Sök:

Sökresultat:

617 Uppsatser om Logistik - Sida 1 av 42

Logistik - En väg till leveransservice

Handlar om hur producerande företag kan arbeta med sin Logistik för att uppnå leveransservice gentemot kunder..

Logistik och leverensavtal på Skanska :  

Logistik på projekt inom byggbranschen är en avgörande faktor för framgång. Att i mångaavseenden detta behöver optimeras och förbättras i produktionen av byggnadsverk harförfattarna till detta examensarbete fått uppleva vilket är bakgrunden och syftet till arbetet.Examensarbetet handlar om Logistik på Skanska projektet Norra länken, del 52. Arbetet bestårav två delar, en frågeenkät som undersöker Logistik arbetet generellt på projektet och en analysav leveranser av material till projektet. Dessa två områden som är ihopkopplade analyseras isyfte att få fram svårigheter inom Logistik på projektet.Arbetet belyser att planering och planeringsverktyg är en förutsättning för att Logistiken skafungera. Ett planeringsverktyg som är under implementering inom Skanska kommer användasför att visa dess fördelar inom Logistik för att förhoppningsvis få hela projektets personal merintresserade och insatta i Logistikens betydelse..

Omdaning Försvarslogistik : Utifrån fem grundläggande principer

Svensk försvarsLogistik genomgår i skrivande stund en stor organisationsförändring som innebär att stora delar av verksamhets- och ansvarsområden som tidigare funnits under Försvarsmaktens Logistik, FMLOG, nu överförs till den civila myndigheten Försvarets Materielverk, FMV. Försvarsmakten och FMV skall genom reformen tillsammans spara 760 miljoner kronor per år. Besparingar som skall skapa ekonomiska förutsättningar att utveckla Försvarsmakten mot ett mer användbart och tillgängligt försvar.I uppsatsen analyseras i vilken utsträckning de fem grundläggande principerna för militär Logistik; Helhetssyn, Resurseffektivitet, Behovsstyrd Logistik, Anpassad tillgänglighet och Interoperabilitet varit integrerade i reformen Omdaning FörsvarsLogistik vilket svarar på frågan om det finns en spårbarhet till Försvarsmaktens Grundsyn Logistik i densamma.  Undersökningen visar att principen Resurseffektivitet är fokus för reformens mål och syfte men att även övriga principer till viss del går att spåra i reformsarbetet. En slutsats jag dragit av detta är att Försvarsmaktens Grundsyn Logistik och de fem grundläggande principerna för militär Logistik används vid planering av militär Logistik och bedöms därför inte vara inaktuella. I uppsatsens avslutande del diskuteras undersökningens resultat och slutsatser och paralleller dras till både teori kring militär Logistik och till rådande forskningsläge inom området..

Logistik vid en svensk expeditionär fartygsinsats : En studie av ML01/02 och ME01 med hjälp av de amerikanska principerna för logistik

Under senare år har svenska marina enheter deltagit i expeditionära insatser vilket ställer större krav på en fungerande Logistik. Uppsatsen handlar om huruvida de amerikanska principerna för Logistik är applicerbara på svensk marin Logistik.Syftet med uppsatsen är att analysera marin Logistik vid en svensk expeditionär fartygsinsats, samt att studera om Logistiken under de marina insatserna i Libanon och Adenviken överensstämde med teorin om marin Logistik.En deduktiv metod har används i uppsatsen där de sju amerikanska principerna har fungerat som teori och analysverktyg avseende Logistiken vid svenska korvettinsatser. Fallstudierna baseras på rapporter och artiklar vilka behandlar två olika korvettinsatser. Den första insatsen är det svenska deltagandet i UNIFIL och den andra är EUNAVFOR:s Operation Atalanta.Resultatet visar att nästan samtliga principer går att identifiera i båda insatserna. Det fanns också många likheter mellan insatsernas Logistikorganisation.

Den romerska arméns logistik - utifrån verk av Caesar, Tacitus och Ammianus Marcellinus

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den romerska arméns Logistik fungerade och vad för slags mat den romerska legionären åt i fält. Den tidsperiod uppsatsen behandlar är 50 f. Kr, 100 e. Kr och 350/70 e. Kr.

Den romerska arméns logistik - utifrån verk av Caesar, Tacitus och Ammianus Marcellinus

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den romerska arméns Logistik fungerade och vad för slags mat den romerska legionären åt i fält. Den tidsperiod uppsatsen behandlar är 50 f. Kr, 100 e. Kr och 350/70 e. Kr.

Vad är logistik?

När man studerar Logistik finner man att det är ett mångdimensionellt område sett både ur civiltoch militärt perspektiv. Man finner att begreppet Logistik används i stor omfattning i dagenssamhälle och kan betecknas som ett modeord. Ser man till svensk försvarsmakt, kan man undersenare år se en snabb utveckling och förändring avseende uppgifter och struktur och där säkerhetspolitiskaförändringar i omvärlden påverkar på olika sätt. Detta inverkar även på Logistikfunktionensom måste anpassa sitt funktionsområde utifrån de nya uppgifterna.Syftet med denna uppsats är att beskriva likheter och olikheter mellan Rysslands, Sveriges ochNATO:s Logistikfunktioner avseende; syfte och definition, ingående delfunktioner och delfunktionernasorganisatoriska koppling. Studien har genomförts utifrån operativ och strategisk nivåoch endast den militära Logistikfunktionen har studerats.

Expeditionära operationer, snabbinsatser och logistik

Försvarsmakter genomgår en transformerning som en följd av omvärldsutvecklingen. Dessutomhar EU ambitioner att spela en större och aktivare roll. Transformeringen innebär en utvecklingmot att delta i snabba och kortsiktiga operationer. Detta innebär förmåga till expeditionäraoperationer och snabbinsatser vilket ställer många krav, ett av dem är inom Logistikens område.En fungerande Logistik är en förutsättning.Syftet är att undersöka vilka kriterier som krävs för att genomföra expeditionära operationer ochsnabbinsatser med fokus på Logistik.Uppsatsen är en beskrivande studie bestående av en kvalitativ textanalys av begreppenexpeditionära operationer, snabbinsatser och Logistik med framtagande av kriterier, samt enkvalitativ textanalys av två fallstudier, brittiska Operation Palliser i maj 2000 och det svenskadeltagandet i Tchad-insatsen 2008, följt av en analys där kriterierna operationaliseras påfallstudierna.Resultatet definierar ett antal kriterier samt anger ett antal slutsatser som måste uppfyllasavseende innehåll och åtgärder för att förmågan till expeditionära operationer, snabbinsatser ochLogistik ska vara möjlig. Slutsatserna är bland annat att kunna lämna sitt område, disponerandetav tiden samt att Logistiken måste vara med från början med en gemensam Logistik..

För en gränslös logistik och arena i tiden!

Syftet med uppsatsen är att studera i vilken omfattning teorin för den gränslösaorganisationen kan appliceras och förbättra FMLOG: s förmåga att stödja Försvarsmaktensinternationella insatser samt att besvara på vilket sätt ?Den gränslösa organisationen?påverkar Försvarsmaktens Logistikorganisation genom att besvara följande frågor:1. I vilken grad påverkar Försvarsbeslut 2004 Förvarsmaktens Logistik organisation?2. I vilken grad kan Försvarsmaktens Logistik göras till gränslös organisation?För att besvara dessa frågor har gjorts en litteraturstudie och en enkätundersökning, somteoretisk koppling har använts Ron Ashkenas ?Den gränslösa organisationen?.Av uppsatsens resultat framgår att det finns möjlighet att applicera den gränslösaorganisationsteorin på Försvarsmaktens Logistikorganisation.

Informationsflöden i e-logistik : En studie av elektroniskt informationsutbyte i den nya logistiken

Elektroniska affärer mellan företag har skapat en ny generation av Logistik, e-Logistiken. I e-Logistiken är kraven på informations- och kunskapstillgänglighet större än på fysiska resurser. E-Logistik bygger på att ha tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid. Det är därför viktigt att ha en så klar bild som möjligt av informationsutbyten i Logistikprocesserna. Detta arbete syftar på att belysa vilka informationsflödena är i dagens e-Logistik, samt vilka aspekter är viktiga att beakta med avseende på elektroniska informationsflöden i e-Logistiken?En tänkbar uppdelning av informationsflödena i e-Logistik är före, under och efter transport.

Optimering mot den operativa miljön - en studie av logistik i stabiliseringsoperationer

SammandragStudien omfattar ämnesområdena operativ miljö i instabila stater, tillsammans med militär operativ och taktisk Logistik. Eftersom den operativa miljön och också syftet med det militära maktmedlet i viktiga avseenden är särskiljande vid stabiliseringsoperationer, i jämförelse med reguljär krigföring, innebär detta att även anpassningsbehoven för Logistiken förändras.Syftet med studien är att beskriva och analysera hur Logistik kan utformas vid stabiliseringsoperationer, för att därefter teoretiskt bidra till en Logistik som är anpassad för de generiska dragen i denna typ av operativ miljö.Empirin till studien är framtagen från västerländska operativa och taktiska stabiliseringsdoktriner och teorin är hämtad från Moshe Kress Operational Logistics. Analysen genomförs med ett Logistiksystems operationaliserade kriterier, och redovisar de framträdande anpassningsbehoven för varje skede i operationen.Resultatet visar att det framträdande behovet är att säkerställa kontinuitet i flödet, vilket förutsätter operativ flexibilitet. Undantaget är Secure-skedet där tillgänglighet, som i sin tur förutsätter överlevnadsförmåga, är det framträdande för att optimera Logistiksystemet. En viktig slutsats är att Hold-skedet sannolikt innebär störst behov av anpassning och kapacitet i ett operativt Logistiksystem, sett till operationen som helhet.Nyckelord: Stabiliseringsoperation, operativ miljö, Logistik, Comprehensive Approach Antal ord: 17967 (18192).

Corporate Social Responsibility som förtroendeskapande faktor - En studie om AA Logistik Västerås

Frågeställningar: Hur påverkas kundens förtroende till AA Logistik Västerås av AA Logistik Västerås CSR-arbete?Hur påverkas kundens förtroende till AA Logistik Västerås av kundens förväntningar på AA Logistik Västerås CSR-arbete?Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur kundens förtroende till sin transportleverantör påverkas av leverantörens CSR-arbete, samt hur förtroendet påverkas av kundens förväntningar på leverantörens CSR-arbete.Slutsats: Studien visar att transportleverantörens CSR-arbete påverkar kundens förtroende för leverantören positivt. I två av de undersökta kundrelationerna finns det inte några upplevda brister angående någon av komponenterna delade värderingar, kommunikation och opportunistiskt beteende. I den tredje kundrelationen finns mindre brister angående komponenterna kommunikation och opportunistiskt beteende, men de är förknippade med en så liten del av relationen att det inte har någon större betydelse för hur det påverkar förtroendet från kund till leverantör. Att en stor majoritet av förväntningarna hos kunderna har uppfyllts gällande CSR-arbetet, styrker påståendet om att CSR-arbetet påverkar förtroendet positivt ytterligare..

Ledningsbehov, ett tomt uttryck : Eller ett centralt begrepp för ledning?

Försvarsmakter genomgår en transformerning som en följd av omvärldsutvecklingen. Dessutomhar EU ambitioner att spela en större och aktivare roll. Transformeringen innebär en utvecklingmot att delta i snabba och kortsiktiga operationer. Detta innebär förmåga till expeditionäraoperationer och snabbinsatser vilket ställer många krav, ett av dem är inom Logistikens område.En fungerande Logistik är en förutsättning.Syftet är att undersöka vilka kriterier som krävs för att genomföra expeditionära operationer ochsnabbinsatser med fokus på Logistik.Uppsatsen är en beskrivande studie bestående av en kvalitativ textanalys av begreppenexpeditionära operationer, snabbinsatser och Logistik med framtagande av kriterier, samt enkvalitativ textanalys av två fallstudier, brittiska Operation Palliser i maj 2000 och det svenskadeltagandet i Tchad-insatsen 2008, följt av en analys där kriterierna operationaliseras påfallstudierna.Resultatet definierar ett antal kriterier samt anger ett antal slutsatser som måste uppfyllasavseende innehåll och åtgärder för att förmågan till expeditionära operationer, snabbinsatser ochLogistik ska vara möjlig. Slutsatserna är bland annat att kunna lämna sitt område, disponerandetav tiden samt att Logistiken måste vara med från början med en gemensam Logistik..

Logistik för ekonomisk lagerstyrning

Med arbetet försöker jag belysa och åtgärda vissa av de problem som hänger samman med lagerhållning. Arbetet utfördes på SWEDOOR i Forserum. Målet med mitt arbete är att minska omkostnaderna för lagerhållning av skivmaterial genom ökning av flexibiliteten i produktionen varigenom samtliga skivmaterial kan anpassas till en modulstandard. På så sätt kan lagerstorleken minskas och det behövs ingen förbearbetning av några skivmaterial innan de används i produktionen. Lösningen medför inte bara en kapitalvinst utan även en förbättring av arbetsmiljön..

Logistikprincipers användning vid militär planering : en studie av Falklandkriget 1982 och Gulfkriget 1991 utifrån fem principer för logistik

Att använda erfarenheter, i form av principer, vid militär planering är inget nytt fenomen. SedanNapoleontiden har det vuxit fram riktlinjer för militär planering och genomförande i form avKrigföringens grundprinciper och principer för att skapa en framgångsrik Logistik. Exempel påprinciper och hur de ska tolkas finns i de flesta av världens försvarsmakters doktriner.Syftet med uppsatsen är att ge exempel på hur principer för Logistik kan användas för att reflekteraöver de logistiska utmaningar, som en befälhavare eller stabsofficer ställs inför vid en militärplanering.Som empiri, för att värdera principerna mot, har Falklandkriget 1982 och Gulfkriget 1991, med ettbrittiskt/amerikansk perspektiv använts. De är båda konventionella krig med ett tydligt militärtslutmål, men har väldigt olika förutsättningar för Logistiken i både en tid-, rum- ochstyrkejämförelse.Uppsatsen använder abduktion som metod. Fem principer för Logistik bildar hypoteser förframgång som ställs mot empirin, i form av de två krigen.

1 Nästa sida ->