Sök:

Sökresultat:

1451 Uppsatser om Dialog - Sida 1 av 97

Dialogen och lärandet : en kvalitativ studie om hur lärare arbetar med dialogen i sin undervisning

This report describes a study of how the teachers in Sweden are working with the Dialog in their classrooms. The aim was to find out how the teachers are using the Dialog in their teaching. And if they think that the Dialog has a meaning for the pupils learning, and how they think the pupils learn. Even the difficulties whit the use of Dialog in the classrooms and which in the classroom should speak the most was examined. The methods that I used in this qualitative report were interviews and observations of four teachers in the primary school.The research questions in this report were:Which meaning do the teachers think that Dialog affects the pupils learning?How does the teachers work whit Dialog in their classrooms?Who is leading the Dialog in the classroom?Which are the difficulties when working with Dialog in the classrooms?I found out that the teachers view on knowledge belonged together with how they worked with the Dialog.

Ett flerstämmigt klassrum : Lärares perspektiv på dialogisk undervisning

Syftet med detta examensarbete var att belysa lärares perspektiv på ett flerstämmigt klassrum. Fyra frågeställningar ställdes upp kring Dialog i undervisningen, nämligen: 1) Lärares uppfattningar om Dialog, 2) Lärares metoder i ett Dialogiskt klassrum, 3) Lärarens betydelse i ett Dialogiskt klassrum och 4) Svårigheter med ett Dialogiskt klassrum. För att kunna besvara syfte och frågeställningar intervjuades sex lärare. Från intervjuerna tolkades empirin kvalitativt. I resultatet visade det sig att lärarna ansåg att Dialog är väsenligt för att ett lärande ska kunna ske.

En jämförande studie av en muntlig och en skriftlig dialog i naturvetenskap

Syftet med vårt arbete är att finna likheter och skillnader, mellan en muntlig och en skriftlig Dialog med fokus på användandet av naturvetenskapliga resonemang. Vi har observerat två grupper om fyra elever i varje, när de försöker lösa en naturvetenskaplig uppgift. I den ena gruppen har eleverna suttit framför varsin dator och fört en skriftlig Dialog via ett nätbaserad diskussionsforum. I den andra gruppen har eleverna fört en ?vanlig? muntlig Dialog, vilken videofilmats.

Perioperativ dialog-utopi eller verklighet? : en pilotstudie

Vid den perioperativa Dialogen möter den perioperativa sjuksköterskan patienten vid tre tillfällen i samband med operation. Detta har visat sig komma både patienter och sjuksköterskor till godo. För att införa perioperativ Dialog krävs förändringar i organisationen. Syftet med arbetet var att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att införa och arbeta med perioperativ Dialog på operationsavdelning. Arbetet är en pilotstudie med kvalitativ ansats, där chefssjuksköterskor intervjuats.

Delaktighet, Dialog & Demokrati

The concept of democracy is of importance to the Swedish educational system. The best proof of that is the central position democracy has had in the education program we attended at the Örebro university. This study analyses the concept of democracy and its leading foundation, namely the so-called ?deliberative Dialog?. The last is belived to be an ideal of democracy which schools in Sweden should follow.

Dialog - vägen till kunskap? : Sett ur lärarperspektiv och elevperspektiv

Syftet med rapporten var att undersöka om Dialogen kunde användas i klassrummet för att nå kunskap. Detta tycker jag är intressant därför att kunskap kan nås på olika sätt. Metoden har varit en kvalitativ undersökning. Den datainsamling som utförts har varit en kombination av olika metoder, teoristudier och intervjuer. Jag intervjuade två gymnasielärare och en högstadielärare respektive tre gymnasieelever vilka togs fram ur ett bekvämlighetsurval.

Erfarenheter av dialogens betydelse för förståelse och meningsskapande

Syftet med studien har varit att beskriva erfarenheter av Dialogen mellan distansstudenter och Dialogens betydelse för förståelse och meningsskapande. Vårt empiriska material utgörs av semi?strukturerade intervjuer. Respondenterna består av studenter som vid något tillfälle har varit distansstudenter vid distansutbildningar hållna av Blekinge Tekniska Högskola. Vissa respondenters erfarenheter grundar sig även i distansstudier vid andra universitet och högskolor.

Erfarenheter av dialogens betydelse för förståelse och meningsskapande

Syftet med studien har varit att beskriva erfarenheter av Dialogen mellan distansstudenter och Dialogens betydelse för förståelse och meningsskapande. Vårt empiriska material utgörs av semi?strukturerade intervjuer. Respondenterna består av studenter som vid något tillfälle har varit distansstudenter vid distansutbildningar hållna av Blekinge Tekniska Högskola. Vissa respondenters erfarenheter grundar sig även i distansstudier vid andra universitet och högskolor.

Dialog för trygg naturmiljö vid förskolan

Det finns inga hinder att utforma en trygg naturmiljö vid förskolan om det sker en samverkan mellan förvaltning, skötsel och förskola. Barn utforskar sin omgivning genom lek. Inspirerande miljöer ger nya impulser till leken och naturmiljöer har de egenskaper som främjar fri äventyrlig fysisk aktivitet. Platser för lek ska vara utformade så att risker för olycksfall begränsas. Många av dagens förskolegårdar erbjuder inga utmaningar för barnen. Att komplettera utemiljön med naturelement är möjlig att göra utan att säkerheten äventyras. Dialog mellan förvaltning, skötsel och förskola är en förutsättning för en utveckling av utemiljön ska kunna ske. Det är viktigt att man har barnens behov i fokus och ser möjligheter istället för svårigheter.

Den andra upplysningen : En idékritisk studie av den vetenskapliga humanismen

This 15 point level essay intends to carry out an ideological critic of the scientific humanism; the main question the essay asks is: do the Humanists practice a rational Dialog. In able to find an answer to this question have I developed an analyze scheme that show what the skilful demagogue should avoid, if he have an interest in practicing a rational Dialog. The essay shows that, when it comes to debating their most important issues, the Humanist does not practice a rational Dialog. The Humanists deny that other forms of humanism than the one they practice exists, according to their beliefs´ humanism must contain an atheistic attitude to the world. When it comes to the Humanists debates concerning religion they accentuate those parts of the bible that they believe is destructive for mankind, these arguments have no rele-vance and are therefore not rational..

Vikten av att välkomna alla : Hur arbetet med integrering uppfattas av fyra bibliotekarier på tre bibliotek i Stockholm

Mitt syfte med uppsatsen är att se hur bibliotekarier som arbetar dagligen med invandrargrupper, ser på sitt uppdrag med att främja integration samt hur arbetet med programaktiviteter kan ligga till grund för integrering. I undersökningen intervjuas 4 bibliotekarier på 3 biblioteket som arbetar mycket med integrering och invandrare som användargrupp. I resultatet framkommer det att arbetet med programaktiviteter kan främja integrering eftersom det bjuder in till både Dialog och deltagande.  Dock anser bibliotekarierna att det är möjligt att göra integrering till en del utav varje arbetsmoment som sker på biblioteket..

Implementeringen av balanserade styrkort ? med avseende på information, dialog och delaktighet

Syfte: Att studera och analysera hur implementeringen av balanserat styrkort går till i två verksamheter med avseende på information, Dialog och delaktighet. Metod: Vi har använt oss av semistandardiserade personliga intervjuer på lednings-, facklig och individnivå, i två tillverkande företag. Det material som vi erhållit ligger till grund för vår analys och våra slutsatser som vi har arbetat med utifrån vår problemdiskussion. Slutsatser: I de två tillverkande företagen vi studerade lades ingen vikt vid delaktigheten hos de anställda vid införandet av balanserat styrkort. Bristen på delaktighet skapade dålig eller ingen acceptans till förändringen.

Implementeringen av balanserade styrkort ? med avseende på information, dialog och delaktighet

Syfte: Att studera och analysera hur implementeringen av balanserat styrkort går till i två verksamheter med avseende på information, Dialog och delaktighet. Metod: Vi har använt oss av semistandardiserade personliga intervjuer på lednings-, facklig och individnivå, i två tillverkande företag. Det material som vi erhållit ligger till grund för vår analys och våra slutsatser som vi har arbetat med utifrån vår problemdiskussion. Slutsatser: I de två tillverkande företagen vi studerade lades ingen vikt vid delaktigheten hos de anställda vid införandet av balanserat styrkort. Bristen på delaktighet skapade dålig eller ingen acceptans till förändringen. Detta i sin tur minskade engagemanget och motivationen hos de anställda och resultatet blev inte det ledningen förväntade sig.

Dialog - The creative mind playes with the things it loves

Mitt examensarbete kom till slut att bli en performance som handlar om keramikkonst genomen annan konstform, teatern. Jag ville skapa ett verk av flera beståndsdelar som enbart existerari nuet. Ett verk i förvandling. Jag kallar mitt examensarbete för Dialog eftersom jag har arbetat iDialog mellan olika material och mellan olika konstformer. Verket handlar även om arbete, tid ochhur vi värderar olika sysselsättningar.

falkoping.se : -ett forum för offentlig service och dialog

Syftet med denna uppsats är att göra en fallstudie över Falköpings kommuns webbplats falkoping.se genom att undersöka olika faktorer som är viktiga att ta i beaktning då en webbplats för offentlig service och Dialog ska utformas.Jag börjar med att redogöra för de mål som regeringen satt upp kring vilken information som lämpar sig för en offentlig webbplats, för att därefter visa på vilka fallgropar den nya tekniken för med sig. Jag redogöra för landstingsförbundets slutsatser kring ovan nämnda faktorer och därefter redogör jag även för Falköpings kommuns syn kring webbplatsens innehåll och upplägg. Efter detta övergå jag till att undersöka betydelsen av en webbplats design och utformning. Avslutningsvis att redovisar jag resultatet av den enkätundersökning jag genomfört för att undersöka medborgarnas förväntningar på en offentlig webbplats..

1 Nästa sida ->