Sök:

Kommunala chefers medvetenhet om påverkan på och ansvaret för medarbetarnas hälsa


De förändringar som sker i arbetslivet med bland annat ökade krav, medför att det blir allt viktigare att bedriva folkhälsoarbete på denna arena. Det finns ett flertal studier som handlar om hur viktigt ledarskapet är, men endast en liten del av studierna tar upp chefers medvetenhet om ledarskapets påverkan på medarbetarna. Ledarens medvetenhet om sitt ledarskap har stor betydelse för medarbetarnas hälsa och chefen utgör den främsta arbetsmiljöfaktorn på många arbetsplatser. Syftet med denna studie är att studera kommunala chefers syn på hälsa, deras medvetenhet om ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa samt känslan av ansvar för medarbetarhälsan. För att studera ämnet användes kvalitativ forskningsmetod med halvstrukturerade personliga intervjuer. Resultatet visar att samtliga respondenter anser att en god hälsa är en viktig del av ett bra liv, och värdesätter en god hälsa högt. Medvetenhet om hur ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa varierar bland respondenterna. Det finns en medvetenhet hos respondenterna om att de påverkar medarbetarnas hälsa, men inte i vilken utsträckning de i själva verket gör det. Det finns även en ansvarskänsla för medarbetarnas hälsa hos merparten av respondenterna. Denna ansvarskänsla grundar sig hos flera respondenter på att medarbetarnas hälsa är en viktig faktor för att uppnå verksamhetens mål.Nyckelord: ansvar, hälsa, ledarskap, medarbetare, medvetenhet, påverkan

Författare

Katarina Jansson Linda Fernström

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..