Sök:

Kartläggning och analys av kundorderprocessen vid Ericsson AB
i Borås


Ericsson AB i Borås är en del av Business Unit Transmission & Transport Networks (BTTN), en affärsenhet inom Ericssonkoncernen. Enheten tillverkar och tillhandahåller trådlösa och optiska transmissionssystem. På grund av häftiga marknadssvängningar, som stundtals genererar så pass hög orderinläggning att vissa underleverantörer har svårigheter att leverera enligt överkommelse, uppstår materialbrist och leveransförseningar. Denna omständighet och det faktum att vissa kunder inte tillhandahåller Ericsson några prognoser, leder till omfattande omplaneringar som i sin tur medför extra arbete som inte tillför kunden något mervärde. Syftet med examensarbetet har därför varit att kartlägga kundorderprocessen samt huvudplaneringens arbetsrutiner för att sedan analysera och framställa eventuella förbättringsförslag för att reducera antalet omplaneringar. Under kartläggningen av kundorderprocessen har det visat sig att flera avdelningars arbetsrutiner påverkar kundorderprocessen i varierande utsträckning och i olika tidsskeden. Utifrån nulägesbeskrivningen och analysen av denna, har flera förbättringsförslag arbetats fram och presenterats. Avslutningsvis ges det förslag på ett par förbättringsområden som Ericsson AB i Borås kan fördjupa sig i och fortsätta arbeta med, i syfte att ytterligare förbättra kundorderprocessen.

Författare

Rolland Müller

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..