Sök:

?För att lyckas kan vi inte arbeta i stuprör?

Samverkan för kompetensförsörjning


Syftet med studien är att beskriva aktuella aktörers samverkan fo?r kompetensförsörjning inom Västmanlands län. Studien är av kvalitativ karaktär och baseras på semistrukturerade intervjuer med representanter från aktuella aktörer som spelar en viktig roll för tillväxten i länet. Den teoretiska referensramen för studien är trippelhelix-modellen för samverkan. Resultatet analyserades med en SWOT-analys för att visa på svagheter och styrkor med samverkan för kompetensförsörjningen i Västmanlands län samt för att kunna ge förslag på hur den kan utvecklas.Studien visade att arbetet med trippelhelix-modellen inte sker medvetet i samverkansforumen då vissa aktörer inte kände till modellen, vilket var ett önskema?l från de respondenter som arbetade med den idag. Frågan om det verkligen fanns en mismatch diskuterades gentemot att arbetsgivarna inte ser studenternas helhets kompetens utan endast ämneskunskap och därmed ökar mismatchen. För att se studenternas möjligheter och potential finns ett ökat behov av samverkan mellan gränserna. 

Författare

Jessica Edström Madeleine Olsson

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..