Sök:

Sökresultat:

6711 Uppsatser om Kvinnor - Sida 1 av 448

Mediabilden av kvinnor i topposition

Denna uppsats har haft som ändamål att undersöka hur Kvinnor i topposition beskrivs av media. Utgångspunkten har varit studier av medias bild av Kvinnor i topposition på nationell nivå i Sverige, Storbritannien och USA. Även mediebilden av Kvinnor i absolut topposition i internationell miljö, dvs. kvinnliga presidenter och statsministrar, har studerats. Det som undersökts är bland annat huruvida Kvinnor i topposition har samma tillgång till media som män i motsvarande position och om de skildras utifrån genusstereotyper.

Ett utmanande möte - Barnmorskors upplevelser av att vårda kvinnor med förlossningsrädsla

Förlossningsrädsla är ett vanligt förekommande problem och antalet Kvinnor som söker vård har ökat markant. Kunskap om hur barnmorskan upplever det att vårda Kvinnor med förlossningsrädsla är begränsad men visar på att barnmorskor upplever vården av dessa Kvinnor som tidskrävande och känslomässigt påfrestande. Syftet med studien var att beskriva barnmorskors upplevelser av mötet med och vården av Kvinnor med förlossningsrädsla, på förlossningsavdelningen. Åtta barnmorskor från två olika förlossningsavdelningar i Västra Götalandsregionen intervjuades. Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.

Kvinnor i mansdominerade yrken : En hermeneutisk studie om hur kvinnor upplever att det är att arbeta i ett mansdominerat yrke

Det finns en arbetsdelning mellan könen på dagens arbetsmarknad. Vissa yrken uppfattas som kvinnliga och andra som manliga. Men allt fler Kvinnor arbetar idag i mansdominerade yrken. Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur Kvinnor upplever att det är att arbeta i ett mansdominerat yrke. Denna studie belyser hur Kvinnor anpassar sig, vilka svårigheter de möter och hur de hanterar dessa.

Kvinnor i historieböckerna

I denna studie har jag undersökt om och hur utvecklingen gått framåt vad gäller förekomsten av Kvinnor och hur dessa porträtteras i läroböcker i historia. Böckerna jag undersökte var läroböcker från tre tidsperioder; 1966-1967, 1983-1984 och 2001. I böckerna räknade jag antalet Kvinnor och studerade hur de framställdes. Var de passiva eller aktiva Kvinnor? Tillagda eller integrerade i historien? Jag utgick från min tes som i stort sa att det hade successivt blivit bättre med tiden och att i de sista böckerna, de från 2001 skulle vi ha ganska många Kvinnor som var beskrivna på ett positivt vis..

Kvinnor minns ansikten bättre än män

Att känna igen och komma ihåg andras ansikten är en viktig förmåga hos människan. Forskning har visat att Kvinnor generellt kommer ihåg fler ansikten än män och särskilt bra är Kvinnor på att minnas andra Kvinnors ansikten. Syftet med den här studien var att undersöka om priming av kön skulle påverka mäns och Kvinnors ansiktsigenkänningsförmåga för androgyna bilder. I undersökningen medverkade 161 personer (93 Kvinnor och 68 män) mellan 18 och 19 år och resultatet visade att Kvinnor generellt presterade bättre när det gällde att minnas olika ansikten. Resultatet ger stöd åt tidigare forskning samt upphov till nya frågeställningar, som till exempel om skillnaderna är åldersrelaterade eller om Kvinnor har ett större intresse för ansikten?.

Kan kvinnor utöva idrott? : En studie om kvinnornas idrott och dess utveckling under 1890-1921

Uppsatsen handlar om hur Kvinnor kommer i kontakt med idrotten som tidigare århundraden tillhört mannen som uppfostringsinstrument och till soldatträning. Kvinnorna får inte tillträde till idrott inom mannens idrottsföreningar i Gävle utan de skapar en egen förening som kommer att motverka den negativa synen som finns på Kvinnor och idrott under slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal..

Kvinnor i karriären

Syftet är att se hur Kvinnors karriärvägar kan se ut. Fem kvalitativa intervjuer med Kvinnor på högre chefsposter analyseras för att få fram en förståelse om vad som gjort karriären möjlig. De teoretiska utgångspunkterna är dels feministiska förklaringsteorier om varför män och Kvinnor inte behandlas lika i arbetslivet och dels de sociologiska begreppen självbild och roll. Intervjupersonernas framgångsfaktorer kan sammanfattas med orden självbild, inställning till roll och rollturister..

För de kvinnor som blir slagna och lever i ett missbruk finns ingen hjälp : Samhällets sätt att stödja kvinnor som lever i dubbel utsatthet utifrån informanters egna livserfarenheter

Denna uppsats är utformad i syfte att kartlägga och förstå hur Kvinnor som befinner sig i ett våldsamt förhållande, samtidigt som missbruk är en stor del i vardagen, upplever den hjälp som samhället har att erbjuda. Materialet är insamlat genom semistrukturerade intervjuer med Kvinnor som har personliga erfarenheter av att leva i dubbel utsatthet.Undersökningen visar att alla de Kvinnor som vi har varit i kontakt med har mer att önska från samhället. Det råder bland annat en stigmatisering av dessa Kvinnor och för att arbetet ska kunna förbättras så måste denna stämpling försvinna. Kvinnorna behöver bli sedda utifrån hela sin livssituation, inte bara för missbruket..

Tjejer som slåss - om det ökande våldet bland kvinnor

Våldet bland Kvinnor har ökat kraftigt de senaste åren. Exempelvis har antalet misshandelsdomar mot Kvinnor fördubblats i Sverige sedan 1997..

Fri från ansvar? : En intersektionell studie om socialtjänstens bemötande av våldsutsatta kvinnor utan permanent uppehållstillstånd

I föreliggande studie har nio socialsekreterare intervjuats i syfte att undersöka hur de ser på socialtjänstens bemötande av våldsutsatta Kvinnor utan permanent uppehållstillstånd (PUT). I studien är det socialsekreterarnas föreställningar om våldsutsatta Kvinnor utan PUT och den hjälp de kan få som står i centrum. Intervjumaterialet har analyserats utifrån ett intersektionellt perspektiv. I studien skildras Kvinnor utan PUT som särskilt sårbara när de utsätts för våld. Denna sårbarhet kan både förstås som ett uttryck för Kvinnornas våldserfarenheter och det faktum att de inte har rätt till samma stöd från socialtjänsten som andra våldsutsatta Kvinnor..

Varför lämnar kvinnor chefsrollen?

Uppsatsen syftade till att 1) öka förståelsen varför Kvinnor lämnat rollen som chef och 2) om det fanns skillnader mot män som lämnat rollen som chef. Resultaten visade att Kvinnor i lämnade pga. "push"-orsaker, dvs. att man ej var nöjd, medan männen lämnade pga. "pull"-orsaker, positivt motiverande faktorer.

Vilka hinder stöter karriärsträvande kvinnor på?

Trots att Kvinnor varit yrkesverksamma sedan många år tillbaka, är Kvinnor kraftigt underrepresenterade på högre nivåer inom organisationer och näringsliv. Kvinnor är lika högutbildade som män och når ändå inte de högre positionerna. Syftet med föreliggande studie var att undersöka den problematik Kvinnor i chefsposition ansett sig stöta på i deras strävan att göra karriär inom deras yrkesliv. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med sex Kvinnor med chefsbefattning inom den privata sektorn. Resultatet analyserades enligt induktiv tematisk analys.

Den livsviktiga berättelsen : Vem lyssnar på en slagen kvinna?

Föreliggande uppsats undersöker hur Kvinnor som utsatts för våld i en parrelation kan få styrka och en chans till läkande genom kommunikation på Internetforum med Kvinnor i samma situation. Detta ställer jag i relation till socialtjänsten och välfärdssystemet där jag undersöker hur Kvinnor som utsatts för våld av en man i en parrelation uppfattar och upplever det bemötande de får av samhället.I uppsatsen lägger jag relationen mellan den hjälpsökande kvinnan och socialtjänsten i ett feministiskt och genusvetenskapligt perspektiv samt har fokus på berättandets dynamiska och eventuellt läkande kraft för dessa Kvinnor i forum..


En kvalitativ innehållsanalys om hur informationen ser ut i olika svenska medier angående tjejers och kvinnors knäproblem

Tjejer och Kvinnor drabbas tre till fyra gånger så ofta av knäskador mot vad pojkar gör. I den här uppsatsen granskar jag därför i sex utvalda medier om tjejer och Kvinnor kan få information om hur knäskador kan förebyggas och i vilken omfattning det skrivs om problemet..

1 Nästa sida ->