Sök:

Omvänd Aktiesplit


Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka effekterna av en omvänd aktiesplit med avseende på avkastning, likviditet och volatilitet. Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metod och vi har valt att använda oss av en event study. Urvalet består av 15 bolag noterade på Stockholmsbörsens A- och O-lista under perioden 1993-2003 som genomfört omvänd aktiesplit. För att beräkna den icke normala avkastningen använder vi oss av marknadsmodellen. Som jämförelseindex har vi valt Affärsvärldens Generalindex. Likviditet och volatilitet mäts och jämförs före och efter genomförandet. Slutsatser: Vi har funnit att signifikant negativ icke normal avkastning på ?2,4 procent förekommer på dagen för offentliggörandet av omvänd aktiesplit. Även de påföljande dagarna uppvisar en nedåtgående trend. Således tolkar marknaden de signaler som företag sänder ut vid omvänd split negativt. Signalerna kan tyda på att företagsledningen inte tror på att aktiekursen kan stiga av egen kraft. På genomförandedagen av omvänd aktiesplit visar studien överraskande på en negativ icke normal avkastning på ?6,5 procent. Ingen ny information tillkommer vid själva genomförandet, således borde effekterna av spliten redan ha reflekterats i aktiekursen enligt den effektiva marknadshypotesen. Möjliga förklaringar till den negativa avkastningen har vi funnit i ökade transaktionskostnader och psykologiska faktorer. Följaktligen verkar Stockholmsbörsen vid en omvänd split i princip agera enligt de förutsättningar som gäller för halvstark effektivitet. Beträffande likviditeten har vi funnit att i den försämras något efter genomförandet av omvänd aktiesplit. Omsättningsvolymen i kronor uppvisar en svag minskning efter genomförandet, spreaden ökar något och antalet nontrading days förändras inte nämnvärt. Volatiliteten efter genomförandet ökar också kraftigt.

Författare

Mathias Wikberg Andreas Eriksson Gustaf Engquist Kristofer Nilsson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..