Sök:

Sökresultat:

9843 Uppsatser om Litteraturstudie - Sida 1 av 657

Nattsömn på sjukhus - någonting att drömma om. En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan främja sömnen för patienter under deras sjukhusvistelse.

Syftet med denna Litteraturstudie är att beskriva hur sjuksköterskan kan utforma omvårdnaden för patienter med sömnstörningar under deras sjukhusvistelse. Metoden är en Litteraturstudie och sökning har skett i medicinska databaser. Resultatet beskriver interventioner som sjuksköterskan kan tillämpa för att främja patienternas sömn..

Sjuksköterskans roll i att upptäcka och identifiera deprimerade patienter. En litteraturstudie.

Syftet med denna Litteraturstudie var att undersöka hur sjuksköterskan kan upptäcka och identifiera deprimerade patienter så att optimalt stöd och behandling kan ges. Metoden som valdes är en Litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar blivit granskade utifrån Polit & Beck kriterier för vetenskap. Resultatet visade att sjuksköterskan med kategorier/teman såsom prediktorer för depression, tvärprofessionellt samarbete, användande av screeninginstument och kompetenshöjande insatser kan ge stöd och behandling för att förbättra deprimerade patienters psykiska hälsotillstånd..

VAD SKA JAG ÄTA? EN LITTERATURSTUDIE OM KOSTENS BETYDELSE FÖR UTVECKLANDET AV KOLOREKTALCANCER

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Att kosthållning har en betydelse för utvecklandet av denna sjukdoms uppkomst har under lång tid studerats. Att undervisa och stödja patienter är en viktig del av sjuksköterskans yrke. I bakgrunden presenters de vanligaste kostkomponenternas betydelse för vår hälsa. Med tanke på det ansvar sjuksköterskor har utvecklades syftet som med denna Litteraturstudie var att studera och kartlägga samband mellan kost och kolorektalcancer.

Stress hos sjuksköterskor. En litteraturstudie om faktorer som ligger bakom stress och hur de hanteras

Syftet med denna Litteraturstudie är att belysa olika stressframkallande situationer och copingstrategier för att bemästra den arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskor. Forskningsfrågorna är: Vilka faktorer ligger bakom stress för sjuksköterskor inom vården? Vilka copingstrategier använder sjuksköterskor i stressade situationer? Metoden är en Litteraturstudie, som är baserad på tretton vetenskapliga artiklar. Den teoretiska referensramen är Antonovskys syn på hälsa, KASAM. Resultatet av denna studie visar fem teman som orsakar stress.

Varför blev jag rädd? En litteraturstudie om stickskador och reaktioner därefter

Som sjuksköterska kommer man ofta i kontakt med nålar och olika blodprovtagningar. Dessa provtagningar är inte helt riskfria. Ino m vården finns det patienter med olika blodsmittor en sjuksköterska kan bli exponerad för. I denna Litteraturstudie tas upp hepatit B, hepatit C och HIV. Syftet med denna Litteraturstudie var att ta reda på vilka reaktioner som finns rapporterade i samband med blodsmittorisk och om vårdpersonal fortfarande har låg kunskap om blodsmittor.

Att leva med ALS - En litteraturstudie om hur ALS patienter upplever sin sjukdom och livskvalitet

Detta är en Litteraturstudie som beskriver hur ALS patienter upplever sin sjukdom och livskvalitet..

Stöd och lindring genom en obotlig sjukdom En litteraturstudie om sjuksköterskans omvårdnad av hiv/aidspatienter

Följande Litteraturstudie koncentrerar sig kring vuxna människor, smittade av hiv, som lever i länder där behandlingsmöjligheter finns. Syftet med studien var att sammanställa fakta om hiv/aidspatienters omvårdnadsbehov, för att leda sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet med dessa patienter..

Sjuk humor. En litteraturstudie om humorns betydelse i omvårdnaden

Hedberg, S & Winnow, A. Sjuk humor. En Litteraturstudie om humorns betydelse i omvårdnaden. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad 2008. Humor i omvårdnaden kan bidra till att öka välbefinnandet och verka spänningslösande för patienter och sjuksköterskor.

Upplevelers av att ha hepatit C. En litteraturstudie om hur personer med hepatit C upplever mötet med vården

Syftet med denna systematiska litteratursstudie var att undersöka hur personer med hepatit C upplever mötet med sjukvården..

När ett barn rycks bort -en litteraturstudie om hur föräldrar upplever förlusten av ett barn

Att bemöta föräldrar som förlorat ett barn är en utmaning för all sjukvårdspersonal. För att kunna göra det respektfullt och professionellt krävs kunskap och förståelse. Denna Litteraturstudie syftar till att få ökad kunskap och förståelse för hur föräldrar upplever förlusten av ett barn. Genom en sökning i olika databaser har tio vetenskapliga artiklar identifierats och granskats. Resultatet visar hur föräldrar som förlorar ett barn påverkas, vad som hjälper dem i sorgearbetet och hur de vill bli bemötta av sjukvårdspersonal.

Fetma/övervikt. En litteraturstudie om metoder för viktminskning

Syftet med denna Litteraturstudie är att undersöka hur sjuksköterskan genom olika viktminskningsmetoder kan förebygga följdsjukdomar. Resultatet redovisar följande metoder: Tallriksmodellen, lågkaloridieter, kolhydratdieter, medelhavskost, ätbeteendemönster, information/undervisning, livsstilsförändringar och medicinsk behandling..

Upplevelser i väntan på organtransplantation: en litteraturstudie

Organtransplantation är ett behandlingsalternativ för många människor med organsjukdomar i slutskedet. Behovet av organ till transplantation är betydligt större än tillgången på dem. Detta resulterar i långa väntelistor och utdragen väntan för människor som behöver ett organ. Syftet med denna Litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser i väntan på organtransplantation. Studien baserades på tolv internationellt publicerade vetenskapliga artiklar.

Upplevelser i väntan på organtransplantation: en litteraturstudie

Organtransplantation är ett behandlingsalternativ för många människor med organsjukdomar i slutskedet. Behovet av organ till transplantation är betydligt större än tillgången på dem. Detta resulterar i långa väntelistor och utdragen väntan för människor som behöver ett organ. Syftet med denna Litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser i väntan på organtransplantation. Studien baserades på tolv internationellt publicerade vetenskapliga artiklar.

Äldre människors upplevelser av smärta och smärtlindring

Det är ett väl känt faktum att många äldre personer lider av smärtsamma sjukdomar som begränsar deras rörlighet och sociala liv. Syftet med vår Litteraturstudie var att beskriva hur äldre människor upplever smärta och smärtlindring. Vår Litteraturstudie omfattades av 11 internationellt publicerade vetenskapliga artiklar som analyserades med kvalitativ inne- hållsanalys. Dessa resulterade i sex kategorier: äldres egna beskrivningar av smärta, jag är rädd men vill delta i min sjukdom och behandling, jag försöker lindra och avleda min smärta, andra förstår inte min situation, jag söker tröst och känner mig trött och hjälplös samt jag förstår att min smärta är en del av åldrandet. .

Upplevelser av sexualiteten hos personer med stomi: en litteraturstudie

Sexualitet är en del av omvårdnad som ofta glöms bort. Syftet med denna Litteraturstudie var att beskriva hur personer med stomi upplever sin sexualitet. I begreppet sexualitet har vi inkluderat socialt liv, kroppsbild och självkänsla eftersom dessa har en inverkan på sexualiteten. I studien analyserades åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i tre kategorier: att känna sig oattraktiv, att rädsla och oro begränsar samlivet och att behöva stöd och acceptans från partnern.

1 Nästa sida ->