Sök:

Att tänka fritt är stort men tänka rätt är större

En studie om månadssamtalet som ett redskap för medarbetarnas utveckling i det dagliga arbetet


Ma?nadssamtalet a?r ett frekvent a?terkommande samtal mellan medarbetare och chefer inom en organisation. I samtalet diskuteras medarbetarens va?lma?ende, resultat som har presterats samt framtida utvecklingsplaner. Syftet med denna uppsats var att utifra?n medarbetares och chefers perspektiv underso?ka hur ma?nadssamtalet bidrar till medarbetares fortsatta utveckling och la?rande. Va?rt syfte resulterade i tre fra?gesta?llningar: Vad karakta?riserar ma?nadssamtalet, hur medarbetare respektive chefer ser pa? sina uppgifter i ma?nadssamtalet samt pa? vilka sa?tt ma?nadssamtalen bidrar till att utveckla medarbetarna i deras fortsatta vardagliga arbete. Som ett fo?rsta steg granskades tidigare forskning inom medarbetarsamtalet, detta gjordes fo?r att kunna urskilja olika perspektiv, betydelsefulla aspekter och tidigare intressant problematik runt fenomenet. Fo?r att so?ka svar pa? fra?gesta?llningarna valdes en kvalitativ metod. Vi genomfo?rde sju semistrukturerade telefonintervjuer tillsammans med medarbetare och chefer fra?n ett bemanningsfo?retag. Det material som redovisades fra?n intervjuerna analyserades sedan med ett sociokulturellt perspektiv i a?tanke samt med teorier fra?n Lave och Wenger samt Sa?ljo?.Vi kom fram till att ma?nadsamtalet karakteriseras som en social och gemensam aktivitet. Samtalet generar kontinuerlig a?terkoppling till medarbetaren om deras styrkor och svagheter, vilket go?rs mo?jligt genom spra?ket som a?ven ses som en av de mest va?sentliga komponenterna i samtalet. Utformning pa? samtalet pa?verkas av den existerande kulturen i organisationen. Chefens uppgift a?r att coacha och va?gleda medarbetaren och da?rmed blir deras prima?ra uppdrag att fa? medarbetaren att prata genom att engagera och sto?tta. Medarbetarens uppgift blir fo?ljaktligen att vara den engagerade, kommunikativa och ledande parten. Det finns ett fokus pa? la?rande och utveckling som go?rs mo?jligt genom att medarbetaren tar ansvar fo?r att delta, vara aktiv samt anpassar sig till den ra?dande kulturen. Medarbetarna sja?lva anser att samtalet bidrar till en fo?ra?ndring i deras arbetssa?tt och i hanteringen av olika arbetsmoment till det ba?ttre. En aspekt till att la?randet kan ske ha?nvisas till de kunskaper och ra?d som cheferna bidrar med men a?ven till att medarbetarna sja?lva aktivt har deltagit och resonera fram till lo?sningar. La?randet i ma?nadssamtalet sker pa? sa? sa?tt i social interaktion mellan medarbetare och chefer, erfarenheter och kunskaper anva?nds och utvecklas. 

Författare

Filip Grimbrandt Linn Heuberger

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..