Sök:

Sökresultat:

1014 Uppsatser om Statsvetenskap - Sida 1 av 68

Tystnad - om yttrandefrihet och meddelarfrihet i det offentliga

Uppsatsen behandlar lagstiftningen som skyddar offentligt anställdas yttrande- och meddelarfrihet. Med grunden i Lennart Lundquists ?offentliga etos? är den utformad som en fallstudie där tre fall granskas för att kartlägga hur dagens lagstiftning fungerar i praktiken.Uppsatsen jämför även med en normativ ansats två olika förslag till förändrade förutsättningar som är ämnade att bättre trygga en fullgod yttrande- och meddelarfrihet för verksamma inom det offentliga..

Artbrott -en institutionell bastard i gränsskiktet mellan statsvetenskap och juridik?

This paper deals with a partly new development in the Swedish law system, somewhere in the boundary between political science and jurisprudence. A new instrument -artbrott- has successively become more popular among lawyers and politicians. The new instrument -here translated to classified crimes- signifies that the perpetrator is sentenced to prison even though the seriousness of the crime committed is not in itself serious enough for such a consequence. The reason for this policy stance is to create a prevention against crime of that specific character among the public. The use of this instrument has grown considerably both concerning types of crimes as well as in application.

Ursprungsfolk i internationell politik

Var står ursprungsfolk i den internationella politiken?.

Socialt kapital, demokrati och inkomstskillnader: korrelationen mellan ekonomiska ojämlikheter och socialt kapital

Uppsatsen undersöker korrelationen mellan socialt kapital på en aggregerad samhällsnivå och storleken på den ekonomiska ojämlikheten. Borde ekonomisk policy ta hänsyn till de demokratiska effekterna av inkomstfördelning i välfärdssystemet? Teorier om socialt kapital från sociologi, Statsvetenskap och nationalekonomi analyseras och aggregeras sedan till ett gemensamt teoretiskt ramverk för socialt kapital. Ramverket används sedan för att analysera hur väl demokratin fungerar. Data från World Values Survey, OECD och United Nations University används för att statistiskt mäta korrelationen mellan de två variablerna socialt kapital och ekonomisk ojämlikhet.

Statens politik gentemot samer och tornedalingar: en jämförande studie med utgångspunkt från Will Kymlickas teorier

I denna c-uppsats i Statsvetenskap studerade vi den svenska statens agerande mot minoritetsgrupperna samer och tornedalingar. Studien syftade till att jämföra statens agerande mot samer och tornedalingar ur ett medborgarskapsperspektiv. De frågeställningar som studien behandlade studerade om staten fört en generell politik mot samer och tornedalingar eller om politiken sett olika ut för de två grupperna. Vidare undersökte uppsatsen vad det svenska medborgarskapet innebär för samer och tornedalingar. Uppsatsen använde sig främst av Will Kymlickas teorier kring det mångkulturella medborgarskapet för att belysa och analysera statens agerande.


PL : Publikt ledarskap

Bakgrund: Företagsledare i dagens näringsliv blir alltmer synliga i såväl mediala sammanhang som i samhällsdebatten. Samtidigt som företagsledare agerar som PR-figurer för företaget, tycks PR-män mer och mer blir rådgivande aktörer åt företagsledarna. Därmed tycks ett nytt fenomen göra sig gällande i svenskt näringsliv, nämligen att PR-verksamhet integreras som en del i företagsledarens arbete. Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för PR som en integrerad del i det ledarskap som flera företagsledare bedriver. Detta sker genom att vi utifrån teorier kring företagsekonomi, religions- och Statsvetenskap, samt utifrån empiriska iakttagelser utvecklar ett språk inom området.

Aktörer och strukturer inom svenska statsvetenskap : En granskning av tre statsvetenskapliga bidrag till aktör - strukturdebatten

The purpose of this essay is to critically review three different contributions to the agency ? structure debate from a political science perspective. My opinon is that the agency ? structure debate is one of the main problems within the social science. The theories which I will examine are Lennart Berntsons theory from 1974, Lennart Lundquists from 1984 and Walter Carlsnaes from 1992.

Kvinnans politiska representation i Rwanda och Liberia

Uppsatsen är en komparativ analys mellan Rwanda och Liberia. Syftet är hur ett kvinnligt deltagande i fredsuppbyggnad kan påverka kvinnans politiska representation?.

Bushdoktrinen - realism eller liberalism?

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om utrikespolitiken som USA förde under George W. Bushs tid i Vita Huset har likheter med det realistiska eller liberala teoriperspektivet inom internationella relationer. Den samlade utrikespolitiken under en president sammanfattas ofta i en doktrin där de centrala frågorna som administrationen har ägnat sig åt sammanfattas och sätts i perspektiv mot andra doktriner. Två kända doktriner tidigare i USA:s historia är till exempel Monroe- och Trumandoktrinen. För att ta fram de centrala delarna i Bushdoktrinen och hitta den grund som doktrinen vilar på har tal och dokument som Vita Huset utfärdat använts som underlag.

"Suppose We Make Bobby Mayor of Havanna" - En textanalytisk studie av President Kennedys rådgivare under Kubakrisen ur realistiska perspektiv -

Syftet med förevarande uppsats är kort och koncist att pröva huruvida vi kan hitta spår av realistiska teoribildningar i de yttranden och argumentationslinjer som förekom inom lyckta dörrar i Vita huset vid tidpunkten för Kubakrisen 1962. Mer specifikt ämnar vi att försöka hitta spår av de teoribildningar som brukar benämnas defensiv och offensiv realism..

Det etniska säkerhetsdilemmat-en idealtypsanalys över etniska konflikter

In the world after the Cold War, internal and ethnic conflicts have been predominant. Ethnic conflicts have their own theories on why they erupt and what can be done to solve them. This essay seeks to analyze how the Ethnic Security Dilemma can explain the causes, and possible solutions, of today´s armed ethnic conflicts.By making an ideal types typology over different types of ethnic conflicts, and then analyzing the Ethnic Security Dilemma´s impact on each conflict type.

Teorin om "Just War" -Rättfärdigande eller Urskuldande?

This text concerns itself with war, the just war theory, and the application of that doctrine on the ?war on terrorism?. I present different views on the theory's place in the discourse, its relevance for unconventional wars followed by the analyses of above mentioned empirical situation.Particular interest is given the criteria concerning proportionality, both ad bellum and in bello, due to in part its difficult nature, and the attention it has received from others. This paper asks the question: Is the just war theory adequate for analysis of modern war?There are few alternatives.

Den goda viljan. En studie av jämställdhetsarbetet vid Örebro universitet

In this essay, we attempt to study and analyze the work towards equality between men and women at the university of Örebro, Sweden. By using discourse analysis we have the ambition to test organizational theory with a gender perspective as the explanatory model for the schools successful work. We also have the ambition to develop our theory and ad an organizational theme focusing on actors..

Förbjuden frukt - en diskursanalys av cannabisdiskursen i den svenska riksdagen

Analysmaterialet i denna uppsats består av en rad riksdagsdokument behandlandes den svenska riksdagens cannabisdiskurs. Detta analysmaterial som behandlas är under perioden 1990 till 2007. Vi har även studerat hur policydebatten har förts i ett historiskt perspektiv under perioden 1968 fram till mitten av 1990-talet.Frågor utifrån en Foucaultinspirerad diskursanalys behandlar en rad ämnen inom diskursen och vid närmare analys beskrivs den svenska riksdagsanalysen som synnerligen ensidig.Nyckelord: Foucault, cannabis, diskursanalys.

1 Nästa sida ->