Sök:

Sökresultat:

42 Uppsatser om Produktionsstyrning - Sida 1 av 3

Analys av produktkostnadsbegreppet på Volvo Aero Corporation

Ekonomistyrning innefattar arbete inriktat mot att uppnå företagets övergripande ekonomiska mål. En annan viktig del av företagets verksamhet är Produktionsstyrning, som syftar till att styra och optimera företagets produktionsprocesser. För att ha ett väl fungerande styrsystem är det viktigt att ekonomistyrning och Produktionsstyrning är integrerade, och strävar mot samma mål. Ett mätetal som påverkar både styrningen av ekonomi och produktion är produktkostnaden.Syftet med arbetet har varit att kartlägga hur produktkostnaden beräknas på Volvo Aero Corporation, kombinerat med hur den används och påverkar styrningen av företaget. Utifrån identifierade problem, och befintlig vetenskaplig teori, har förslag på förändringar av produktkostnadsdefinitionen tagits fram i syfte att få en mer rättvisande produktkostnad..

Vilka funktionskrav ställs på MPS-system för plastindustrin?

Vilka funktionskrav ställs på MPS-system för plastindustrin? Vad är det för faktorer som medför att existerande standardiserade MPS-system inte kan användas inom processindustrin? Det är dessa frågeställningar ligger till grund för denna rapport.Rapporten inleds med en genomgång av hur kravspecifikationer bör utformas, vad material- och Produktionsstyrning innebär samt en introduktion till process- och plastindustrin. I de fallstudier som presenteras diskuteras processen från order till leverans med avseende på material- och Produktionsstyrning.De funktionskrav, som identifieras som viktigast för ett MPS-system för plast-industrin, kan innefattas i följande punkter:· Prognoshantering som kan omvandla försäljningsprognos till leveransplan.· Verktygshantering som klarar en koppling mellan produkt och verktyg.· Materialbehovsberäkning som kan hantera ingöt kontra produkt.· Spårning vid felsökning..

Kapacitetsbehovssimulering av ytmonteringslinor

Ytmonteringsavsnittet är en av de första länkarna i Flextronics Västerås Operations produktionskedja för kretskort. Det är relativt oflexibelt vad gäller kapacitetsanpassning inom en tidshorisont kortare än tre månader. Ledningen för ytmonteringsavsnittet har på grund av variationer i kundernas efterfrågan och störningar i materialtillförseln svårt att anpassa ytmonteringsavsnittets produktionskapacitet. Syftet med examensarbetet är att skapa en hållbar simuleringsmodell för kapacitetsplanering av verkstadens ytmonteringsavsnitt. Genom att kunna simulera det framtida kapacitetsbehovet ska ledningen förbättra planeringen av ytmonteringsavsnittets resurser.

Förbättrad styrning av ingående material

Detta arbete har syftat till att undersöka möjligheterna till förbättring av material- och Produktionsstyrning vid Sandvik Mining and Construction i Sandviken. Målet har varit att skapa ett underlag för förbättrad styrning av ingående material. Nulägesanalysen visade att förbättringspotential fanns inom klassificeringen av hårdmetallämnen och komponenter. Dessutom var det önskvärt att ett kanbansystem uppfördes på de förslipade hårdmetallstiften som går till den helautomatiska STAMA-cellen. Examensarbetet har gett underlag för en omstrukturering av denna klassificering men även för en framtida uppdatering av den.

Framtagning av planeringssystem för produktionsstyrning - Visuell schemaläggning av kundorder i ett litet tillverkande företag

Dettaexamensarbeteharundersökthurruttplaneranvändsunderdentidsomfartygframförsiområdebelagtmedlotsplikt.Undersökningenharävenomfattathuranvändningenpåverkarsamarbetetmellanfartygsbefäletochlotsensamthurnavigationssäkerhetenpåverkas.Dettahargjortsförattutrönaomdetfinnsettbehovattreformeradetsättpåvilketlotsningengenomförsisyfteattökanavigationssäkerhetenochförbättrasamarbetetmellanlotsenochfartygsbefälet.TillgrundförexamensarbetetliggerenenkätundersökningsomriktatsigtillallaaktivalotsariSverige.Idennaåterfannsenradfrågeställningarsompåolikasättkoppladetilldefrågeställningarsomnämndesiförstastycket.Enkätundersökningenmöttesavintresseochdeltagarantaletblevhögt,vilketgerstudienhögvaliditet.Enkätundersökningenkompletterasavenlitteraturstudiesamtenintervju.Slutsatsenmankandrafråndengenomfördastudienärattlotsaranvänderruttplanerpåettannorlundasättjämförtmedhurdessanormaltanvändsombord.Sjöbefälärvanavidatthaenfysiskplan(häråsyftasbådeenplanipapperssjökortellerECDIS)vilkenmanrefererartillförkontrollavblandannatkurser,girpunkter,girradierochkontrollmetoder.Lotsennavigeraristörreutsträckningutifrånen?mental?ruttplansombyggermerpåerfarenhet,lokalkännedomochkänslaförlotsområdetsnycker.Förattnavigationssäkerhetenskallvaratillfredställandebehöverfartygsbefäletföljaupplotsensnavigation.Tillföljdavbristfälligtproduceraderuttplanerochandraanledningarbristerdennauppföljningoftaelleruteblihelt.Samarbetetkringnavigationenpåverkassåledesavhurmananvänderruttplanenochtillföljdavdetpåverkasnavigationssäkerheten.Envälgenomarbetadruttplangerökademöjligheterförettbättresamarbeteochdärmedökadnavigationssäkerhetochtvärtom..

Just-In-Time - produktionsstyrning

Under slutet av 1970-talet förändrades marknaden, från att har varit säljarens marknad, där kunderna fick vara nöjda med de produkter de erbjöds, till att bli köparens marknad. Kunderna började ställa högre krav på produkterna, till exempel när det gällde prestanda och kvalitet. Konkurrensen mellan företag ökade. Företag från Japan lyckades slå sig in på de västerländska marknaderna. Detta berodde i stor utsträckningpå den tillverkningsfilosofi som japanerna använde sig av, som radikalt skilde sig ifrån den västerländska synen på tillverkning.

Produktionsstyrning i fordonsindustrin : ? En fallstudie om MRP och kanban på Scania chassimontering

Produktionsstyrning har sedan länge varit ett område med ökande komplexitet och stegrande krav på samordningen och planeringen av produktionen. Två frågor inom Produktionsstyrning som kräver svar är ?Hur mycket ska tillverkas?? och ?När ska det tillverkas??. Att dessa frågor får svar är speciellt viktigt för tillverkande företag inom fordonsindustrin som är dels mycket kapital- och arbetskraftintensiva och dels ofta har omfattande modulsystem i produktionen, vilket innebär att en välfungerande Produktionsstyrningsmetodik är essentiell. Två kända Produktionsstyrningsmetoder är materialbehovsplanering (MRP) och kanban.

Produktionsförbättringar för ökad leveransförmåga

Kabe är Skandinaviens ledande husvagnstillverkare. Man tillverkar all träinredning till husvagnarna i egen snickerifabrik. Man vill nu förbättra verksamheten där för att kunna förse slutmonteringen av husvagnar med rätt material vid rätt tidpunkt osv. För att genomföra denna uppgift har vi först gjort en kartläggning av nuläget. Beskrivningen börjar med modellutbudet, fortsätter med slutmonteringen av husvagnar och avslutas med snickerifabriken.

Investerinsprocessen ? investering av maskinerinom fordonsindustrin

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Bombardier Transportation i Västerås och är det avslutande momentet på civilingenjörsprogrammet ? Innovation, produktion och logistik vid Mälardalens högskola i Eskilstuna.I sin fabrik i Västerås tillverkar Bombardier Transportation strömriktare till tåg. Ett problem företaget har i dagsläget är att de saknar visuell styrning av produktionen. Eftersom många människor är involverade i produktionen är det viktigt att produktionsstatusen visualiseras. Detta för att samtliga involverade snabbt ska få en överblick av det aktuella produktionsläget.

Framtagning av produktionstavlor : Visuell styrning av taktad produktion

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Bombardier Transportation i Västerås och är det avslutande momentet på civilingenjörsprogrammet ? Innovation, produktion och logistik vid Mälardalens högskola i Eskilstuna.I sin fabrik i Västerås tillverkar Bombardier Transportation strömriktare till tåg. Ett problem företaget har i dagsläget är att de saknar visuell styrning av produktionen. Eftersom många människor är involverade i produktionen är det viktigt att produktionsstatusen visualiseras. Detta för att samtliga involverade snabbt ska få en överblick av det aktuella produktionsläget.

Reducering av kapitalbindning i mellanlager hos Plannja AB:
genom optimering av lagerstyrning

Plannja AB i Luleå är Skandinaviens ledande byggplåttillverkare och producerar i huvudsak produkter i tunnplåt. Till följd av ökad global konkurrens genomfördes en omorganisation i koncernen, vilken ledde till att företaget numera agerar som både tillverkare och grossist. Höga krav på kundanpassningar har medfört att företagets mellanlager av målade band successivt har ökat till oönskade nivåer vilket innebär hög kapitalbindning. Syftet med detta examensarbete är att föreslå arbetsmetoder med vilka Plannja kan reducera denna kapitalbindning genom förbättrad Produktionsstyrning. Implementeringen av dessa arbetsmetoder skall kunna ske utan att stora investeringar krävs.

Produktionsstyrning av reservdelstillverkningen vid Volvo
Lastvagnar AB i Umeå

På Volvo Lastvagnar AB i Umeå tillverkas i huvudsak kompletta lastbilshytter som levereras till fabriker i Göteborg och Ghent, där körklara lastbilar byggs ihop. Fabriken i Umeå tillverkar även lastbilshytter som levereras som byggsatser samt även reservdelar till de hytter som tillverkats i Umeå. De två sistnämnda artikelgrupperna har inte fått samma fokus från företaget som kompletta hytter har och följden är att produktionen inte fungerar tillfredställande. Leveransprecisionen är låg och den inblandade personalen upplever att flödet inte är bra. Syftet med detta projekt har varit att kartlägga flödet av förbehandlade artiklar på VLU samt föreslå åtgärder för att förbättra leveransprecisionen, hanteringen och kapitalbindningen i samma flöde.

Behov och krav på informationsflödet inom produktion: ett
steg närmare effektiv produktionsstyrning på Volvo Aero
Corporation

Inom tillverkande företag existerar en mängd informationsflöden som möjliggör produktion. Utan dessa vitala flöden uppstår störningar som kostar tid och pengar. Inom produktionen är information ytterst viktig då den möjliggör för styrning och planering. Detta projekt undersöker behov av och krav på Produktionsstyrningsstöd vid Volvo Aero Corporation (VAC). Genom intervjuer av medarbetare genomförs en kartläggning av behov och krav.

Värdeflödesanalys och förbättringsförslag på Pallco AB : Value stream mapping and improvement proposal at Pallco AB

This report is a study made at Pallco AB. Pallco is a subcontractor that is specialized on steel and aluminium components.The aim of the report is to show an improvement proposal that leads to a reduction of the storage and improve the flow through the production of one item that is a part of a product that Pallco manufactures.With the increasing competition from other countries who can manufacture with lower costs must Swedish companies try to make theirs manufacturing as efficient as possible and remove all waste. By using the tools of Lean Production it is possible to reduce the costs and increase the efficiency.The method we used is value stream mapping. A map of the present condition has been made and then different improvement proposal were discussed. A map of a future condition has also been designed..

Reducerad kapitalbindning vid Liko AB genom medveten material-
och produktionsstyrning

Syftet med denna studie är att reducera kapitalbindning och effektivisera flödet från prognos till leverans på Liko AB med avseende på mobila lyftar. Kapitalbindning görs i tre områden: komponentlagret, produkter i arbete och färdigvarulagret. Den sammanlagda genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 11,5 miljoner, detta utgör omkring 10% av omsättningen för mobila lyftar. För att reducera kapitalbindningen föreslås en stävan efter ett tankesätt enligt den japanska produktionsfilosofin, där enkelhet och ständiga förbättringar är avgörande. Exempel på åtgärder är kanbanstyrning, mer frekventa inköpsorder samt decentraliserat hantering av köpartiklar.

1 Nästa sida ->