Sök:

Sökresultat:

10 Uppsatser om Materialadministration - Sida 1 av 1

Logistikkostnad : en studie av det interna materialflödet vid Volvo Lastvagnar Komponenter AB

Denna rapport behandlar områdena Materialadministration/logistik och ABC- kalkylering. Syftet med rapporten är att sammanfatta information om dessa två områden för att sedan använda denna information på en konkret verksamhet.Logistik har blivit ett allt viktigare begrepp ute bland företagen. De kostnader som ryms inom detta område är stora, vilket också är anledningen till företagens intresse. En god Materialadministration, dvs ett snidigt flöde av material, skapar fördelar för hela företaget. Producerande företag styrs till mångt och mycket av flödet genom verksamheten, det är längs detta flöde som aktiviteter uppstår.En metod som tillkommit i slutet av 80-talet och vuxit sig starkare under 90-talet är ABC-kalkylering.

Optimering av säkerhetslager : meddelandehantering i planeringssystemet JDE

Real-time systems are required to answer to external stimuli within a specified time-period. For this to be possible, the systems behaviour must be predictable. The use of active databases in real-time systems introduces unpredictability in the system, e.g. due to their use of active rules. The behaviour in active databases is usually specified in ECA-rules.

Kartläggning och analys av kundorderprocessen vid Ericsson AB
i Borås

Ericsson AB i Borås är en del av Business Unit Transmission & Transport Networks (BTTN), en affärsenhet inom Ericssonkoncernen. Enheten tillverkar och tillhandahåller trådlösa och optiska transmissionssystem. På grund av häftiga marknadssvängningar, som stundtals genererar så pass hög orderinläggning att vissa underleverantörer har svårigheter att leverera enligt överkommelse, uppstår materialbrist och leveransförseningar. Denna omständighet och det faktum att vissa kunder inte tillhandahåller Ericsson några prognoser, leder till omfattande omplaneringar som i sin tur medför extra arbete som inte tillför kunden något mervärde. Syftet med examensarbetet har därför varit att kartlägga kundorderprocessen samt huvudplaneringens arbetsrutiner för att sedan analysera och framställa eventuella förbättringsförslag för att reducera antalet omplaneringar.

Hur fungerar logistiken i produktionen på ett byggföretag?

The Work has been performed to, and in cooperation with Vetlanda Energi och teknik AB.District heating for commercial purpose started in the USA in 1877. Today the network has grown into big and complex systems, which demand maintenance and service to keep up the security of the delivery. When a district heating network expand, it becomes difficult to perform reliable calculations. For this purposes there are a few suppliers who design and deliver systems for documentation and calculation of district heating networks.Vetlanda Energi och Teknik AB is in the position where they must get a system for documentation and calculation for district heating, and therefore they need a basis to get a system. The target is to write a requirement specification that will follow the basis.The Swedish market has been inventoried, and suitable systems have been selected.

Produktionsstyrning av reservdelstillverkningen vid Volvo
Lastvagnar AB i Umeå

På Volvo Lastvagnar AB i Umeå tillverkas i huvudsak kompletta lastbilshytter som levereras till fabriker i Göteborg och Ghent, där körklara lastbilar byggs ihop. Fabriken i Umeå tillverkar även lastbilshytter som levereras som byggsatser samt även reservdelar till de hytter som tillverkats i Umeå. De två sistnämnda artikelgrupperna har inte fått samma fokus från företaget som kompletta hytter har och följden är att produktionen inte fungerar tillfredställande. Leveransprecisionen är låg och den inblandade personalen upplever att flödet inte är bra. Syftet med detta projekt har varit att kartlägga flödet av förbehandlade artiklar på VLU samt föreslå åtgärder för att förbättra leveransprecisionen, hanteringen och kapitalbindningen i samma flöde.

Drivmedelsförsörjningen inom Försvarsmakten: en kartläggning
med förbättringsförslag

Försvarsmakten sköter praktiskt taget all distribution av drivmedel till de interna kunderna. Inom Försvarsmakten finns planer om att undersöka om detta drivmedelsarbete sköts effektivast inom försvaret, eller om externa leverantörer kan göra det bättre. Innan beslut tas skall det undersökas hur det går till i nuläget samt vilka förbättringar som kan göras på det egna arbetet. Resultatet av detta skall sen tas med vid jämförelsen med de externa leverantörernas förslag. Detta projekt beskriver hur drivmedelsarbetet sköts inom Försvarsmaktens logistik.

Utveckling av storblockssystem för trähus

Stora förändringar har skett inom byggandet i Sverige, industrialiseringen av samhället har lett till att allt fler människor flyttat in till städerna, vilket i sin tur har lett till ett allt större bostadsbehov. På senare tid har kraven på produktivitet, effektivare Materialadministration och CAD-projektering ökat, vilket har medfört en större förtillverkning av allt fler bygg- och installationskomponenter. Det har i sin tur lett till att ett nytt industriellt byggande med större variationsmöjligheter har utvecklats.Detta examensarbete är utfört åt Lundqvist Trävaru AB, som är ett litet familjeägt industriellt företag som tillverkar ytterväggelement i trä, men som vill öka sin omsättning och konkurrenskraft genom att även börja tillverka större väggelement som är mer färdigställda. Syftet med arbetet är att i samarbete med Lundqvist Trävaru utveckla ett storblockssystem för modulbyggande av fritidshus. Målet är att utforma ett antal väggblock som företagets kunder sedan kan kombinera ihop på valfritt sätt till en färdig byggnad.Utifrån att ha studerat ett antal fritidshustillverkare i Sverige samt företagets främsta konkurrenter har ett antal gemensamma och attraktiva byggnadsdrag kunnat sammanställas.

Analys och implementering av ett lagerhanteringssystem : Thule Sweden AB

Tre studenter med två olika inriktningar har tillsammans utfört ett examensarbete.Arbetet är ett led i ingenjörsutbildningen på Jönköpings tekniska högskola påprogrammen Industriell organisation och ekonomi, med inriktning logistik ochledning och Maskinteknik med inriktning industriell ekonomi och produktion.Detta examensarbete har bedrivits på Thules anläggning Hillerstrop. Thule är idag ettvärldsledande bolag som erbjuder transportlösningar för bilen på ett säkert, enkelt ochelegant sätt (Thule 2007).Arbetets inriktning har varit att analysera och implementera ett fullt fungerandelagersystem för ett av Thules mellanlager med en kapacitet på 2268 lagerplatser. Idetta lager lagerförs etiketter och monteringsanvisningar. Dessa två artikelgrupper ärviktiga för Thules materialhantering, då de två artikelgrupperna på ett eller annat sättingår i varje slutprodukt som skickas ifrån Thules fabrik i Hillerstorp.Problemet som Thule hade med materialhanteringen vid mellanlagret var attlagerpersonalen hade svårigheter med att lokalisera de artiklar somproduktionsgrupperna behövde. Detta berodde i grunden på otillräckligt märktalagerplatser och bristande information om vad lagret innehöll.Analysen som examensgruppen har bedrivit innehöll en jämförelse mellan fyra olikalagerhanteringssystem.

Undersökning och utvärdering av materialtillförselmetoder
vid Scania Axlar

Den globala lastbilskoncernen Scania står inför en spännande framtid, inte minst då marknaden bokstavligen skriker efter tunga fordon som kan hantera de aldrig sinande behoven av logistikflöden. Det Scania nu gör är att rusta för framtiden i form av att dimensionera produktionslinorna för väsentligt ökade volymer samtidigt som den svenska verksamheten huvudsakligen koncentreras till företagets bas i Södertälje. Rustningen genomför Scania bland annat utifrån den logistiska trend som nu råder i industrin, nämligen att bemöta den ökande produktionstakten genom att göra linans positioner så korta som möjligt för att minimera gångsträckorna för montörerna. Detta examensarbete handlar om hur Scanias axelverksamhet bör agera för att möta den internlogistiska trenden med kortare positioner, vilket företaget tror sig lösa genom att förse och presentera material vid linan på ett mer yteffektivt sätt. Scania har därför utarbetat sex materialtillförselmetoder som de ämnar använda i den nya axelverksamheten som startas upp under 2008.

Flöden av råmaterial: en studie vid SCA Hygiene Products i
Falkenberg

SCA Hygiene Products i Falkenberg tillverkar barn- och inkontinensblöjor vid de olika produktionsavdelningarna Baby och Inko. Produktion sker främst av de egna varumärkena Libero och Tena. Under de senaste åren har produktionen av barnblöjor förändrats genom att en större andel produceras för kunders egna varumärken, så kallade private labels. Detta har fått till följd att antalet ingående material har fördubblats under den senaste treårsperioden. Ökningen ställer högre krav på utnyttjande av lager och rutiner vid hanteringen.