Sök:

Sökresultat:

119 Uppsatser om Iran - Sida 1 av 8

Omedlingsbart? En teorikonsumerande fallstudie om medlingsarbetet under Iran-Irak kriget

År 1980 startade Iran-Irak kriget som pågick i åtta år. Kriget utspelade sig mellan två starka makter i Mellanöstern. Jag har undersökt varför kriget kunde pågå så länge och koncentrerat mig på medlingens roll i att avsluta en konflikt.Under arbetet har jag diskuterat tre anledningar till varför medlingsförsöken i Iran-Irak kriget misslyckades. FN:s svaga handlingar, de konservativa mullornas utnyttjande av kriget och slutligen supermakternas ingripande i kriget är de orsaker jag funnit som svar. För att analysera konflikten och komma fram till mitt resultat har jag använt mig av teorier om medling.Resultatet i arbetet kan användas för att ge en inblick och förklaring till dagsläget i Iran och Irak och Mellanöstern i stort.

Privatization: What we learn from failure : A case study of Iran Air

This thesis was conducted to assess how the privatization of Iran Air process managed in last efforts and how should it be in right way. It increases the knowledge about privatization in Iran and the need for it. Iran air as our case study is a flag-carrier airline company that is protected by government regulations and subsidies. We try to find the reasons for failure of privatization in Iran Air and their attempt on privatization.The method used to collect data was a qualitative methodology, consisting of semi-structured interviews with relevant managers, and knowledgeable professors and the official sites and press. In conclusion, we find that privatization is an important need for Iran Air Company and the main problems that are against Iran Air can be categorized to political, financial, and social.

Från Khatami till Ahmadinejad : A study of political equality and democracy in Iran

The aim of this bachelor thesis is to examine the current situation as regarding the political equality in Iran. The method of this reaserch is based on a single-case studie wich grounds in secondary sources. The analysis of this paper is based on fields that concern political equality which in this study will focus on the right to vote, candidacies in the parliament election 2004 and the presidential election 2005. A democracy theory by Jack Lively is used to analyze the political equality in Iran´s political system.The Iranian regim is strongly criticized by the goverments in the Western world and NGO´s for the situation of the democracy and the human rights in the country. Despite the criticism, Iran still continues in the same political direction, although the democracy has gained a stronger role in the political sphere.

Polisarbete i Iran

Allt började med att jag såg en bild av Iranska kvinnliga poliser. I Sverige görs egentligen ingen större skillnad mellan män och kvinnor ur utbildningssynpunkt eller ur uniformssynpunkt. I Iran har man frångått detta, använder de kvinnliga poliserna, en så kallad chador, utanpå byxor, tunika och slöja, istället och har ett eget poliskomplex. I Iran blev slöjan påbjuden strax efter maktövertagandet 1979. Kvinnor som framträdde offentligt utan slöja ansågs vara motståndare till den islamistiska revolutionen och således inte enbart religiösa utan också politiska fiender.

Revision, en jämförelse mellan Iran och Sverige

Uppsatsens syfte är att beskriva och jämföra ett antal faktorer i revision mellan Iran och Sverige.I uppsatsen har den kvalitativa metoden med deduktiv ansatsen används. Datainsamling till empirin har skett genom en djupintervju och med hjälp av författarens egna erfarenheter. Litteraturen som används inom uppsatsen är främst hämtade genom att studera relevanta lagar samt normgivande organs hemsidor rörande revision i Iran och Sverige.Studiens empiriska material består dels av primärdata som insamlats genom telefonintervju med en auktoriserad revisor dels av primärdata som baseras på författarens egna erfarenheter.Den slutsats som man kan dra är att syftet med revisionen i Iran och Sverige är densamma avseende granskningen av företagets förvaltning och årsredovisningar. Den stora skillnaden är att revisionen i Sverige uppdateras kontinuerligt efter internationella standarder medan den geografiska läge och andra orsaker såsom krig och religion är viktiga faktorer som har påverkat revisions-utvecklingen i Iran under senare år. Till sist kan man säga att det är mycket lättare för revisorer som kommer från Iran att anpassa sig i Sverige än tvärtom..

Lika makter leka lika? Sanktioner eller dialog, varför skiljer sig USA respektive EU handlingsplaner från varandra angående Irans kärnvapen?

In this thesis I will discuss how US respectively EU general international security policies are formed with the scientific theories Rational Choice and Cognitive theory in mind. I?ll discuss how come US tends to go towards a more sanction orientated strategy while European Union seems to prefer a dialog and diplomatic problem solving strategy. I?ll exemplify respective security strategy through the qualitative cases study of Iran and analyse why they have taken different cores of action while trying to solve the problem with Iran's alleged nuclear weapon.

Iran arayee TV - En argumentationsanalys och en retorisk analys av det globala politiska medierummet

Studiens syfte går ut på att undersöka en programledares politiska tal från Tv-programmet Iran aryaee TV. Undersökningen genomfördes med argumentationsanalys och retorisk analys. Resultatet av studien blev att programledarens tal inte är trovärdiga, således att Tv-programmet är opålitligt och manipulerande. Slutsatsen är att Iran aryaee TV är ett uttryck för propaganda samt att mediernas roll som ideologisk bärare i det politiska medierummet enbart finns till för att skapa konflikt..

Kan iranska aktörer påverkas? : USA:s förmåga till strategiskt inflytande ur ett fältperspektiv

Sedan 1979 när den amerikanska ambassaden i Teheran ockuperades av studenter och personalentogs som gisslan under 444 dagar har kontakterna mellan Iran och USA varit ansträngda. Iran harbland annat pekats ut av president George W Bush som ?en av ondskans axelmakter?. Syftet meddenna uppsats är att undersöka vilka metoder för amerikanskt strategiskt inflytande som haranvänts av USA mot Iran och haft framgång. Den valda metoden är kvalitativ textanalys.

Iran - Framtida kärnvapenmakt?

Regimen i Iran är i denna stund utsatt för stor press från USA och EU3 som vill få regimen att avbryta dess kärnteknikprogram. USA hävdar tillsammans med de europeiska stormakterna att det Iranska kärnteknikprogrammet inte har fredliga syften, istället menar de att det används som kamouflage för att utveckla kärnvapen. Iran menar att påståendena är osanna och att landet är i behov av kärnenergi i takt med att deras befolkning snabbt expanderar. Syftet med vår uppsats är att bringa klarhet kring problematiken. Därför fokuserar vi på att undersöka Irans motiv för respektive emot ett anskaffande av kärnvapen.

Islamisk fundamentalism : två fallstudier

Huvudsyftet med denna uppsats är att finna de huvudsakliga orsakerna bakom uppkomsten och framväxten av den moderna islamiska fundamentalismen i länderna Iran och Afghanistan. Jag kommer att arbeta utifrån tesen att denna extrema form av religiositet främst är ett politiskt och socialt fenomen snarare än ett religiöst..

Radikal Biståndsexport : En studie om utfallet till: - Irans bistånd till Hizbollah  - Saudiarabiens bistånd till talibanerna   

This essay is about the massive Iranian aid to Hezbollah and the Saudi Arabian, likewise, towards the Taliban. The main view is that the two countries aid respective aid to Hezbollah and the Taliban is/were not a gesture of goodwill but rather an economic method of getting influence and controlling the receiver. This view that is based on a theory called; economic statecraft. The economic statecraft theory is used in this paper to investigate why Iran?s influence towards Hezbollah has been successful while the Saudis ambitions with the Taliban have failed.

Irans anrikning av uran - Analys av aktörer och säkerhetiseringsprocesser

This theory consuming thesis is concerned with why Iran's uranium enrichment has become a security issue, and will focus on the five most important and involved actors: China, Russia, Iran, the US and the UN. I will do this by using instruments of analysis such as securitization and strategic analysis. With these instruments I will examine different factors, such as deterrence, the action-reaction model and armament. Since, according to my opinion, security matters include more sectors than military I will also examine the political, societal and economic sectors. China and Russia have acted differently compared to the US in this matter and this thesis will highlight the factors that can explain the different actions made by these countries.

Irans kvinnor : Och deras möjligheter till politisk påverkan

The purpose of this study is to examine the actual political conditions that exist for the Iranian women. What is the political reality of the Iranian women and how can they exert political influence within the political system that exists in Iran today. This is done to see how the Iranian women's potential political influence affects Iran's democratic status. This will be answered through the overall research question: What opportunities do the Iranian women have to influence policy? This overall question is then split into three smaller research questions:1) What formal possibilities to political influence do the Iranian women have?2) What real possibilities to political influence do the Iranian women have?3) How have women in Iran tried to exert political influence outside the institutional framework?This will be done through a qualitative text analysis where texts concerning the Iranian women?s political influence are examined.

The Situation of the Libraries of the University of Teheran

The main object of this paper is an attempt to illustrate the present situation of TeheranUniversity Central Library and its 17 faculty libraries. The main aspects of these librarieswhich will be discussed are collections, staffing, management, shelving, cataloguing and thelibrary users. The findings of a survey which was conducted by the author in Iran in thesummer 1995 form the main basis of the discussions.Some of the problems in these libraries are mentioned and the possible solutions arerecommended.The study also examines the role and effect of the Islamic Revolution and de-westernizationpolicy of the present regime on these libraries.A historical background of higher education, foundation of the University of Teheran,librarianship and the whole range of libraries in Iran are discussed briefly..

Moderskap och medborgarskap i Iran

En befolkningspolicy signalerar mer än hur många barn en kvinna ska ha. Den visar hur staten ser på sina medborgare och vilka saker man värderar. Den Iranska befolkningspolitiken har varit väldigt framgångsrik trots att den inte är i samklang med en traditionell syn på mödrar. Uppsatsen diskuterar vilken betydelse dessa två diskurseer har för statens förhållande till kvinnliga medborgare..

1 Nästa sida ->