Sök:

Sökresultat:

941 Uppsatser om Revisorer - Sida 1 av 63

Förväntningsgapet : En studie om förväntningsgapet mellan revisorer och små och medelstora företag

Syftet med den här studien är beskriva och analysera om det finns ett förväntningsgap mellan Revisorer och små och medelstora företag samt att undersöka hur Revisorer kommunicerar med dessa företag. Undersökningen visar att det existerar ett förväntningsgap mellan Revisorer och små och medelstoraföretag. Förväntningsgapet beror på kunskapsbrist och brister i kommunikationen och relationen mellan Revisorer och små & medelstoraföretag..

Förväntningsgap mellan mikroföretag och revisorer

Förväntningsgapet har diskuterats mycket de senaste åren på grund av företagsskandaler, men många anser att förväntningsgapet uppkommer på grund av passivitet hos revisorn. Förväntningsgapet uppstår när Revisorerna och intressenterna har skilda åsikter om revisorns uppgifter. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det förekommer något förväntningsgap mellan mikroföretag och Revisorer, vad Revisorer anser att de skall utföra i ett mikroföretag samt vilka konsekvenser ett eventuellt förväntngsgap innebär för mikroföretagen. Tidigare studier har behandlat förväntningsgap ur olika perspektiv, dock har ingen studie behandlat mikroföretag. För att ta reda på om det existerar ett förväntningsgap har vi tillämpat en fallstudie, där tre företag och två Revisorer varit delaktiga.

Revision i den lokala självstyrelsen

I vår studie har vi försökt att klargöra vilka roller de förtroendevalda Revisorer och de sakkunniga har i den kommunala revisionen. Vi har funnit att det finns en del problem när det gäller de förtroendevaldas brist på kompetens och oberoende. Dessutom är de sakkunnigas påverkan under revisionsprocessen väldigt stor, vilket kan leda till att revision genomförs enligt samma mallar i flera olika kommuner och kommunen inte får den särpräglade granskning som den kommunala revisionen är tänkt att resultera i..

Är revisorn kul eller tråkig och ful? ? En studie om synen på revisorer

I fiktiv underhållning framställs revisorn ofta som en grå, tråkig man med ett stort intresse försiffror. Frågan är dock hur den faktiska bilden av Revisorer ser ut?Revisionsbyråerna lägger i dag stor vikt vid att visa att de erbjuder mer än enbart revision. De villvisa att de är moderna företag som kan hjälpa sina klienter genom att erbjuda en mängd olikatjänster. Det är av stor vikt att revisionsbyråerna vet hur branschen uppfattas av klienter ochpotentiella medarbetare för att de skall ha möjlighet att informera och marknadsföra sig på bästasätt.

Relationen mellan revisorer och kreditgivare gällande gemensamma kunder - Hur påverkas kreditgivare av revisorers oberoende

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera relationen mellan Revisorer och kreditgivare, vid arbetet med gemensamma kunder. Vidare diskuteras kreditgivares förtroende för Revisorer och hur Revisorers oberoende påverkar den granskade informationens tillförlitlighet, sett utifrån Revisorers och kreditgivares synvinkel. Vi har valt ett induktivt och ett kvalitativt tillvägagångssätt i vår undersökning. Vår uppsats bygger på de intervjuer som vi har genomfört med Revisorer och kreditgivare. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjufrågor för att få djupare svar.

Revisionens betydelse i småföretag

Genom personliga intervjuer med Revisorer, småföretagare, banktjänstemän och en redovisningskonsult har vi undersökt vad revision och Revisorer har för betydelse för småföretag..

EUs harmonisering av redovisningsyrket och redovisningsregler: hur har detta påverkat revisorer i Sverige?

EU har en längre tid arbetat med att försöka harmonisera regler för Revisorer. Detta att skapa genom direktiv som reglerar Revisorernas arbete. EU arbetar även med att harmonisera redovisningsregler. Detta genom att lagstifta att samtliga noterade bolag inom EU skall tillämpa IASB:s regelverk i sina årsredovisningar. Syftet med vår uppsats var att belysa hur EU:s harmonisering av redovisningsregler påverkat Revisorers arbetsbelastning samt deras arbete med granskning av balansräkningen.

Revisorns oberoende: en undersökning baserad på tidigare verksamma revisorer

Revisorns oberoende har diskuterats lika länge som revisionen funnits i Sverige. Finansiella skandaler driver på diskussionen om revisorns oberoende och diskussionen drogs upp ytterligare efter Enron-skandalen i USA. Som revisor kan man ställas inför dilemman som kan hota oberoendet. När Revisorer ställs inför dilemman måste de avgöra hur de ska hantera dessa situationer för att vara oberoende. Syftet med uppsatsen var att få konkreta situationer beskrivna där Revisorer kan ställas inför dilemman rörande oberoendet, samt att skapa förståelse för hur man som revisor kan hantera oberoendeproblematiken.

Finanskris ? vad ha?nder da? med revisionen? : Om revisorns fo?ra?ndrade syn pa? risk och va?sentlighet under finanskrisen.

Under den senaste finansiella krisen spelade Revisorerna a?terigen en kontroversiell roll i na?gra av de skandaler som blossade upp. Tidigare studier sa?ger att Revisorer ba?st studeras under kriser eftersom det a?r da? deras funktion testas. I uppsatsen underso?ks hur Revisorerna anser att deras arbete med risk och va?sentlighet fo?ra?ndrades under den finansiella krisen.

Förväntningsgapet : Ägarledda småföretags förväntningar på revisorn

Vad har de undersökta småföretagen för förväntningar på sina Revisorer? Existerar det ett förväntningsgap mellan de undersökta småföretagen och Revisorer? Vad har företagsorganisationen för uppfattning om ett eventuellt förväntningsgap mellan småföretag och Revisorer? Vilka åtgärder skulle kunna reducera ett eventuellt förväntningsgap mellan de undersökta småföretagen och Revisorer?Syftet med uppsatsen är att utreda och beskriva ett eventuellt förväntningsgap utifrån tre småföretags perspektiv. Vi kommer även att föreslå eventuella åtgärder för att reducera förväntnings-gapet.Slutsatsen är att det existerar ett förväntningsgap och att det finns åtgärder som kan reducera problematiken. Det är dock upp till båda parterna att använda dessa för att förväntningsgapet skall kunna reduceras. De åtgärder som främst behövs för att öka för-ståelsen för revisionen och revisorsrollen är ökad utbildning för småföretagen, förtydligande av revisionsberättelsen och ett utökat användande av uppdragsbrevet.

Förväntningsgapet : Ägarledda småföretags förväntningar på revisorn

Vad har det undersökta småföretagen för förväntningar på sina Revisorer? Existerar det ett förväntningsgap mellan de undersökta småföretagen och Revisorer? Vad har företagsorganisationen för uppfattning om ett eventuellt förväntningsgap mellan småföretag och Revisorer? Vilka åtgärder skulle kunna reducera ett eventuellt förväntningsgap mellan de undersökta småföretagen och Revisorer? Syftet med uppsatsen är att utreda och beskriva ett eventuellt förväntningsgap utifrån tre småföretags perspektiv. Vi kommer även att föreslå eventuella åtgärder för att reducera förväntningsgapet. De slutsatser som uppsatsen resulterade i är att ett förväntningsgap existerar och att det finns åtgärder som kan reducera problematiken. Det är dock upp till båda parterna att använda dessa för att förväntningsgapet skall kunna reduceras.

Revisorernas oberoendearbete: hur ser det ut och vilka är
svårigheterna?

Ett av de viktigaste kriterierna vid revision är att den granskande revisorn agerar oberoende. Åsidosätts oberoendet kan det innebära negativa konsekvenser för revisionskvaliteten. Den här uppsatsens syfte är att beskriva hur Revisorerna arbetar med oberoendet samt i vilka situationer revisorns egna etik och moral och klientens makt kan komma i konflikt med detta. Uppsatsen bygger på en fallstudie där tre auktoriserade Revisorer intervjuats. Resultatet av fallstudien har visat att Revisorer bedriver ett medvetet oberoendearbete men att det främst är det synliga oberoendet som stärks.

Regel eller princip, K2 eller K3? ? Det är frågan

Den svenska redovisningsregleringen går nu mot en fo?ra?ndring i och med det nya K-projektet som tra?dde i kraft den 1 januari 2014. Hela 97 % av de svenska sma?- och medelstora bolagen ma?ste va?lja mellan det regelbaserade K2 och det principbaserade K3 och detta kommer att pa?verka ba?de fo?retagare, redovisningskonsulter och Revisorer. Syftet med denna studie är att undersöka hur redovisningskonsulter och Revisorer förhåller sig till ett regel- och principbaserat redovisningsverk.

Goodwill enligt IFRS/IAS - en jämförelse mellan revisorers och företags erfarenheter

Vårt syfte med denna uppsats var att analysera föreställningar i praktiken kring redovisning av goodwill enligt IFRS/IAS i Sverige. Uppsatsen syftade vidare till att belysa eventuella skillnader hos Revisorer respektive företag avseende dessa föreställningar. Resultatet av vår studie visar att såväl Revisorer som företag anser att redovisningen av goodwill har blivit mer jämförbar och transparent, men även detaljerad och subjektiv i högre utsträckning. Dock råder det delade uppfattningar om huvuvida avskaffandet av avskrivningar på goodwill är positivt. Även åsikterna om marknadsvärdering och interaktionen mellan Revisorer och företag skiljer sig åt..

Auktoriserade revisorers vidareutbildning

Auktoriserad revisor måste känna till och uppdatera sina kunskaper i alla aspekter av revision. Ständiga uppdateringar vad gäller lag och etik gör det viktigt för Revisorerna att ständigt uppdatera sina kunskaper. Utifall auktoriserade Revisorer inte uppdaterar sina kunskaper finns risken för ett gap uppstår mellan vilka kunskaper revisorn har och vilka han behöver. Syftet med denna uppsats är att undersöka om revisorn vidareutbilda sig för att minska detta gap. Vi undersöker också vilken nivå vidareutbildningen skall bedrivas samt faktorer som påverkar vidareutbildningen.

1 Nästa sida ->