Sök:

Sökresultat:

84 Uppsatser om Konceptutveckling - Sida 1 av 6

Värdeskapande konceptutveckling av tjänster genom varumärkesutvidgning - ICA Matresor

Problematisering: Uppsatsens utgångspunkt är en idé om affärsutveckling där en befintlig verksamhet utvecklas med ytterliggare en verksamhet över branschgränsen. En sådan process kan även beskrivas som värdeskapande Konceptutveckling genom varumärkesutvidgning, vilket skapar värde för både kunder och företag. I vårt fall handlar denna process om Konceptutveckling av tjänster. Vi saknar teorier som kombinerar begreppen Konceptutveckling, värdeskapande och varumärkesutvidgning som ett sätt för affärsutveckling.Syfte: Syftet är att analysera värdeskapande Konceptutveckling av tjänster genom varumärkesutvidgning.Metod: För att uppfylla vårt syfte har vi genomfört litteratursökning och studier av begreppen Konceptutveckling av tjänster, värdeskapande och varumärkesutvidgning. Vi har valt ut empiriska utgångspunkter för en illustration av teorin.

Konceptutveckling av konferensverksamheten vid Nordkalotten hotell och konferens med hjälp av omvärldsanalys och upplevelseproduktion: Sociala medier som upplevelserum till konferenser

Syftet med uppsatsen var att studera de trender som finns inom mötesindustrin idag för att skapa en Konceptutveckling genom användandet av verktyget omvärldsanalys samt teorier från upplevelseproduktion. Vi har därefter applicerat denna Konceptutveckling på Nordkalotten hotell och konferens. Vi har utgått från en hermeneutisk ansats, ett induktivt arbetssätt med kvalitativ datainsamling inom berört område. Genom omvärldsanalys har trender som kan appliceras inom konferensvärlden analyserats för att sedan appliceras i den Konceptutveckling som föreslagits till Nordkalotten hotell och konferens.Resultatet av vår studie rekommenderar användandet av sociala medier som ett relationsbyggande kommunikationsverktyg för företag och organisationer inom konferensindustrin..

Hur utvecklar man ett matfestivalkoncept ur ett upplevelseproduktionsperspektiv?: exemplifierat med en konceptutveckling för Vaxholms matfestival

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur existerande matfestivaler arbetar med Konceptutveckling, tematisering och storytelling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv. Intervjuer har genomförts med tre strategiskt utvalda matfestivaler i Norden; Den Norske Matfestivalen i Ålesund, Matfesten i Skellefteå och Matfestivalen i Skövde. Uppsatsen beskriver metoder inom upplevelseproduktion så som; Konceptutveckling, tematisering och storytelling. Organisationen Vaxholms Matfestival önskar skapa en matfestival, i början av juni, med syfte att förlänga samt agera som ett startskott för sommarsäsongen i Vaxholm. Baserat på intervjuresultaten och litteratursökningen har jag utvecklat ett koncept för en kommande matfestival ? Vaxholms Matfestival.

Konceptutveckling av exklusiva livsmedel : vilka aspekter är viktiga?

Processen vid framtagandet av en ny produkt kallas New product development (NPD). Denna process innehåller 6 steg som ska hjälpa företaget vid utvecklingen av en ny produkt. Det andra steget i denna process är Konceptutveckling. Utvecklingen av ett koncept är en lång process som innehåller 7 steg som ska hjälpa företaget utveckla koncept till olika produkter. Processen sträcker sig från upptäckt av marknadsmöjlighet till projektplanering.

Upplevelsebaserade fritidsaktiviteter för generation Z : En konceptutveckling för ungas delaktighet i Allhuset, Piteå

Syftet med studien är att undersöka ungdomar tillhörande generation Zs behov och önskemål av fritidsaktiviteter i Piteå för att sedan utveckla ett koncept för hur utformandet av aktiviteterna kan gå till. Detta på grund av ett uttryckt behov hos Piteå kommun av fritidsaktiviteter för ungdomar i en del av Allhuset. För att skapa aktiviteter som attraherar generation Z är det viktigt att förstå generation Zs karakteristiska drag samt ha en förståelse för dagens upplevelsesamhälle. Vi har använt oss av aktionsforskning och dess lärandeprocess för att ringa in problemet och samtal har förts med tre fokusgrupper med deltagare tillhörande generation Z. Ett koncept för hur utformandet av aktiviteterna kan gå till har skapats..

Kirunafestivalen: En omvärldsanalys- och upplevelseproduktionsbaserad konceptutveckling

Festivalnäringen är en stor turismverksamhet i Sverige, som lockar tusentals besökare till städer runt om i Sverige varje år. Men för att kunna sticka ut i den ständigt växande branschen, krävs det en image och något unikt som lockar besökare. Kirunafestivalen ville ha hjälp att stärka sin position för att kunna sticka ut på Sveriges festivalmarknad. Därför har vi genom teorier från upplevelseproduktion samt en omvärldsanalys tagit fram ett koncept för att stärka Kirunafestivalens position och image. Till uppsatsen valde vi att arbeta positivistiskt med en deduktiv ansats.

Treehotel - Naturligt med inslag av lekfullhet och magi: En upplevelseproduktionsbaserad konceptutveckling av Victoriastigen

Allt började med att vi fick ett uppdrag av ägarna på Treehotel som ville ha hjälp med att utveckla vissa delar av sin verksamhet. Vi bestämde tillsammans med dem att vi skulle fokusera på Victoriastigen, den transportsträcka som idag leder hotellgästerna upp till trädrummen, och hjälpa dem att utveckla denna med hjälp av upplevelseproduktion. Vårt syfte med studien är således att med storytelling som verktyg och teori från upplevelseproduktion utveckla Victoriastigen för att förstärka helhetsupplevelsen av ett besök på Treehotel. De metoder vi använt oss av är kvalitativa intervjuer samt egna reflektioner och vi har utifrån dessa metoder fått fram ett resultat som svarar mot våra forskningsfrågor. Vi har med utgångspunkt i en interaktiv metod med våra uppdragsgivare samt konklusionerna av vårt resultat sedan skapat konceptförslag för Victoriastigen.

Ledarskap fo?r optimala mo?tesupplevelser: En konceptutveckling fo?r att fra?mja kreativitet under arbetsmo?ten ur ett ledarskapsperspektiv

I takt med upplevelsesamha?llets utveckling sta?ller den kreativa klassen ho?gre krav pa? arbets- upplevelsen. I dagens samha?lle sta?lls a?ven ho?gre krav pa? kreativa lo?sningar i arbetet fo?r att som fo?retag vara konkurrenskraftiga och ligga i framkant. Ma?nga kreativa processer sker i grupp under mo?ten och fo?r att kunna skapa ett kreativt klimat sta?lls ho?ga krav pa? ledaren och att mo?tet a?r va?l fo?rberett och genomta?nkt.

The Arctic SeaLodge: konceptutveckling av ett upplevelsebaserat havshotell

Syftet med studien är att studera hur ett kvalitativt turistiskt boende kan utformas utifrån ett upplevelseperspektiv. För att besvara studiens frågeställningar valde jag att utföra en kvalitativ undersökning i form av fem djupintervjuer. Tre av intervjuobjekten representerar turism och besöksnäringen i Sverige på tre olika nivåer - nationell, regional samt lokal. Detta för att få en bild av Sverige som destination samt en inblick i vad som händer på marknaden. De två övriga representerar hotellnäringen inom Swedish Lapland.

Konceptutveckling av del i produktionslinje

Examensarbetet utfördes i samarbete med Randek Bautech och hade som syfte att utveckla ett koncept, vilket skulle möjliggöra en sammanslagning av två stationer i deras produktionslinje som för övrigt är deras huvudprodukt. Dessa linjer används främst för tillverkningen av vägg- och takelement. Konceptet skulle även innebära en minskning av cykeltiden för spikstationen.För att få en inblick i hur tillverkningsgången fungerade i nuläget har observationer och intervjuer utförts. Nulägesanalysen har sedan kompletterat de krav och önskemål som företaget hade till att bilda en kravspecifikation. Vidare har författarna använt sig av benchmarking för att få insikt i den senaste tekniken och utvecklingen inom olika branscher, det tillsammans med brainstorming har genererat ett antal möjliga koncept som utvärderats av författarna och handledaren på företaget.

Upplevelsefokuserad Utställningsproduktion: Hur utställningsproduktion och upplevelseproduktion kan kombineras för att skapa utställningar som attraherar Generation Y

Då samhället går mot ett upplevelsesamhälle ställs nya krav på organisationer, och så även på museer. Vi har identifierat att Generation Y (80- och 90-talister) besöker museer i mindre utsträckning än äldre generationer vilket skulle kunna ses som oroande då Generation Y är morgondagens museibesökare och kulturkonsumenter. Generation Y är den första generationen som vuxit upp omgivna av tekniska prylar. De ställer höga krav på sin omgivning och vill bli underhållna, vilket är ett behov som museerna måste möta.Syftet med arbetet är att undersöka huruvida upplevelseproduktionsteorier kan appliceras på utställningsproduktion för att skapa attraherande utställningar för Generation Y, exemplifierat genom Konceptutveckling av den permanenta utställningen på Piteå museum. Vi har funnit att upplevelseproduktion och utställningsproduktion med fördel kan kombineras.

Presentation av reservdelskatalog med modellbaserat konstruktionsunderlag : En fallstudie av Saabs konceptutveckling för teknikinformation till stridsflygplanet Gripen NG

Inom militär flygindustri är produktdatahantering i produktlivscykeln och utveckling av logistikstöd centrala områden för att hantera krav och kostnader. Senaste strategin för dessa utmaningar grundar sig i modellbaserat konstruktionsunderlag ? model-based definition (MBD). I detta perspektiv står disciplinen teknikinformation inför förändringsarbetet att utnyttja möjligheterna med MBD. Förbättringar i presentationsmetod för illustrationer och effektivare arbetsmetoder för produktion förväntas.Detta förändringsarbete undersöktes genom en fallstudie av Saabs Konceptutveckling för teknikinformation till stridsflygplanet Gripen NG.

Kulturell påverkan på koncept

Dagens film och spelkoncept inom genrerna science fiction och fantasy börjar likna varandra mer och mer och för oss känns inget längre annorlunda. Genom att basera dem på historiska samhällen och kulturer hoppas vi på att bryta normen. Vi hoppas att med detta som grund kunna skapa realistiska och trovärdiga folkslag som skiljer sig från det som funnits tidigare. Detta examensarbete handlar om Konceptutveckling av en fiktiv värld och tre fiktiva folkslag. Konceptet skall kunna appliceras på både film och spel men även litteratur eller andra medietekniska områden.

Kulturell påverkan på koncept

Dagens film och spelkoncept inom genrerna science fiction och fantasy börjar likna varandra mer och mer och för oss känns inget längre annorlunda. Genom att basera dem på historiska samhällen och kulturer hoppas vi på att bryta normen. Vi hoppas att med detta som grund kunna skapa realistiska och trovärdiga folkslag som skiljer sig från det som funnits tidigare. Detta examensarbete handlar om Konceptutveckling av en fiktiv värld och tre fiktiva folkslag. Konceptet skall kunna appliceras på både film och spel men även litteratur eller andra medietekniska områden.

Visualisering av information vid navigering i skärgård : Utveckling av gränssnitt för informativa 3D-kartor/sjökort

Denna rapport beskriver process och resultat av ett examensarbete inom produktutveckling, genomfört vid Linköpings universitet under vårterminen 2015. Examensarbetet har skett i samarbete med Reality Labs vid Combitech AB och varit en del av ett projekt som syftar till att utveckla ett informativt navigeringshjälpmedel för båtturister på Kosteröarna. Fokus i examensarbetet har varit användbarhet och visualisering, och målet har varit att utveckla ett koncept för produktens gränssnitt. Detta genomfördes i fyra steg; användarstudie, Konceptutveckling, prototyputveckling och prototyputvärdering. I användarstudien intervjuades 10 personer, fem med erfarenhet av navigering med båt och fem utan sådan erfarenhet, om vilka krav och önskemål som finns på ett hjälpmedel för att dels navigera och dels få en positiv helhetsupplevelse av Kosteröarna.

1 Nästa sida ->