Sök:

Förbättrad styrning av ingående material


Detta arbete har syftat till att undersöka möjligheterna till förbättring av material- och produktionsstyrning vid Sandvik Mining and Construction i Sandviken. Målet har varit att skapa ett underlag för förbättrad styrning av ingående material. Nulägesanalysen visade att förbättringspotential fanns inom klassificeringen av hårdmetallämnen och komponenter. Dessutom var det önskvärt att ett kanbansystem uppfördes på de förslipade hårdmetallstiften som går till den helautomatiska STAMA-cellen. Examensarbetet har gett underlag för en omstrukturering av denna klassificering men även för en framtida uppdatering av den. En kalkyl av hur kapitalbindningskostnaden kommer att minskas har även det tagits fram. Arbetet visar även metodiskt hur detta kanbansystem skall uppföras. För att ytterliga optimera detta lager så rekommenderas det att antalet kanbans och behållarstorlek även fortsättningsvis följs upp

Författare

David Burström

Lärosäte och institution

Luleå/Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..