Sök:

Sökresultat:

10031 Uppsatser om Sociala medier - Sida 2 av 669

Har sociala medier förändrat förutsättningarna för ungdomars partipolitiska deltagande?: En kvantitativ undersökning om användningen av sociala medier bland de politiska ungdomsförbundens partidistrikt.

Syfte:Att undersöka ungdomsförbundens attityd till- och användning av Sociala medier. Samt avgöra huruvida Sociala medier som ett nytt kommunikationsmedel underlättat deltagandet i de politiska ungdomsförbunden och därmed påverkat antalet nya medlemmar.Metod:Kvantitativ webbenkätsundersökningMaterial:Respons från 65 (av 170) partidistriktHuvudresultat:De distrikt som deltog hade överlag en mycket positiv inställning till Sociala medier; de ansåg att Sociala medier var viktiga för deras verksamhet och användes i stor utsträckning. De flesta instämde också med påståendet att Sociala medier kommer att få större betydelse för den politiska diskursen och distrikten var benägna att satsa mer på Sociala medier.Jag kunde konstatera att det fanns en korrelation mellan Sociala medier och andelen nya medlemmar; de distrikt som i hög grad använde sig utav Sociala medier hade också fått en markant större andel nya medlemmar. Även om man tog hänsyn till partitillhörighet, distriktens storlek och hur viktigt distrikten tyckte rekrytering var. Vidare forskning inom området anser jag vara angeläget..

Sociala medier i skolan : en del av undervisningen?

Inom skolan har det länge funnits webblösningar och andra Internetbaserade programvaror för att elever och lärare ska kunna kommunicera med varandra på nätet och samtidigt kunna ha möjlighet till en mer flexibel undervisningsmetod. Sociala medier är ett vitt begrepp som nämns lite var stans idag, men vad innebär då Sociala medier? Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud..

Flickor och sociala medier : En kvantitativ studie kring hur flickor påverkas av de sociala medierna Facebook och Instagram

Syftet med denna studie var att undersöka om och hur flickor påverkas av Sociala medier, med inriktning på fenomenen Facebook och Instagram. Studien omfattar 78 stycken enkäter besvarade av flickor som är mellan 14 och 15 år gamla och går på olika högstadieskolor i norra Sverige. Resultaten visar att de flesta av flickorna har konton på Sociala medier och använder dessa regelbundet. Nästan alla har tillgång till internet via deras mobiltelefon vilket gör att Sociala medier ständigt är närvarande. Slutsatsen i vår studie visar på att flickornas utseende tycks spela en stor roll när de presenterar sig själva på Sociala medier.

SOCIALA MEDIER, FÖRDELAR OCH NACKDELAR UR SERVICEFÖRETAGS PERSPEKTIV

Sociala medier innebär ett nytt och revolutionerande sätt att, för svenska serviceföretag, skapa en tvåvägskommunikation med ett stort antal användare. Genom Sociala medier når serviceföretagen ut till fler användare och kan skapa nöjdare kunder. Detta för att serviceföretagen förmedlar en service till kunderna i form av att möta dem i en kanal där de kan föra en dialog. Med rätt strategi, resurser och tillvägagångssätt kan användandet av Sociala medier skapa fördelar till svenska serviceföretag och stärka deras kommunikation och marknadskommunikation mot kunderna..

Analytisk betraktelse av informationsspridning över sociala medier

Rapporten behandlar digital kommunikation med fokus på Sociala medier. Syftet var att utreda informationsflödet på Sociala medier samt att konstruera en matematisk modell över det. Resultatet blev en modell som inbegriper centrala strukturer vad gäller informationens spridning och mottagarnas uppfattning av den. Modellen behöver validerasoch eventuellt vidareutvecklas. Slutsatsen är att vissa Sociala medier sprider information bättre än andra och att det är viktigt att identifiera dessa för en optimerad informationsspridning.

Simone - den sociala stormen? : En studie av offentliga verksamheters kriskommunikation i sociala medier

Denna studie syftar till att underso?ka hur svenska myndigheter arbetade med kriskommunikationen i Sociala medier i samband med stormen Simone, samt vilka la?rdomar de har med sig in i arbetet med den och vad de la?rt sig av stormen. Metoden som anva?ndes fo?r studien var kvalitativa djupintervjuer. Intervjuerna har genomfo?rts med personer som arbetade med tre svenska myndigheters kriskommunikation i Sociala medier under stormen Simone.

Sociala medier som marknadsföringskanal : En fallstudie i resebranschen

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur mindre företag i resebranschen kan använda Sociala medier som en framstående marknadsföringskanal för att öka kännedomen om företagets varumärke, samt skapa ett gemensamt värde för både kund och företag.De huvudsakliga teorier som ligger till grund för den här studien är Sociala medier, Sociala medier som marknadsföringskanal, varumärket, segmentering, strategi, krishantering, marknadsföring och kundservice, kundrelationer och värdeskapande, word of mouth, samt framtid..

Sociala medier, ett verktyg i skolan?: En kvalitativ studie om lärare och elevers inställningar till sociala medier i skolan

Syftet med denna rapport var att undersöka lärare och elevers inställning till att använda Sociala medier som ett utav många verktyg i skolan. Genom mitt arbete vill jag att andra pedagoger ska uppmärksamma Sociala medier och se det som ett verktyg i den traditionella undervisningen. Jag vill även att lärare och pedagoger i skolan ska få upp ögonen över elevers användning av Sociala medier utanför skolan och elevernas inställning till att använda Sociala medier i skolan. Jag har utgått från syftet och genomfört kvalitativa intervjuer på mina 14 informanter, varav 6 lärare och 8 elever från skolor i Mellansverige. Efter analysen av resultaten från intervjuerna så kom jag fram till att mer än hälften av lärarna skulle kunna tänka sig att använda Sociala medier på något sätt i undervisningssyfte.

Sociala medier

Utvecklingen av det nya medielandskapet påverkar företags och marknadsförares sätt att bedriva marknadsföring på Internet. Utvecklingen har lett till att konsumenten idag fått mer makt och det krävs mer av företag för att väcka uppmärksamhet. Studien handlar om att skapa en normativ modell för hur företag och marknadsförare kan utnyttja Sociala medier som en del i sin marknadsföring. Vi diskuterar och reflekterar även relevant teori i förhållande till branschexperters syn på Sociala medier samt dess betydelse.Det teoretiska materialet som används är delar ur Internetmarknadsföring, Gerillamarknadsföring samt relationsmarknadsföring. För att ge en tydligare bild av Sociala medier och hur företag och marknadsförare kan utnyttja det presenterar vi representativa illustrationer av Sociala medier.Studien bygger på en kvalitativ metod.

Kvinnor från norra Sverige på sociala medier : En studie om hur kvinnor från norra Sverige framställer och använder sig av sociala medier som Stockholmsbor

I den här studien undersöker jag hur självidentitetsprocessen går till med hjälp av Sociala medier för kvinnor från norra Sverige som flyttat till Stockholm. Fokus ligger på att undersöka hur sju kvinnor framställer sig själva och hur de använder plattformarna Facebook, Instagram och Twitter. Sju kvinnor i åldrarna 23 till 44 år har intervjuats i början av april 2014. Som komplement till intervjuerna har jag observerat deras konton på Sociala medier under en längre period. Resultatet visar att kvinnorna i studien ser sig som norrlänningar efter flytten till Stockholm och de visar sin koppling till norra Sverige på Sociala medier på olika sätt.

Sociala medier som verktyg i elevers lärande : en kvalitativ studie om gymnasielärares tankar kring nya medier i undervisningen

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka attityder till Sociala medier hos yrkesverksamma gymnasielärare. Jag har utgått från vad lärarna själva säger om Sociala medier och därefter försökt skapa en bild av hur de ser på Sociala medier i undervisning och som verktyg i elevers lärande. Jag har använt mig av en forskningsmetod där jag genomfört kvalitativa intervjuer. Metoden valde jag då jag ville försöka förstå och tolka ett mer komplicerat innehåll. Eftersom Sociala medier som lärande verktyg i undervisningen ger intryck av att variera starkt mellan olika skolor och mellan olika lärare, har jag för min undersökning valt intervjupersoner i olika åldersgrupper, med olika erfarenhet och på olika skolor.

Sociala medier som marknadsföringskanal - En studie kring hur punk och rockare upplever och använder sociala medier.

Problembakgrund: Sociala medier har blivit så viktigt att marknadsförare inte kan bortse ifråndem (Patino, Pitta och Quinones, 2012). Det är viktigt att företag har en klar strategi för hurmarknadsföringen på Sociala medier ska se ut (Setreus, 2011). För att få djupare förståelse kringdet här bör användandet av Sociala medier undersökas.Syfte: Uppsatsen syfte är att undersöka och beskriva konsumenters beteende på Sociala medier,och upplevelser kring företags marknadsföring på Sociala medier.Metod: Undersökningen har en kvalitativ ansats. Urvalet i studien är ett spontant uppsökandeurval av tolv individer, som har deltagit i totalt tre stycken gruppintervjuer med fyra personer ivardera.Slutsatser: Respondenterna i undersökningen använde i huvudsak Sociala medier för att hållakontakten med vänner. De läste varandras profilsidor, och var noga med hur deras egnaprofilsidor såg ut.

Smittsam marknadsföring i sociala medier : En studie kring hur två organisationer marknadsför sig interaktivt i sociala medier

I denna uppsats undersöks två svenska ideella organisationer utifrån hur de marknadsför sig i Sociala medier. Utgångspunkten ligger i olika teorier om hur Internet i och med Web 2.0 blivit en plattform för social interaktion och vilka Sociala medier som når ut till många människor. Fokus ligger både på hur organisationerna resonerar kring marknadsföring samt vilka användarbeteenden som finns och hur dessa kan påverka den virala spridningen av marknadsföring på Internet. För att få en inblick i detta har vi utfört intervjuer med representanter med ansvar för Sociala medier i de två organisationer som undersökts samt utfört kvantitativa datainsamlingar där vi fört statistik över organisationernas utveckling i de Sociala medierna sett till siffror. Utifrån teorier om olika aspekter kring Sociala medier samt den kvalitativa och kvantitativa datan har vi kunnat se mycket som pekar mot att Sociala medier idag är framstående när det gäller marknadsföring på Internet..

Sociala medier - Framtidens rekryteringsstrategi? : En studie av åtta företags användande av sociala medier i sina rekryteringsprocesser.

Denna studie syftar till att undersöka åtta företags användande av Sociala medier i sina rekryteringsprocesser. Då området är tämligen outforskat har studien en explorativ och induktiv karaktär. Kvalitativa intervjuer har syftat till att kartlägga, beskriva och analysera varför och hur Sociala medier används i företagens rekryteringsprocesser, vilka effekter detta har gett samt vilka framtida utvecklingsområden som kan identifieras. Studiens resultat visar att Sociala medier främst används i de initiala delarna av företagens rekryteringsprocesser då de möjliggör kostnadseffektiv och snabb informationsspridning till stora nätverk men att de även används i urvalsprocessen för att granska kandidater. En nätverkstillhörighet och ett nätverk med god spridning är nödvändigt för ett effektivt användande av Sociala medier i rekryteringsprocessen och tre typer av användare kan identifieras utifrån kunskaper, erfarenheter, engagemang och intresse för Sociala medier.

Världen med notifikationer : En studie om individers upplevda känslor kring notifikationer på sociala medier

Sociala medier har ökat lavinartat sedan internet nådde människors hem under  90-talet. Enbart det sociala mediet Facebook har  243 miljoner användare i Europa. Sociala medier har även blivit ett primärt val för de flesta användare för interaktion med varandra. I en värld där informationsflödet och varje relation är konstant uppmärksammades en brist i hur Sociala medier interagerar med användaren. För att undersöka hur individer upplever notifikationerna i Sociala medier användes grundaffekterna av Silvan Tomkins som kompletterades via en litteraturstudie.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->