Sök:

Sökresultat:

911 Uppsatser om Team - Sida 1 av 61

Tid är dyrbart och det gäller att göra det bästa möjliga av det man har : Utvärdering av en ledningsgrupp baserad på intervjuer, enkätundersökning och observationer.

The purpose of this study was to identify the positive and negative aspects of the work and dynamics of a management Team and from that recommend how the Team can improve. The aim was also to investigate whether there was a gap between how the members of the management Team comprehend themselves and how the project, section and Team managers comprehend the management Team. The management Team contains of seven core Team members and is the head function of a research and development site in central Sweden. The results are based on interviews with the present members of the management Team and three former members, a survey among the project, section and Team managers and by participating observation on meetings with the Team. The results show that the management Team is an overall well-functioning Team that with some changes and improvements, especially concerning communication and information, can reach even further.

Team: Effektiva och välkoordinerade - tillfälliga som stabila?

Påverkas sammanhållning, koordination, kommunikation, och effektivitet i tillfälliga Team, som inte är tränade tillsammans eller inte känner varandra sedan tidigare? Hur skiljer sig tillfälliga Team från stabila Team, som bland annat har möjlighet till gemensamt Teambyggande?Team är ett populärt arbetsverktyg som blir allt vanligare inom företag och organisationer. Somliga Team är stabila över tid och skapar därmed familjaritet, vi-känsla, normer, rutiner och tydliga roller och de har ofta hjälp av Teambyggande. Andra Team är tillfälliga och karakteriseras som innovativa, anpassningsbara, med få konflikter och bättre på kommunikation. Genom en litteraturstudie studeras tidigare forskning i vilken diskuteras hur prestationen påverkas av Team beroende på om de är tillfälliga eller stabila.

Arbeta inteam(t) : En studie om team och teamarbete

AbstractThis is the paper you should read if you want to know more about working in Team. Teamwork is a way of working and it increases more and more among societies and companies today, but it is not quite clear what the diffrences is from working in groups. We have in this paper tried to clear out the differences between groups and Team, and we have also tried to give an oversight of how to work in Team in organizations. Cultures of organizations, leadership and power and also development of qualifications are big parts of an organization´s daily work, and we have explained these concepts from a Teamperspective.We have, in this paper, done interviews with people that have been in contact with the central consepts that we use. And then we have analyzed their answers with help from litterature, which we have closely studied, thereafter we have presented our results.

Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem Team Sportia är : En marknadsanalys av Team Sportia Uppsala

Team Sportia Uppsala misstänker att de saknar en röd tråd i sin marknadskommunikation. Syftet med arbetet är att undersöka hur väl Team Sportia Uppsalas kundklubbsmedlemmars uppfattning om företagets image överensstämmer med identiteten företaget vill förmedla, med fokus på produktutbudet. Med hjälp av en personlig intervju med Fredrik Söderlund, vice VD Team Sportia Uppsala, en telefonundersökning av butikens kundklubbsmedlemmar samt en observation av butiken har identiteten samt imagen analyserats. Resultatet visar att företaget är inkonsekventa i förmedlingen av sin identitet och det har förekommit visst brus, vilket leder till att kundernas image inte överensstämmer helt med företagets identitet..

Samspel i lagspel : lagidrottens sociala betydelse för personer med funktionsnedsättning

My big interest in sports was what shaped my choice of subject for the essay. The purpose of this study has been to explore the social meaning of Team sports for functionally impaired persons. In order to fulfil the purpose of the essay I formed following questions: How do the actives experience their participation in Team sports? And how important is the social intercourse in Team sports to the individual welfare? The methods I?ve used have been qualitative with an ethnographic approach. I have used participant observations and field interviews to gather my empirical material.

Teamarbete och konflikter: en litteraturbaserad kunskapsöversikt

Bilden av Team är ofta idealiserande och bör ifrågasättas. De önskade fördelarna med samverkan i Team kan utebli då konflikter uppstår mellan medlemmar i Teamet. Syftet med denna litteraturstudie var att få en kunskapsöversikt om Teamarbete och konflikter. För att precisera syftet fanns två frågeställningar: Varför uppstår konflikter inom Team och hur påverkar konflikter Teamets prestation? Sökningen efter litteratur genomfördes i Libris, Academic search elite och Sociological abstract.

Kunskap i Företag : En Studie över Kunskapsöverföring och dess Hinder i Virtuella Team

Globaliseringen har blivit något företag måste ha i åtanke när de opererar på den internationella marknaden. Detta innebär att Transnationella företag i dag är vanligt och dessa arbetar i virtuella Team vilka stöter på andra problem än Team som arbetar på samma fysiska plats. Denna studie undersökte vilka hinder i överföringsprocessen virtuella Team ställs inför och om dessa hinder skiljer sig från de hinder som Team som arbetar på samma fysiska plats ställs inför. Detta utfördes genom en fallstudie av två företag, ett i Sverige och ett i USA, som nyligen hade slagits samman till följd av ett uppköp. Företagen agerade som ett Transnationellt företag som arbetade i virtuella Team på den globala marknaden.

Vad är laganda?

Aim: Team spirit is a concept often used in both managerial literature and in other contexts where the efficiency of a group is discussed. Despite the fact that Team spirit is used as a selling point for courses, books and seminars, no unambiguous definition of the term is available. The purpose of this thesis is to clarify what Team spirit means to individuals within companies and Team sports. Method: The thesis has been carried out using studies of available literature, which has been compiled into a conceivable model of what Team spirit may imply. From this model a poll has been made, and handed out to individuals within companies as well as Team sports. After having compiled the 37 replies, correlating answers has been sought after within each group of respondents. Result & Conclusions: The result shows us that there are varying opinions of what Team spirit is, and generally accepted definitions of closely related ideas like cohesion and group development has to the respondents not been able to form a satisfying description of what Team spirit means.

Klubba och Boll är allt som behövs för att ha skoj : En studie om kommunikationens och kommunikationskulturensbetydelse i ett elitsatsande ungdomsinnebandylag

Abstract: When playing in Teams, communication is important, not just communication with words but also non-verbal communication such as gestures and body languish. The purpose with this study is to see how there is a co-op among communicating players , between leaders and players and to examine what meaning communication and culture got  in a youth Team. The ambition with this study was to increase our knowledge about communication and communicationculture in the youth floorball Team. This study is qualitative and was inspired by an ethnographical method so we got the information from observations of a youth floorball Team, totally we made four observations. The result were analyzed and categorized from our observation papers.

Tvärprofessionella team inom vård och omsorg ? samband mellan teamstruktur, upplevd effektivitet och ledarskap

Föreliggande studie hade syftet att undersöka sambandet mellan effektivitet och Teamstruktur/-organisation samt sambandet mellan effektivitet och ledarkaraktäristika. Huvudhypotesen var att Teamstruk-tur/organisation har störst betydelse för effektiviteten, sex underhypoteser skapades. Data samlades in via en enkät som besvarades av 91 personer i tvärprofessionella Team inom välfärdsorganisationer. Hypoteserna prövades genom frekvens-, korrelations-, varians- samt multipel regressionsanalys. Följande signifikanta resultat erhölls: effektiviteten upplevs högre i (1) roll-kompletterande än rolldifferentierade Team, (2) Team som var kongruenta med sin idealtyp, (3) Team som har en högre grad av konsensusbeslut och (4) Team där aktivitetsgraden från Teamledaren var hög oavsett om ledarstilen var produktions-, relations- eller förändringsorienterad.

Innovation genom motiverade team

Motivation främjar innovation, men innovationsprocesser måste samtidigt ta hänsyn till organisationens förutsättningar. Det krävs en jämvikt mellan flexibilitet och struktur i organisationen där Team är ett optimalt sätt att skapa en sådan balans. Resultatet presenteras även i analysverktyget ITM med praktiska tillämpningsområden..

Samarbeta i globala team

Vårterminen 2006.

Introduktion av nystartade maskinlag :

The comprehensive goal in this study was to examine important factors in an introduction of a new machine Team. The aim was to identify what elements should be part of an introduction program for new machine Team. The examination was done together with Stora Enso Skog. A new machine Team and their supervisors where analyzed during a six month period. The evaluation was done with open interviews of the Team members and their supervisors. The main question was what should be included in an introduction program to develop a successful machine Team as effective as possible? Interviews of the new Team and analyses gave good indications how the procedure should be done.

Biståndshandläggares upplevelser av teamarbete

 Syftet med studien var att belysa biståndshandläggares arbete i Team och deras upplevelser av arbete i Team. Frågeställningarna var: Hur arbetar biståndshandläggare i Team? Hur upplever biståndshandläggare sitt arbete i Team? Vilka svårigheter finns det medTeamarbete? Vilka positiva erfarenheter har biståndshandläggare av Teamarbete? Det ärviktigt att problematisera och fördjupa kunskapen om hur det allt mer populära Teamarbetet upplevs. Aktuell forskning säger att för att Teamarbete ska fungera krävs ett bra arbetsklimat. Studien inspirerades av teorier om Team, organisationsteorier och Antonovskys begrepp KASAM.

Analys av NFL drafting och faktorers inverkan

American football is a well-known sport in America. In addition to the design and rules of the game and the surface it is played on, there are also other differences that are not directly visible. One difference noted in this study is how the Teams in the game provide players. Each Team has a board of directors together with the Team's leadership and they will determine which players are most suitable for the Team. These players are recruited to the Team after graduating from a U.S.

1 Nästa sida ->