Sök:

Att bli en del av ett kollektiv

En intervjustudie om barns anpassning till förskolan


Studien undersöker fenomenet inskolning i en svensk förskolekontext. Vidare undersöks hur pedagoger beskriver vad ett förskolebarn kan vara och hur man blir det. Avsikten är att genom en beskrivning av pedagogers roller i en inskolningspraktik visa hur barn anpassas till förskolan och blir förskolebarn. Syftet undersöks med hjälp av en kvalitativ fenomenografisk ansats där sex pedagoger intervjuats rörande sina uppfattningar. Begrepp rörande socialisation och anknytning kombineras med ett barndomssociologiskt perspektiv för att utgöra de teoretiska utgångspunkterna. Studien utgår från barn som aktiva medskapare av sina barndomar och sin förskola. Slutsatserna vi drar är att pedagogernas roller i interaktionen med barn och föräldrar är nära sammanlänkade med vad de uppfattar att ett förskolebarn kan vara. Genom sina roller bidrar de till barnets anpassning till institutionen förskolan. Vidare ser vi att pedagogernas bild av barnet påverkar deras beskrivna handlingar.

Författare

Ida Wahlqvist Helena Eklund

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..