Sök:

Sökresultat:

227 Uppsatser om Swot - Sida 1 av 16

Swot-modellen : modellen, dess användning och användbarhet för framgångsrika företag i regionen

SammanfattningTitel:                                   Swot-modellen ? Modellen, dess användning och användbarhet för framgångsrika företag i regionen Nivå:                                  C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare:                         Joachim Saillard Handledare:                       Lars Torsten Eriksson Datum:                               2012-07-16 Bakgrund:                          Swot-modellen ger en struktur för beskrivning och analys av en organisations starka samt svaga sidor, dess externa hot och möjligheter. Modellen har funnits i cirka 50 år och nått stor spridning. Vad har forskningen om Swot-modellen hittills kommit fram till? Hur ser små- och medelstora företag i Gävleregionen på modellen i sina praktiker? Syfte:                                  Syftet med uppsatsen är att göra en state-of-the-art genomgång av forskningen om Swot-modellen samt visa hur en grupp regionala små- och medelstora företag använder modellen samt kritiskt testa Framför-databasens potential som empiriskt material.

?För att lyckas kan vi inte arbeta i stuprör? : Samverkan för kompetensförsörjning

Syftet med studien är att beskriva aktuella aktörers samverkan fo?r kompetensförsörjning inom Västmanlands län. Studien är av kvalitativ karaktär och baseras på semistrukturerade intervjuer med representanter från aktuella aktörer som spelar en viktig roll för tillväxten i länet. Den teoretiska referensramen för studien är trippelhelix-modellen för samverkan. Resultatet analyserades med en Swot-analys för att visa på svagheter och styrkor med samverkan för kompetensförsörjningen i Västmanlands län samt för att kunna ge förslag på hur den kan utvecklas.Studien visade att arbetet med trippelhelix-modellen inte sker medvetet i samverkansforumen då vissa aktörer inte kände till modellen, vilket var ett önskema?l från de respondenter som arbetade med den idag.

Kunskapens källa inom landsbygdsutveckling : en uppsats om underlaget till länsstyrelsens swot-analys och handlingsplan inför landsbygdsprogrammet 2014-2020

Länsstyrelsernas arbete med landsbygdsutveckling är en viktig del av landsbygdsprogrammet. Det är på länsstyrelserna de regionala urvalskriterierna för ansökningar till stöd och ersättningar på landsbyden sätts och det i sin tur påverkar hur landsbygden i länen utvecklas. I min uppsats undersöker jag arbetsprocessen för dokumenten som urvalskriterierna finns i och baseras på. Sedan strävar jag också efter att skapa en bild av sambandet mellan källorna och länsstyrelsernas arbetsprocess med dokumenten, i syfte att se hur kunskapsbildningen fungerar i länsstyrelserna arbete med landsbygdsutveckling. Jag använder mig av semistrukturerade interjuver när jag samlar in empirin och analyserar sedan materialet utifrån teorier om kunskap. Det som framkommer är att dokumenten som är Swotanalysen och handlingsplanen, baseras till stor del på regionala partnerskap.

Marknadsföring av bibliotek via sociala medier ? Hur ser bibliotekarier på det?

The aim of this thesis is to investigate how librarians view marketing of the library using social media and how this can be used in a marketing strategy. The theoretical framework for this thesis is based on the 7 Ps of the marketing mix, Swot-analysis and Swot/TOWS Matrix. The theory is based on planned elements that make up a product or service offered the market. We have used our own interpretation of the theories to analyse our material. Our main method has been a web-based questionnaire, the questionnaire was sent to 523 librarians active at ten large public libraries and its related branches.

Stridsledningssystem Bataljon (SLB) i nationell konflikt : en systemutvärdering

Idag använder Försvarsmakten högteknologiska ledningssystem för att underlätta ledning på stridsfältet. Några av dessa system är idag utvecklade för internationella insatser mot en lågteknologisk motståndare, men vad skulle hända i en nationell konflikt mot en högteknologisk motståndare? I denna uppsats utvärderas SLB utifrån ett fiktivt framtidsscenario för att komma fram till tekniska eller taktiska anpassningar för att öka den militära nyttan med systemet.Studien bygger på för och nackdelar med SLB utifrån Försvarsmaktens sex grundläggande förmågor som sedan analyseras för att komma fram till anpassningsmöjligheter för SLB. En av de slutsatser som studien visar är vikten av realistiska övningar med systemet för att öva personalen mot en högteknologisk motståndare..

Att skapa ett framgångsrikt idrottsevenemang : En kvalitativ studie om hur svenska idrottsevenemang skapar samt bibehåller en framgångsrik marknadsposition.

What is it that makes some events so successful, while others do not achieve the same results? According to most researchers and writers there are several factors that must be achieved in order for events to distinguish themselves from the crowd and be successful, but what are those factors then? The study was aimed to investigating the factors that create a successful sporting event. One person from each of the six largest children's and youth football tournaments, participated in this qualitative interview study. The results showed that factors such as; possessing a good knowledge of the organization, its external market environment and its stakeholders, proved significant. Similarly, to use the correct custom marketing methods, maintain and attract new stakeholders, and to have nice and caring work staff, were factors contributing to the success of wealth..

En SWOT-analys av en kommunal strategi för minskat växtnäringsläckage från jordbrukssektorn

Föreliggande uppsats är en analys av Norrköpings kommuns, och till viss del regionen Östergötlands, strategier och åtgärder för minskat växtnäringsläckage från jordbruksektorn. Jag använder mig av en modifierad Swot-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), för att ur ett kommunalt sammanhang ta fram styrkor och svagheter inom den kommunala organisationen och möjligheter och hot för densamma i en regional kontext. Analysen har belysts ur ett tvärvetenskapligt perspektiv i syfte att öka förståelsen för arbetet kring det nationella miljömålet"Ingen Övergödning"och de problem, implicit såväl som explicit, som kan dyka upp när naturvetenskap och samhällsvetenskap skall samordnas. Då en icke tvärvetenskaplig analys kan ha svårigheter att hantera de faktorer som inte kan eller innebär svårigheter att kvantifieras har denna tvärvetenskapliga analys stora möjligheter att hantera en sådan situation. Resultatet indikerar på att ett långsiktigt perspektiv måste antas och att detta kräver att den kommunala samordningen mellan rollerna som myndighet, verksamhetsutövare och organisation ökar.

Linnéuniversitetet i Kalmar : en fallstudie

Cityuniversitetet är ett begrepp på vår samtids universitetsmodell som innebär att universitetets lokaler ligger utspritt, helst på ett fåtal samlade platser i staden. Universitetsmodellen är nära knutet till den funktionsblandade staden, med stenstaden som ideal. Staden ser på universitet som en stor fördel i konkurrensen med andra städer och regioner och universiteten används i marknadsföringen av kunskapsregioner/städer. Uppsatsen undersöker vad ett cityuniversitet är, om det finns ett samband mellan olika stadsbyggnadsideal och hur ett cityuniversitet skapas. Detta undersöks av en studie av litteratur och fallstudier av Göteborgs universitet och Malmö högskola som analyseras av en Swot-analys.

Ljungbyholm, ett samhälle i förändring

Att genom analys av en mindre ort, hitta och lyfta fram värden som planmässigt kan höja ortens attraktivitet..

Åtgärder för att stärka en stadskärnas attraktivitet : En fallstudie med förslag för Söderhamns stad

En attraktiv stadskärna skapar folkliv och rörelse i det offentliga rummet och fungerar som ett upplevelserum för stadens invånare, inget av detta finns idag i Söderhamns stadskärna. Befolkningsutvecklingen i Söderhamns kommun minskar med ca 220 personer per år och staden är i stort behov av en attraktiv stadskärna. Syftet med denna studie var att ta fram olika planeringsförslag till Söderhamns kommun som de kan använda sig av i utvecklingen för en attraktiv stadskärna. Två metoder användes för att ta fram olika planeringsförslag vilka var observation och innehållsanalys. I observationen användes Kevin Lynchs analysmetod samt en Swot-analys för att bedöma vilka utvecklingsbehov Söderhamns stadskärna har.

Linnéuniversitetet i Kalmar - en fallstudie

Cityuniversitetet är ett begrepp på vår samtids universitetsmodell som innebär att universitetets lokaler ligger utspritt, helst på ett fåtal samlade platser i staden. Universitetsmodellen är nära knutet till den funktionsblandade staden, med stenstaden som ideal. Staden ser på universitet som en stor fördel i konkurrensen med andra städer och regioner och universiteten används i marknadsföringen av kunskapsregioner/städer. Uppsatsen undersöker vad ett cityuniversitet är, om det finns ett samband mellan olika stadsbyggnadsideal och hur ett cityuniversitet skapas. Detta undersöks av en studie av litteratur och fallstudier av Göteborgs universitet och Malmö högskola som analyseras av en Swot-analys.

Mölndals centrum : stadsförnyelse i en svensk förstad

Sammanfattning Titel: Mölndals Centrum ? Stadsförnyelse i en svensk förstad Författare: Magnus Björned Kurs: Kandidatuppsats FM 1402 Institution: Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona Handledare: Gunnar Nyström Datum: 2010-05-17 Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera och ge förslag till en trygg, funktionsblandad och konkurrenskraftig stadskärna i en kommun som angränsar till en större svensk stad. Metod: Att genomföra en Swot-analys samt att göra en litteraturstudie på böcker skrivna av Jan Gehl, Gordon Cullen och Kevin Lynch. Att se över Mölndals Stads förslag till stadsförnyelse i Mölndals Centrum och utveckla detta. Resultat: Rekommendationer och förslag på åtgärder har arbetats fram med utgångspunkt från analyser och Mölndals stads planförslag.

NärNaturen Västsverige AB - Nulägesanalys och Handlingsplan

Marknadsplanen för NärNaturen Västsverige AB kommer att innehålla en analys av nuvarande situation inom företaget. En intern och extern analys kommer att visa och ta upp många olika faktorer som kan antingen ge möjligheter eller utgöra möjliga hot mot verksamheten.Den externa analysen kommer handla om marknadsföringsmiljön som påverkar företaget. Det kan handla om demografiska, ekonomiska, naturella och politiska krafter som påverkar verksamheten utifrån. Det kan också vara påverkan som uppkommer från leverantörer eller konkurrenter såväl olika företag ur marknadsföringens stödfunktioner och slutkunden.Den interna analysen kommer beskriva bland annat företagsledningen, dess finansiering och möjligheterna man har till marknadsföring.Därefter kommer handlingsplanen summera en Swot-analys med bland annat företagets möjligheter och hot som svagheter och styrkor. Slutskedet av marknadsplanen kommer handla om hur företaget kan utnyttja Swot-analysen till sin fördel med hjälp av prissättningsstrategier (Pris), positionering av verksamhet (Plats), tjänsteutbud (Produkt) och marknadsföring (Promotion).Marknadsplanen kommer att avslutas med en Swot-analys och slutsatser.Slutsatserna är bland annat att NärNaturen har behov att se över leverantörsstrategier, ledningsstrategier samt de kalkyler som ligger till grund för bolagets lönsamhet.Ledningsbesluten bör baseras på de mål som är upprättade och delas upp i Operativa, Taktiska och Strategiska mål.

Mölndals centrum - stadsförnyelse i en svensk förstad

Sammanfattning Titel: Mölndals Centrum ? Stadsförnyelse i en svensk förstad Författare: Magnus Björned Kurs: Kandidatuppsats FM 1402 Institution: Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona Handledare: Gunnar Nyström Datum: 2010-05-17 Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera och ge förslag till en trygg, funktionsblandad och konkurrenskraftig stadskärna i en kommun som angränsar till en större svensk stad. Metod: Att genomföra en Swot-analys samt att göra en litteraturstudie på böcker skrivna av Jan Gehl, Gordon Cullen och Kevin Lynch. Att se över Mölndals Stads förslag till stadsförnyelse i Mölndals Centrum och utveckla detta. Resultat: Rekommendationer och förslag på åtgärder har arbetats fram med utgångspunkt från analyser och Mölndals stads planförslag. Nyckelord: Stadsförnyelse, Mölndals centrum, en trygg stad, en funktionsblandad stad, en konkurrensstark stad, Swot-analys.

Att upptäcka ett företag och dess omvärld

Titel: Att upptäcka ett företag och dess omvärld Nivå: C uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Daniel Wahlberg Handledare: Lars Torsten Eriksson Datum: Juni 2011 Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva företaget A-assistans Leimir AB och undersöka vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som företaget behöver ta hänsyn till i sin framtidsplanering. Metod: Studien bygger på en deduktiv ansats och utgör en fallstudie där datainsamling i huvudsak skett genom intervjuer med företagets VD samt enkäter riktade till företagets tjänstemän. Eftersom jag även arbetar i företaget kan man säga att deltagande observation ingår och en självklar användning av interna dokument. Den teoretiska grunden bygger på litteratur om marknadsföring och affärsutveckling. Med MIO-modellen som ramverk har jag varit inriktad på två submodeller, den verbala beskrivningen av affärsidéer och den schematiska Swot-modellen. Resultat: Examensarbetet föreslår en ny affärsidé som kan uttryckas som ?Vi som privat aktör erbjuder den bästa PERSONLIGA assistansen i enlighet med LSS till assistansberättigade över hela landet där självständighet och självbestämmande tillsammans med kompetens är grundstenarna för din assistans?.  Vidare redovisas en sammanställd Swot beskrivning som underlag för företagets analys och fortsatta diskussioner och planering.  Förslag på fortsatt forskning: Ett flertal studier aktualiseras av denna studie.

1 Nästa sida ->