Sök:

Amie L. Thomassons kritik av John R. Searles teori


Amie L. Thomasson kritiserar i Foundations for a social ontology1 John R. Searles teori om hur vår sociala verklighet är uppbyggd och konstruerad2. Thomasson argumenterar för att Searles teori är för snäv för att kunna fånga hela vidden av vår sociala tillvaro. För att visa att Searle inte har täckning för sitt anspråk att teorin är fullödig inriktar Thomasson sin kritik i huvudsak på två av Searles ståndpunkter: att alla institutionella fakta bottnar i fysiska fakta och att alla institutionella fakta är självrefererande. Jag kommer i den här uppsatsen att gå igenom Thomassons kritik och undersöka om Searle kan försvara sin teori gentemot Thomassons argumentation. Och hur skulle ett försvar i så fall kunna formuleras?Jag börjar med att redovisa huvuddragen i Searles teori och presenterar därefter Thomassons analys och kritik av Searles teori. Därefter går jag in på Thomassons olika angreppspunkter och försöker analysera dessa utifrån deras hållbarhet som invändningar mot Searles teori.3 De slutsatser jag kommer fram till är att det kan gå att tillbakavisa Thomassons argument inom Searles teori. Men det kommer också att framstå att ett försvar av Searles teori kan avslöja andra grundläggande problem med Searles teori.

Författare

Anna-Mi Wendel

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Praktisk filosofi

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..