Sök:

Sökresultat:

1239 Uppsatser om E-post - Sida 1 av 83

Attityden till de nya sätten att kommunicera : mobiltelefon och e-post

Detta arbete handlar om de nya sätten att kommunicera, främst E-post och mobiltelefon. Genom en enkätundersökning och fyra intervjuer på två verksamheter svarar jag på frågorna:· Vilken är attityden är till de nya sätten att kommunicera på arbetsplatsen?· I vilken utsträckning används E-post och mobiltelefon idag? Har de inneburit några förbättringar? Anser arbetstagarna att det behövs regler för att reglera användandet av E-post och mobiltelefon?Resultaten tyder på att E-post och mobiltelefon används i varierande utsträckning. E-post är mera uppskattat än mobiltelefon, men båda anses underlätta kommunikationen på arbetsplatsen vilket ses som en förbättring. Det finns en osäkerhet inför varför E-post och mobiltelefon införts i verksamheterna.

E-postens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön

Teknikens utveckling har medfört att de flesta organisationer använder E-post, eftersom den är snabb och enkel att använda. Flera tidigare studier har visat att E-post skapar stress i arbetslivet. Syftet är att undersöka om E-post är förenat med upplevd stress samt vilka av faktorerna krav, kontroll och socialt stöd som korrelerar med dessa upplevelser. I studien undersöktes även om anställda känner sig stressade i sina arbeten. Studien bygger på en enkät med 50 deltagare från tre olika organisationer.

E-postens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön

Teknikens utveckling har medfört att de flesta organisationer använder E-post, eftersom den är snabb och enkel att använda. Flera tidigare studier har visat att E-post skapar stress i arbetslivet. Syftet är att undersöka om E-post är förenat med upplevd stress samt vilka av faktorerna krav, kontroll och socialt stöd som korrelerar med dessa upplevelser. I studien undersöktes även om anställda känner sig stressade i sina arbeten. Studien bygger på en enkät med 50 deltagare från tre olika organisationer.

Jämförelse av användbarhet mellan integrerat intranät och e-post och separat intranät och e-post vid arbete med möteshantering

Vid möteshantering används många olika groupware, några av de groupware som används är intranät och E-post. Något som blir allt vanligare är att integrerade intranät och E-postlösningar (exempelvis Sharepoint) används vid möteshantering. Det behövs fler jämförelser om hur användbara olika informationssystem är vid möteshantering. Den här studien syftar till att jämföra hur användbart integrerat intranät och E-post är jämfört med separat intranät och E-post vid möteshantering. För att besvara frågan så har groupware walkhtrough och enkäter använts.

Ansvar och säkerhet för känslig information när den skickas med e-post

I uppsatsen diskuteras vem som kan anses bära ansvaret för känslig information och vid vilken tidpunkt detta ansvar kan anses gå över från en part till en annan när informationen skickas med E-post. I uppsatsen finns också en kort presentation av de Eg-rättsliga regler som finns på området samt en presentation av några tekniska metoder för att åstadkomma säkerhet för information som skickas med E-post..

Hur styrs kommunikation via e-post?

Under de senaste åren har E-post blivit ett allt viktigare verktyg för kommunikation och företag använder i allt större utsträckning sig av denna kanal. Användningen av E-post har även fått negativa konsekvenser, till exempel att en stor del av de anställdas arbetstid går åt till att hantera E-post. Detta har inneburit att E-postens roll, vilken är att underlätta arbetet och leda till bättre effektivitet, går förlorad. Syftet med vår studie har varit att undersöka hur kommunikation via E-post styrs och att skapa förståelse för behovet av styrning av E-posthantering i organisationer. För att kunna besvara syftet har vi utfört en fallstudie av tre företag.

Internt spam: en studie om dess påverkan på individens arbetssituation

E-post gör att det är snabbt och lätt att kommunicera och används därför i allt större utsträckning internt inom organisationer. Ibland är dock inte E-post den mest lämpade kommunikationskanalen och en del meddelanden kan vara direkt oönskade eller onödiga, internt spam. Vi har i denna uppsats undersökt hur internt spam påverkar individens arbetssituation, om det inte hanteras. Vidare har vi undersökt vilka åtgärder organisationer kan vidta för att hantera internt spam. Studien visar att individens arbetssituation kan påverkas på olika sätt beroende på kringliggande faktorer såsom hantering och organisering av E-post.

Vägledning eller information-En studie av olika åsikter angående vägledning via e-post

Denna studie redovisar ett antal åsikter angående vägledning via E-post. Vi har använt oss av intervjuer med ett fåtal vägledare för att närmare granska vad vägledare anser om vägledning via E-post. Teoridelen behandlar både vägledning generellt, samtalsfärdigheter, informationsbaserad vägledning, etik samt vägledning via E-post. Vi vill med detta belysa olika aspekter av ordet vägledning och klargöra vad begreppet vägledning kan innefatta. Genom det material vi har bearbetat och tagit del av kan vi se att vägledning via E-post är något som är på frammarsch, och som ökar avsevärt hela tiden. Det måste dock fortfarande utvecklas till att bli bättre och tydligare, likväl som att de som arbetar på detta sätt måste fortsätta att utveckla sig. Än kvarstår rädsla för det nya och okända för många vägledare, som gärna blir kvar i det gamla och invanda. Flera vägledare ser denna metod som ett bra komplement till vanlig traditionell vägledning, men anser att det fortfarande är något som är mer informationsbaserat än vägledningsbaserat. Men måste det ena utesluta det andra? Ett uttalande som vi fastnade för under en av våra intervjuer, och som vi anser att alla borde ha i bakhuvudet när det gäller vägledning via E-post, vill vi gärna återge här: ?Om folk själva väljer den här formen att rikta sig till mig genom E-post med funderingar?då skall jag kunna hantera det på ett bra sätt, därför att det är individens val??.

Det traditionella valdeltagandets moderna förklaringar - En undersökning om det post-industriella samhällets påverkan på förstagångsväljare

Valdeltagandet bland förstagångsväljare har i Sverige och många andra västeuropeiskaländer sedan 70-talet och framåt stagnerat. Samtidigt har det post-industriella samhälletoch dess värden fått en allt viktigare plats jämfört med mer traditionella värderingar. Jagvill undersöka huruvida det ökande gapet i valdeltagandegrad från valet 1973 och framåtmellan förstagångsväljare och resten av valmannakåren beror på en ökad grad av postindustriellavärden bland förstagångsväljarna. Detta görs genom statistisk analys avmaterialet Svensk valundersökning under åren 1973 och 2006 distribuerade av Svensknationell datatjänst (SND). Det finns en tydlig tendens att post-industriella värden i högreutsträckning har internaliserats bland förstagångsväljarna över tid.

Östeuropa som Den andre? En teorireflekterande uppsats med diskursanalys av intervjuer med svenska och tjeckiska UD-tjänstemän

In classic academic social studies of East Europe, terms as Communism and Post-Communism are commonly used to describe the main characteristics of this geographically imagined area. This paper makes a not so frequently seen attempt to apply Post Colonial Theory for the same field. With start point in Post Colonial theoretical writers, the author wants to find a East European Post Colonial version for the internal Europe which will supply tools for a discourse analysis of the European mind map divided into West and East. The material consists of interviews with three Swedish and three Czech officials, all working with European politics in their country's Ministry of Foreign Affairs. The analysis is carried out with inspiration of Ernesto Laclaus and Chantal Mouffes Discourse theory.

Möjlighet till digitalisering av post: en kartläggning av
Telia Partners postflöden

Den tekniska utvecklingen har lett till ett ökat informationsflöde. Telia är ett företag som de flesta associerar med just kommunikation och flöden av information. Telia kanal Partner är den del av Teliakoncernen som är ansvarig för företagskunder. Volymen post som kommer till kanal Partner och därefter delas ut till medarbetarna har minskat de senaste åren eftersom allt mer av den post som tidigare kom via Posten nu kommer via E-post och andra digitala överföringsverktyg. Kostnaden för att sortera och dela ut posten är densamma vilket har lett till att kostnaden per försändelse ökat.

GROWTH : En studie om hur man kan skapa liv i en post-apokalyptisk spelvärld

Detta arbete undersöker frågan om hur man kan gå tillväga för att skapa en känsla av liv i en postapokalyptisk spelvärld med hjälp av färger, former och animationer i en egen spelproduktion. Arbetet tar upp flera teorier kring spelutveckling, post-apokalyptisk fiktion och färglära. Arbetet tar också upp verktyg som användes i produktionen av det spel som skapades och hur arbetet fortskred. Diskussionen som följer tar upp hur metoderna som användes påverkade resultatet och vad resultatet blev, samt hur man gick tillväga för att tolka det. Slutsatsen som dras i diskussionen visar att det är möjligt att skapa en känsla av liv i en postapokalyptisk spelvärld i en egen produktion och hur man kan förbättra de metoder som använts i en eventuell uppföljning av detta arbete.

Att förändra det (o)föränderliga : En studie om relationer mellan feminism och religion-

This essay looks to examine the view on religious and non-religious people thoughts on the possible relationship between feminism and religion. The essay in itself relies on semi structured interviews conducted with five informants where focus has been centered on the informants main thoughts on the subject. The theoretic basis of the study is found in post-structuralistic feminism and intersectionalism. The result will show that while all the informants believe there is a kind of relationship between feminism and religion, this relationship greatly varies depending on the informants? preconception of religion and feminism..

Den svenska marinen : post-modern eller inte?

Den svenska marinen har av professor Geoffrey Till använts som ett utmärkande exempel på en s.k. post-modern marin i hans kategorisering av världens sjömakter. Främst är det den expeditionära förmåga som Sverige profilerat alltsedan det kalla krigets slut som ligger till grund för denna exemplifiering.Frågan uppstår då huruvida den svenska marinen fortfarande kan ses vara det utmärkande exemplet efter det att fokus nu skiftat tillbaka till en mer nationellt präglad försvarsinriktning. Därutöver ställs frågan om vilka styrkor och svagheter en dylik kategorisering av världens sjömakter kan ha.Utifrån en analys av Tills kategoriseringar som idealtyper, så har dessa i allt väsentligt visat sig vara de förenklande och täckande rubriceringar som idealtypsmodellen syftar till. Därför har det även gått att identifiera tre indikatorer som medger en jämförelse mot den svenska marinen av idag för att utröna dess nuvarande status som post-modern sjömakt.Undersökningen har på så sätt lett till slutsatsen att den svenska marinen alltjämt kan kategoriseras som en post-modern marin, men av andra anledningar än den expeditionära förmågan.

E-post : Dess stresspåverkan i arbetet och hur den kan hanteras

E-post har blivit en vanlig teknik för kommunikation och information inom arbetslivet såväl som privatlivet. Den här uppsatsen handlar om E-post och syftar till att undersöka hur det påverkar individer inom arbetslivet. Uppsatsen syftar också till att undersöka vad det är som kan utlösa E-poststress och vad som kan göras för att förebygga det. För att kunna undersöka detta har en enkätundersökning gjorts inom olika organisationer. Resultatet från enkäten har sedan analyserats och jämförts med tidigare forskning och teorier.

1 Nästa sida ->