Sök:

The show must go on

En uppsats om projektledning i underhållningsbranschen


Underhållningsbranschen är en bransch som alltid arbetat i projektform. Trots det finns det inte tillräckligt med empiriska studier på projektledning inom underhållningsbranschen, speciellt inte i Sverige. Många författare menar att de teorier som finns kring projektledning är för ensidiga och inte kan tillämpas på alla former av projekt. För att öka kunskapen inom projektledning behövs därför fler empiriska studier inom olika typer av branscher. Projekt i underhållningsbranschen är intressanta, mycket på grund av att de till skillnad från andra branscher oftast lyckas hålla tiden. The show must go on.Syftet med denna uppsats är att utveckla en differentierad förståelse för projektledarskap inom underhållningsbranschen. Detta för att ge ett bidrag till den företagsekonomiska diskussionen kring projektledning samt öka den empiriska kunskapen inom denna typ av bransch.Studien är hermeneutisk och forskningsansatsen är abduktiv. Den empiriska undersökningen har genomförts genom fallstudier där kvalitativa ostrukturerade intervjuer har genomförts med fyra projektledare i underhållningsbranschen.Studien visar fyra olika typer av projektledare som alla har olika förhållningssätt till sitt projektledarskap. Deras projektledarskap har formats genom deras tidigare erfarenheter, deras personligheter samt påverkas av organisationens storlek.

Författare

Annica Grahn Emmeli Johansson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..