Sök:

Åtgärder för att stärka en stadskärnas attraktivitet

En fallstudie med förslag för Söderhamns stad


En attraktiv stadskärna skapar folkliv och rörelse i det offentliga rummet och fungerar som ett upplevelserum för stadens invånare, inget av detta finns idag i Söderhamns stadskärna. Befolkningsutvecklingen i Söderhamns kommun minskar med ca 220 personer per år och staden är i stort behov av en attraktiv stadskärna. Syftet med denna studie var att ta fram olika planeringsförslag till Söderhamns kommun som de kan använda sig av i utvecklingen för en attraktiv stadskärna. Två metoder användes för att ta fram olika planeringsförslag vilka var observation och innehållsanalys. I observationen användes Kevin Lynchs analysmetod samt en SWOT-analys för att bedöma vilka utvecklingsbehov Söderhamns stadskärna har. I innehållsanalysen undersöktes Sveriges 290 kommuner i olika steg för att ta fram planeringsförslag för en attraktiv stadskärna som sedan kunde appliceras på Söderhamn.Utifrån observationen där Söderhamns behov kartlades samt från innehållsanalysen valdes Gävle, Karlskrona, Ljusdal och Luleå kommuns planeringsförslag för en attraktiv stadskärna ut. Visionen vid skapandet av förslagen för en attraktiv stadskärna i Söderhamn var: En livfull stadskärna med fokus på folkliv och gångtrafikanter. De planeringsförslag som togs fram var:Förtätning med bostäder och näringsverksamheterUtveckling av å-rummetUtveckling av parkeringNya offentliga mötesplatserGångfartsområdeNy gestaltning av den offentliga möbleringenFörslagen kan leda till en attraktiv stadskärna i Söderhamns stad. Observation i kombination med innehållsanalysen är ett bra tillvägagångssätt för att skapa planförslag inom kommuner.

Författare

Sanna Hällberg Therese Långsved

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..