Sök:

Institutioners makt - att integrera makt i institutionell teori


Institutionell teori förklarar socialt liv genom att undersöka institutioners påverkan på sociala relationer. Institutionella föreställningar ses som närvarande i alla sociala relationer genom kulturella, kognitiva och normativa institutionella element, som ges stor betydelse i denna teoribildning. Denna uppsats syftar till att problematisera institutionell teori genom att införa maktaspekter i teoribildningens förklaringsmodeller eftersom detta hittills varit ovanligt i institutionella analyser. Särskilt de förklaringsmodeller som betonar kulturella och kognitiva element har saknat maktaspekter. Uppsatsen är ett integrationsförsök mellan institutionell teori och maktteori. Steven Lukes diskussion om att makt verkar även i avsaknad av konflikt ses som en användbar utgångspunkt för detta syfte. I arbetet görs försök att integrera maktaspekter i definitionen av institutionsbegreppet samt i förklaringsmodeller för institutionalisering.Resultatet av detta arbete utgör en utgångspunkt för utvecklandet av nya förklaringsmodeller inom institutionell teori med beaktande av maktaspekter. Detta integrationsförsök öppnar upp för nya angreppssätt för att förstå sociala relationer.

Författare

Karin Ericsson Livia Johannesson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..