Sök:

Musiken skapar en bro mellan människor

en intervjustudie med personal inom Daglig Verksamhet


Studien a?r en underso?kning om hur personal beskriver musikverksamheten i den omsorgsgren som erbjuder sysselsa?ttning fo?r personer med grav till lindrig intel- lektuell funktionsnedsa?ttning. Studien so?ker ocksa? svar pa? vilka reflektioner per- sonalen har kring musikverksamhet. Uppsatsens problemomra?de uppsta?r i ska?r- ningspunkten mellan det praktiska, vardagliga arbetet med musikanva?ndning i mo?tet med personer med intellektuell funktionsnedsa?ttning och uppsatsens pro- blemomra?de utifra?n det musikterapeutiska a?mnesomra?dets teori och tilla?mpning.Studien har den kvalitativa forskningsintervjun som metod. Det teoretiska veten- skapsperspektivet har ha?mtat inspiration ur hermeneutiken. Forskningsresultaten visar pa? att det finns en kunskap som helt bygger pa? bepro?vad erfarenhet bland den grupp av individer som underso?kningen omfattar och att det finns ett uttalat behov av en kompletterande teoretisk baserad kunskap. Forskningsresultaten be- lyser olika perspektiv pa? reflektioner kring musikanva?ndning. Dessa resultat har sedan bearbetats under diskussionsdelen i ljuset av de teoribildningar som presen- teras under a?mnesomra?det.

Författare

Marianne Wallin

Lärosäte och institution

Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..