, för induktion och underhåll, på åtta New Zeeland White-kaniner av honkön. Samtliga kaniner premedicinerades med medetomidin i låg dos. Narkosen inducerades intravenöst med en blandning av midazolam och sufentanil (medeldos 0,09 mg/kg midazolam och 0,48 µg/kg sufentanil). Kaninerna hölls därefter sövda i 60 minuter via kontinuerlig infusion av samma blandning (medeldos 0,13 mg/kg/h midazolam och 0,72 µg/kg/h sufentanil).

Pandemigarantiavtalet ? när förtur blir fotboja

Inom vården eftersträvas hela tiden kortare vårdtider, detta gäller även inom Anestesi. Det blir mer och mer operationer som utförs elektivt. Inom dagkirurgin förväntas patienten gå hem några timmar efter Anestesin. En förutsättning för detta är att patienten inte upplever för stort obehag, dels från själva ingreppet men även från luftvägarna. Det finns olika sätt att skapa en fri luftväg, ett av dem är laryngsmask, vilket i undersökningar har visat sig vara ett skonsammare alternativ till trakealtuben.

Varför jämföra sig? Kommunal benchmarking i Sverige.

Inom vården eftersträvas hela tiden kortare vårdtider, detta gäller även inom Anestesi. Det blir mer och mer operationer som utförs elektivt. Inom dagkirurgin förväntas patienten gå hem några timmar efter Anestesin. En förutsättning för detta är att patienten inte upplever för stort obehag, dels från själva ingreppet men även från luftvägarna. Det finns olika sätt att skapa en fri luftväg, ett av dem är laryngsmask, vilket i undersökningar har visat sig vara ett skonsammare alternativ till trakealtuben.

Sjuksköterskans preoperativa metoder för att minska barns oro och ångest inför anestesi och kirurgi : en litteraturstudie

Bakgrund: Barn i sjukvården som ska genomgå Anestesi och kirurg känner betydande oro och ångest vilket medför ett lidande hos barnet. Detta kan resultera i postoperativa komplikationer och förlängda vårdtider. I sjuksköterskans ansvarsroll ingår det att hjälpa barnet lindra sin oro och ångest. Syfte: Att beskriva och utvärdera de preoperativa metoder sjuksköterskan kan använda sig av för att minska barns oro och ångest inför Anestesi och kirurgi. Metod: Design: Litteraturstudie.

Vindkraftens utveckling. ? En framinganalys av kommuners förståelse av vindkraft.

Inom vården eftersträvas hela tiden kortare vårdtider, detta gäller även inom Anestesi. Det blir mer och mer operationer som utförs elektivt. Inom dagkirurgin förväntas patienten gå hem några timmar efter Anestesin. En förutsättning för detta är att patienten inte upplever för stort obehag, dels från själva ingreppet men även från luftvägarna. Det finns olika sätt att skapa en fri luftväg, ett av dem är laryngsmask, vilket i undersökningar har visat sig vara ett skonsammare alternativ till trakealtuben.

Obehag av laryngsmask En kvantitativ studie

Inom vården eftersträvas hela tiden kortare vårdtider, detta gäller även inom Anestesi. Det blir mer och mer operationer som utförs elektivt. Inom dagkirurgin förväntas patienten gå hem några timmar efter Anestesin. En förutsättning för detta är att patienten inte upplever för stort obehag, dels från själva ingreppet men även från luftvägarna. Det finns olika sätt att skapa en fri luftväg, ett av dem är laryngsmask, vilket i undersökningar har visat sig vara ett skonsammare alternativ till trakealtuben.

Hur påverkar organiserade intressen? Om trängselskattens införande i Göteborg och Stockholm.

Inom vården eftersträvas hela tiden kortare vårdtider, detta gäller även inom Anestesi. Det blir mer och mer operationer som utförs elektivt. Inom dagkirurgin förväntas patienten gå hem några timmar efter Anestesin. En förutsättning för detta är att patienten inte upplever för stort obehag, dels från själva ingreppet men även från luftvägarna. Det finns olika sätt att skapa en fri luftväg, ett av dem är laryngsmask, vilket i undersökningar har visat sig vara ett skonsammare alternativ till trakealtuben.

Svenska Rädslor. En nutidsanalys kopplad till den svenska historien

Inom vården eftersträvas hela tiden kortare vårdtider, detta gäller även inom Anestesi. Det blir mer och mer operationer som utförs elektivt. Inom dagkirurgin förväntas patienten gå hem några timmar efter Anestesin. En förutsättning för detta är att patienten inte upplever för stort obehag, dels från själva ingreppet men även från luftvägarna. Det finns olika sätt att skapa en fri luftväg, ett av dem är laryngsmask, vilket i undersökningar har visat sig vara ett skonsammare alternativ till trakealtuben.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->