Sök:

Sökresultat:

1929 Uppsatser om Lidande - Sida 1 av 129

Depressionens lidande. Patientens upplevelse av lidande och lindrat lidande

Sjuksköterskeprogrammet, 180 poäng/Omvårdnad - Eget arbete/OM2240/SPN9.

Lidande vid palliativ vård

Personer som får palliativ vård är känslomässigt utsatta och upplever ett Lidande. Den förändrade livssituationen skapar tankar och frågor kring framtiden. Denna integrerade litteraturöversikt sammanställde kunskaper om Lidande i palliativ vård. Detta gjordes genom frågeställningar som tar upp hur Lidande och lindring av Lidande beskrivs samt vad som bidrar till Lidande och lindrar Lidande. Två databaser genomsöktes och sexton artiklar återfanns.

Lidandet genomsyrar sjuksköterskans värld

Lidande utgör ett hot mot hela människan som ej kan undflys. Patientens Lidande påverkar vårdaren. Det skapar ett eget Lidande i sjuksköterskan som inte kan lindra patientens Lidande eller till och med orsakar ytterligare Lidande. Också anhörigas Lidande påverkar intensivvårdssjuksköterskan. Syftet med uppsatsen var att beskriva hur intensivvårdssjuksköterskor upplevde att vårda patienter med svårt Lidande.

Uttryck för lidande inom omvårdnad

Lidande är en naturlig och oundviklig del av det mänskliga livet. En av de mest centrala uppgifterna inom vården innebär att lindra Lidande. Därmed är det aktuellt att undersöka områdets kunskapsposition. Syftet var att beskriva Lidande i omvårdnadStudien genomfördes som en litteraturstudie där 15 vetenskapliga artiklar utgjorde underlaget för resultatet. Resultatet i denna studie delades in i sex tema inom omvårdnad: ?Existentiellt Lidande?, ?LivsLidande?, ?SjukdomsLidande?, ?VårdLidande?, ?Den vårdande personalens upplevelser av Lidande? och ?Socioemotionellt Lidande?.

Uppfattningar av lidande hos MS-drabbade : en empirisk studie med finska vårdare

Multipel Skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som kan medföra handikapp och även utgöra ett hot mot livet självt. Sjukdomen konfronterar ofta människan med upplevelser av Lidande. Det är viktigt att vårdpersonal känner igen Lidande då de i arbetet möter fenomenet dagligen. Först när vårdaren ser Lidande kan det lindras. Studiens teoretiska referensram utgår från professor Katie Erikssons studier om Lidande och tar fasta på definitioner av Lidande och hur man kan lindra det.

Fotbollsföreningar i gränslandet - hur ser framtiden ut? : En studie om kommersialisering och professionalisering i fyra mannliga fotbollsföreningar i gränslandet mellan elit och amatörnivå

Lidande är en naturlig och oundviklig del av det mänskliga livet. En av de mest centrala uppgifterna inom vården innebär att lindra Lidande. Därmed är det aktuellt att undersöka områdets kunskapsposition. Syftet var att beskriva Lidande i omvårdnadStudien genomfördes som en litteraturstudie där 15 vetenskapliga artiklar utgjorde underlaget för resultatet. Resultatet i denna studie delades in i sex tema inom omvårdnad: ?Existentiellt Lidande?, ?LivsLidande?, ?SjukdomsLidande?, ?VårdLidande?, ?Den vårdande personalens upplevelser av Lidande? och ?Socioemotionellt Lidande?.

Patienters upplevelser av lidande och lindrat lidande i palliativ vård

I dag bedrivs det palliativ vård i stor omfattning på sjukhus. Palliativ vård innebär inte att bota utan att lindra symtom och öka livskvaliteten för patienter med livshotande sjukdom. För de som befann sig i livets slutskede var det av stor vikt att de psykiska, fysiska, sociala, andliga och existentiella behoven tillfredsställdes för att lindra det Lidande som uppstått. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av Lidande och lindrat Lidande i palliativ vård. Studien byggde på tre avhandlingar som var aktuella, svenska och handlade om palliativ vård utifrån patienters upplevelser.

Uppfattningar av lidande hos MS-drabbade - en empirisk studie med finska vårdare

Multipel Skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som kan medföra handikapp och även utgöra ett hot mot livet självt. Sjukdomen konfronterar ofta människan med upplevelser av Lidande. Det är viktigt att vårdpersonal känner igen Lidande då de i arbetet möter fenomenet dagligen. Först när vårdaren ser Lidande kan det lindras. Studiens teoretiska referensram utgår från professor Katie Erikssons studier om Lidande och tar fasta på definitioner av Lidande och hur man kan lindra det.

ATT FÖRLORA KONTROLLEN : En litteraturstudie om lidande och välbefinnande hos personer med narkolepsi

Narkolepsi är en sjukdom som endast drabbar 1:1000, men ger ett stort Lidande för dem som drabbas. Narkolepsi anses i huvudsak ha fyra huvudsymtom som benämns den narkoleptiska tetraden, och utgörs av sömnattacker och daglig sömnighet, kataplexi, sömnparalys och hypnagoga hallucinationer. Alla dessa har en påtagligt negativ inverkan på den drabbade människan. Syftet med studien är att belysa narkolepsipatientens upplevelse av Lidande och välbefinnande i relation till sjukdomen. Studien är utformad som en litteraturstudie där 10 stycken artiklar analyserats.

Patienters upplevelser av lidande och lindrat lidande i palliativ vård

I dag bedrivs det palliativ vård i stor omfattning på sjukhus. Palliativ vård innebär inte att bota utan att lindra symtom och öka livskvaliteten för patienter med livshotande sjukdom. För de som befann sig i livets slutskede var det av stor vikt att de psykiska, fysiska, sociala, andliga och existentiella behoven tillfredsställdes för att lindra det Lidande som uppstått. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av Lidande och lindrat Lidande i palliativ vård. Studien byggde på tre avhandlingar som var aktuella, svenska och handlade om palliativ vård utifrån patienters upplevelser.

Kvinnors upplevelse av lidande i samband med hjärtinfarkt

Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av våra vanligaste folksjukdomar idag. Det är lika vanligt att avlida av hjärtinfarkt för båda könen. Vid hjärtinfarkt kan Lidandet vara stort och se olika ut. Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av Lidande i samband med hjärtinfarkt. Metod: Kvalitativa vetenskapligt granskade artiklar från databaserade sökningar användes i denna litteraturstudie.

Upplevelsen av lidande för patienter i livets slut samt hur lidande kan lindras: En litteraturstudie

Flera av de patienter vi har träffat som befunnit sig i livets slut har uttryckt olika sorters Lidande. Patienterna har uttryckt en önskan om att skiljas från sitt Lidande men även en önskan om att fortsätta leva med sina nära och kära. Syftet med denna uppsats är att belysa den medelålders patientens upplevelse av Lidande vid livets slut samt hur sjuksköterskans vårdhandlingar kan lindra Lidandet. Arbetet är baserat på kvalitativa primärartiklar. Litteraturen söktes i fulltextdatabaser, på webbsidor och på biblioteket på högskolan i Borås.

Kvinnors upplevelser av lidande i samband med diagnostiserad bröstcancer : En litteraturstudie

Ämnesbakgrund: Bröstcancer är en av de stora folksjukdomarna i Sverige som drabbar var tionde kvinna. Att drabbas av bröstcancer kan antas innebära ett stort Lidande för kvinnorna. Syfte: Beskriva kvinnors upplevelser av Lidande i samband med diagnostiserad bröstcancer. Metod: En systematisk litteraturstudie. Sökningarna efter vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna Cinahl och PubMed.

Svenska turisters upplevelse av lidande och tröst i samband med tsunamikatastrofen : en litteraturstudie

Traumatiska händelser som naturkatastrofer kan orsaka Lidande. En person som lider kan vara i behov av tröst. Varje människa och hennes upplevelse av Lidande och tröst är unik, men genom att ta lärdom av människors levda erfarenheter av Lidande och tröst under tsunamikatastrofen kan förståelsen för dessa fenomen ökas. Denna kunskap är värdefull även för sjuksköterskor som inte möter patienter som överlevt en naturkatastrof. Syftet med studien var att genom en kvalitativ litteraturstudie beskriva svenska turisters upplevelse av Lidande och tröst i samband med tsunamikatastrofen i Thailand 2004.

Lidande i vården - Sjuksköterskors uppfattningar om hur patienter åsamkas lidande inom intensivvården samt hur sjuksköterskor arbetar för att lindra lidande

Miljön på en intensivvårdsavdelning präglas av den tekniska utrustningen vilket kan inge rädsla hos den kritiskt sjuke patienten. Akut sjukdom innebär ofta ett hot mot tillvaron. När patienter hamnar på en intensivvårdsavdelning är det många åtgärder och undersökningar som ska ske snabbt vilket kan leda till blottad integritet och patienter uppfattar ofta inte vad som sker. Som sjuksköterska är det viktigt att se människan bakom alla maskiner, att uppmärksamma när patienter är utsatta för Lidande och lindra Lidandet. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om hur patienterna åsamkas Lidande på en IVA och hur de arbetar för att lindra Lidande.

1 Nästa sida ->