Sök:

Motivation ur ett chefsperspektiv


Tanken med följande kvalitativa studie är att visa hur ett antal förskolechefer motiverar sina medarbetare. Inledningsvis berör vi allmänt om vad som kan definieras som motivation, för att sedan gå in på motivationsteorier som vi anser är relevanta för vår studie. I vår teoretiska referensram använder vi oss av självbestämmande teorin (inre och yttre motivation), Maslows behovshierarki, Alderfers ERG teori och Herzbergs tvåfaktorteori. Vidare tar vi även upp om chefens roll vid motivation av sina medarbetare. Dock är det viktigaste utgångspunkten för vår studie sex faktorer som vi ur vår teoretiska referensram anser vara viktiga. Dessa faktorer är trivsel, missnöje, ansvar, självförverkligande, delaktighet och påverkan, kommunikation och feedback. Faktorerna som tagits ur vår teoretiska referensram kommer i sin tur knytas samman med det resultat vi har fått fram i vår studie.Sammanlagt har vi genomfört 10 semistrukturerade intervjuer med förskolechefer inom Borås och Skövde kommun, samtliga av dessa intervjuer utfördes på chefernas arbetsplats och några via telefon. Våra intervjuer hölls inom en viss struktur, men hade som avsikt att ge respondenterna en frihet då de svarade på våra frågor.Resultatet på vår studie visar att dialog och bekräftelse är två faktorer som är väldigt viktiga i chefers arbete för att motivera sina medarbetare. Dialog och bekräftelse handlar om att se och höra medarbetarna, vilket respondenterna tror skapar motivation och arbetstillfredsställelse.Studien är gjord på svenska.

Författare

Linnéa Svensson Kadra Mohamed Muse

Lärosäte och institution

Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..