Sök:

Sökresultat:

84 Uppsatser om Porters femkrafts - Sida 1 av 6

Freeconomics : Förtydligandet av ett begrepp

Denna uppsats avser att undersöka huruvida Porters femkrafts-modell kan skönjas i ett företags strategi vid etableringen på en ny marknad. Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på om Tickets strategiska beslutsunderlag vid nyetableringen på den danska Internetmarkanden skedde utifrån Porters modell? Hur kan Tickets strategi kopplas till Porters modell? Hur skiljer sig Tickets strategi från Porters modell? Utifrån intervjuer med Ticket samt studerande av årsredovisning har data insamlats om Tickets agerande och formulering av strategi. Denna data har analyserats i förhållande till Porters femkraftsmodell för att klargöra skillnader och samband mellan teori och verklighet samt varför dessa har betydelse för företaget.Undersökningen visar att Porters femkraftsmodell kan kopplas till Tickets strategi men att det finns stora begränsningar i dess betydelse. De fem krafternas relevans varierar för Ticket.

Ticket i Danmark : Skillnader och likheter mellan teori och verklighet

Denna uppsats avser att undersöka huruvida Porters femkrafts-modell kan skönjas i ett företags strategi vid etableringen på en ny marknad. Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på om Tickets strategiska beslutsunderlag vid nyetableringen på den danska Internetmarkanden skedde utifrån Porters modell? Hur kan Tickets strategi kopplas till Porters modell? Hur skiljer sig Tickets strategi från Porters modell? Utifrån intervjuer med Ticket samt studerande av årsredovisning har data insamlats om Tickets agerande och formulering av strategi. Denna data har analyserats i förhållande till Porters femkraftsmodell för att klargöra skillnader och samband mellan teori och verklighet samt varför dessa har betydelse för företaget.Undersökningen visar att Porters femkraftsmodell kan kopplas till Tickets strategi men att det finns stora begränsningar i dess betydelse. De fem krafternas relevans varierar för Ticket.

USB-akvarium ? Vem fasen vill ha det? Konkurrensfördelar för strategisk positionering inom e-handel.

Syftet med den här studien är att, genom en komparativ fallstudie tillsammans med befintlig strategiteori, förklara vilka konkurrensfördelar som är viktiga för strategisk positionering för e-handelsbolag inom hemelektronikbranschen. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats vid insamlandet av empiriska data för den här uppsatsen. Vår huvudsakliga metod för datainsamling är personliga intervjuer samt, i ett fall, en telefonintervju. Vårt teoretiska perspektiv utgörs av Porters generiska strategier, Porters teori om strategisk positionering, kompromisser och passform, Porters värdekedja, Kim och Mauborgnes värdekurva och strategiska kanvas samt Andersons teori om long tail. Grunden för vår empiri ligger i intervjuer med personer med insyn i sina respektive företags strategiska beslut.

Hemlighetsmakeri som strategi

Syfte: Vårt syfte är, att genom att studera Apples historia, omvärld, bransch och strategiska val, analysera om och hur Apple använder hemlighetsmakeriet som grund för skapande av långsiktiga och varaktiga konkurrensfördelar. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod med primärdata bestående av intervjuer med personer insatta i Apple och dess omvärld. Sekundärdatan består mestadels av artiklar från olikaelektroniska källor, facklitteratur och tidskrifter. Teoretiska perspektiv: Vi använder oss av teorier och begrepp som Porters Five Forces, Schumpeterian markets, Hyperkonkurrens, delar av Porters generiska strategier samt Barneys VRIO. Empiri: Vi har gjort en fallstudie av Apple med inslag av jämförelser med andra företag.

Inhyrd Personal : En extra kostnad eller en möjlighet?

Problemformulering: Bakgrunden till vår uppsats startade när vi själva började söka extrajobb vid sidan av studierna och upptäckte ganska snart att de flesta jobb av intresse som var vakanta på arbetsmarknaden gick att söka via bemanningsföretag. Därför blev vi intresserade av att få veta varför företag väljer att gå via bemanningsföretag istället för att anställa själva. Syfte: Syftet med denna studie är att få reda på hur företag ser på de kostnader som uppstår vid inhyrning av personal. Metod: I det här avsnittet kommer vi att presentera vårt val av metod. Vi kommer att berätta utförligt hur vi ska gå tillväga för att genomföra vår undersökning.

"Kan utvalda strategimodeller appliceras på icke- vinstsyftande organisationer?- En fallstudie av Röda Korset-

I denna uppsats undersöker vi ifall det är möjligt för en icke- vinstsyftande organisation att använda sig av utvalda strategimodeller som används inom ett vinstsyftande företag. I vår uppsats har vi valt att undersöka Röda Korset genom en kvalitativ fallstudie. Primärdatan består av intervjuer med representanter från Röda Korset samt internt material från Röda Korset Sverige. Sekundärdatan består av facklitteratur, artiklar om ideella organisationer och dess strategi samt forskarrapporter. Utöver detta har vi använt oss av diverse metodlitteratur.

Cash is no longer king : En studie av införandet av kontaktlös betalning i Sverige

Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle medför ständig utveckling av nya betaltjänster. En sådan är kontaktlös betalning vilken innebär att användaren endast behöver svepa kortet i luften över kortterminalen för att betala. ICA Banken är under maj 2015 först ut i Sverige att lansera bankkort med kontaktlös betalfunktion. Studiens syfte är därför att studera processen kring ICA Bankens implementering av ett nytt betaltjänstsystem samt undersöka hur införandet påverkar deras marknadsposition. För att analysera den data som samlats in genom kvalitativa intervjuer och en kundundersökning användes en teoretisk modell skapad av nyckeldelar från Porters (1979) fem konkurrenskrafter, utvidgad av Davis (1989) teori om Teknologiacceptans samt Aaker och Kellers (1990) teori om Varumärkesutvidgning.

Positionering av en marknadsledare - en fallstudie av Swedish Match AB på den svenska snusmarknaden

Sammanfattning Titel ?Positionering av en marknadsledare ? en fallstudie av Swedish Match AB på den svenska snusmarknaden? Seminariedatum Måndagen den 17 januari 2005 Ämne/kurs Magisteruppsats i marknadsföring, 10 poäng Författare Ida Lundgren, Peter Nilsson och Jessica Svahn Handledare Christer Kedström Nyckelord Positionering, Marknadsledare, Swedish Match AB, Snus, Porters fem konkurrenskrafter. Syfte Syftet med uppsatsen är att utforska teorier beträffande positioneringen av en marknadsledare för att senare undersöka hur ett sådant företag arbetar med positionering i praktiken. Detta genom att studera fallföretaget Swedish Match AB och jämföra dess tillvägagångssätt med den teori författarna studerat i syfte att utröna huruvida skillnader existerar mellan teori och praktik i just detta specifika fall. Vi har även för avsikt att komma med konstruktiv kritik och förslag på hur Swedish Match eventuellt kan förbättra sitt positioneringsarbete.

Medstops positionering : En fallstudie om ett nytt apoteks positionering utifrån konkurrenskraft

The aim of this thesis is, from a business perspective, to examine how the pharmacy chain Medstop is working with their positioning in order to achieve competitiveness in the re-regulated pharmacy market. This is studied through a theoretical framework that demonstrates five forces that affects the competitiveness in an industry, the five-force model by Michael Porter.The thesis is a qualitative case study where data collection was done through interviews, literature, articles, websites and internal information from Medstop. The data was then complied into the theoretical perspective the authors have chosen for this paper, the five-force model by Michael Porter. This model was chosen because it gives a broad description of the competition a company faces by describing five different forces that affect the competition within a branch. The fact was collected on the basis of the marketing strategy positioning, and the essay is written from a business perspective.Our cunclusions are that the pharmacy chain Medstop are in their initial positioning and has chosen to position itself on the basis of their core values; credibility, safety and security.

En studie om småföretagens konkurrensstrategier inom den svenska modebranschen

I denna kandidatuppsats genomförs en studie på två småföretag som verkar inom den svenska modebranschen. Syftet med denna undersökning är att genom två fallstudier undersöka vilka konkurrensstrategier som är avgörande för att småföretag ska lyckas etablera sig inom den svenska modemarknaden. Syftet med undersökningen är även att ta reda på om de företagen som undersöks i studien använder sig av de strategier som beskrivs i teorin.Intresset för modet i Sverige är stort och ökar då bevakningen från media tilltar. Det allra flesta företag som verkar inom den svenska modeindustrin är små med endast ett fåtal anställda. Trots det stigande intresset för mode har småföretagen svårt att etablera sig och möter många hinder och en accelererande konkurrens.För att besvara syftet har en fallstudie genomförts på företagen Papagaio AB och Gram.

Betydelsen av motivation : En fallstudie på SEB ur ett ledar och medarbetarperspektiv

SammanfattningStudien visar hur medarbetare och ledare på organisationen SEB i Örebro ser på ämnet motivation. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen och kunskapen om fenomenet motivation. Dessutom undersöks det om studieföretaget ytterligare kan förbättra motivationen hos sina medarbetare, i så fall hur. Vi strävar i studien att bidra med ny kunskap som SEB kan ha nytta av. Kunskapen som studien bidrar med kan förhoppningsvis också andra organisationer och människor som är intresserade av motivation ha användning av.

SEB - en vinnare i konkurrensen?

I denna uppsats har vi redogjort för den nya konkurrenssituationen på bankmarknaden, som bl.a. uppstått till följd av tydlig avreglering, globaliseringen och teknologiska utvecklingen. Vi har i uppsatsen funnit att denna utveckling inte bara skall betraktas som något tillfälligt utan snarare som början på en ny epok. Vi har vid en närmare granskning av den rådande marknadssituation visat på att det idag finns en rad faktorer inom bankmarknaden som på olika sätt inverkar på SEB:s och andra marknadsaktörers konkurrensstrategier. En närmare syn visar även att bankmarkanden i flera avseenden öppnats upp och gett upphov till en rad nya segment för nya aktörer att verka på.

Flygindustrins utveckling efter lågprisbolagens intåg : Marknadsanalys av den europeiska flygindustrins strukturella utveckling efter avregleringen

Bakgrund: Den globala luftfarten har under en längre tid ökat med avseende på antalet resenärer. Sedan 1990-talet har en avreglering av den Europeiska marknaden trätt i kraft. Avregleringen har gjort det möjligt för nya flygbolag att etablera sig och fritt konkurera med tidigare etablerade flygbolag. Två typer av flygbolag har vuxit fram sedan avregleringen, etablerade traditionella nätverksflygbolag, samt nya lågprisbolag. Lågprisbolagen konkurrerar med pris medan de traditionella nätverksbolagen konkurrerar med en högre grad av differentiering.Syfte: Denna studie syftar till att utreda hur den europeiska flygindustrins struktur och konkurrensförhållanden utvecklats sedan avregleringen.

COS - it´s new!

Utifrån en fri tolkning av Porters generiska strategier har vi genom tre delresultat svarat på om kunden uppfattar COS som stuck in the middle. Mycket tyder på att dagens konsument blir allt mer kvalitetsmedveten och långsiktig i sina köpvanor. Vi ser COS som ett exempel på hur lågprisföretagen väljer att möta denna konsumtionstrend och hur satsningen väljer att kommuniceras. Genom att word-of-mouth fått en viktig roll i COS marknadsföring blir den avgörande för COS image. Genom en tolkning av företagets word-of-mouth och således dess image finner vi att risken är stor att kunden placerar COS som stuck in the middle..

RIX-systemet Och dess påverkan på finansinstitutens marknadsmakt

Titel: RIX-systemet och dess påverkan på finansinstitutens marknadsmaktFörfattare: Tom Douglas och Eric NarfströmHandledare: Evert KöstnerKurs: NEG300, kandidatuppsats Nationalekonomi fördjupningskurs, 15 hp, HT-2013Nyckelord: marknadsmakt, oligopol, räntabilitet, riksbanken, RIX-systemet, konkurrensSyfte: Denna studie syftar till att undersöka om det finns ett samband mellanmedlemskap i RIX-systemet och räntabilitet på eget kapital beträffande företag vilka är aktiva på den svenska finansmarknaden.Metod: I denna studie används både en kvantitativ och kvalitativ metod med insamling av kvantitativ sekundärdata från framförallt Svenska Bankföreningen. Kvalitativ data har främst hämtats från Riksbanken.Teori: Structure-conduct-performance paradigm (SCP) samt Porters femkraftsmodell ligger till grund för den teoretiska referensram som ligger till grund för studien att tillägga till detta används även konventionell konkurrensteori.Slutsats: Studien visar på att det föreligger ett statistiskt signifikant sambandmellan ett deltagande i RIX-systemet och räntabilitet på eget kapital. Title: The RIX-system and its impact on financial institutions market power.Author: Tom Douglas and Eric NarfströmAdvisor: Evert KöstnerCourse: NEG300, Bachelor thesis in Economics, 15 hp, fall 2013Keywords: Market power, oligopoly, return on investment, central bank, the RIX-system, competitionPurpose: This study aims to investigate whether there is a correlation betweena membership within the RIX-system and return on investment regarding companies with in the financial industry of Sweden.Method: In this study, both a quantitative and qualitative approach has been used. Regarding the collection of quantitative data, it has been retrieved mainly from Swedish Bankers' Association. Collection of qualitative data has been collected mainly from The Swedish central bank Riksbanken.Theory: Structure-conduct-performance paradigm (SCP) and Porters five-forces framework underpin the theoretical framework underlying the study.

1 Nästa sida ->