Sök:

Sökresultat:

2130 Uppsatser om Medier - Sida 1 av 142

Sociala medier : Ett relationsbyggande verktyg?

Den rådande trenden är att vi blir alltmer uppkopplade mot Internet och sociala Medier. Vi kommunicerar med varandra snabbare och flitigare. Via sociala Medier kan företag nå en allt större publik. Främjar sociala Medier relationen mellan företag och kund eller gör de mer skada än nytta?.

Välgörenhet 2.0 : En studie om välgörenhetsorganisationers externa kommunikationsarbete över sociala medier.

Syftet med studien är att ta reda på hur välgörenhetsorganisationer idag använder sig av sociala Medier i sitt externakommunikationsarbete. Resultatet visar på att välgörenhetsorganisationer inte användersociala Medier till dess fulla potential. Det främsta syftet föranvändningen av sociala Medier är fortfarande främst att spridainformation och organisationens budskap. .


Köpbeteende på sociala medier. Hur olika faktorer påverkar köpprocessen

Syftet är att förklara hur köpbeteendet i Sverige påverkas av sociala Medier samt hur det skiljer sig mellan demografiska faktorer. Studien genomfördes med en enkätundersökning utförd på svenska konsumenter. Slutsatsen är att de demografiska faktorerna har mycket liten påverkan på köpprocessen på sociala Medier för svenska konsumenter. Vad som hade mer inverkan var beroende på hur konsumenten använde sociala Medier..

Köpbeteende på sociala medier. Hur olika faktorer påverkar köpprocessen

Syftet är att förklara hur köpbeteendet i Sverige påverkas av sociala Medier samt hur det skiljer sig mellan demografiska faktorer. Studien genomfördes med en enkätundersökning utförd på svenska konsumenter. Slutsatsen är att de demografiska faktorerna har mycket liten påverkan på köpprocessen på sociala Medier för svenska konsumenter. Vad som hade mer inverkan var beroende på hur konsumenten använde sociala Medier..

Sociala medier och företaget

Det råder en form av nybyggaranda bland de som arbetar med sociala Medier. För mig har det i arbetet med undersökningen framkommit att företagens engagemang inom sociala Medier handlar om två saker, målgrupp och tid. Företag förlorar den yngre målgruppens förtroende om de uteblir från den virtuella arenan. Den äldre generationen har inga planer att förändra sitt beteende och därför har företag fortfarande tid att förbereda sig..

Sociala medier : Kan sociala medier vara ett verktyg för att främja deltagademokrati?

Denna uppsats syftar till att redogöra hur Facebook, bland andra sociala nätverk, fungerar som ett kommunikationsverktyg. Undersökningen fokuserar på politik och huruvida politiskt deltagande främjas genom sociala Medier eller inte. Möjligheten för allmänheten att kommunicera med beslutshavare gör att deltagardemokrati blir ett centralt ämne att studera i uppsatsen. .

Digitala medier i undervisningen : -En kartläggning av fysiklärares relationer till digitala medier i klassrummet

I mitt arbete har jag gjort en kartläggning över vad några fysiklärare använder i form av digitala Medier i sina klassrum och hur de förhåller sig till dessa. Arbetet innehåller även en mindre inventering av olika digitala Medier och hur dessa kan användas i undervisningen. Alla lärarna som deltog i undersökningen använder digitala Medier i sin undervisning men i olika utsträckning och på olika sätt. De är överens om att en varierad undervisning leder till att man som lärare når ut till och motiverar fler av sina elever. Digitala Medier är en stor hjälp för att genomföra just en sådan varierad undervisning.

Sociala medier i skolan : en del av undervisningen?

Inom skolan har det länge funnits webblösningar och andra Internetbaserade programvaror för att elever och lärare ska kunna kommunicera med varandra på nätet och samtidigt kunna ha möjlighet till en mer flexibel undervisningsmetod. Sociala Medier är ett vitt begrepp som nämns lite var stans idag, men vad innebär då sociala Medier? Sociala Medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud..

Sociala medier ? Sociala mediers betydelse för avkastning

Slutsatserna är att investeringar i sociala Medier ger abstrakta för- delaren som kan påverka en organisations kassaflöde. Dessa förde- lar kan vara svåra att mäta ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är viktigt för organisationerna är att de tar reda på vilka fördelar som påverkar kassaflödet och när dem påverkar och hur mycket de kan påverka. Detta behöver göras för att kunna beräkna investeringar i sociala Medier..

Politik i sociala medier : En studie om hur politiska ungdomsförbund använder sociala medier.

Titel: Politik i sociala Medier - En studie om hur politiskaungdomsförbund använder sociala Medier.Författare: Susanne Lundström och Anna-Lotta OhlénHandledare: Lars PalmExaminator: Ulrika SjöbergUtbildningssäte: Högskolan i Halmstad, Sektion Hälsa och SamhälleKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, 61-90 hpDelkurs: C-uppsats, 15 hpÅr: 2009Syfte: Att förstå hur politiska ungdomsförbund använder sigav sociala Medier.Teori: Dagordningsteorin, Tvåstegshypotesen,Diffusion of innovations.Metod: Som kunskapsteoretisk utgångspunkt används ett explorativt förhållningssätt. Metoderna har utgjorts av intervjuer samt innehållsanalys av webbplatser.Resultat: Sociala Medier är och kommer med största sannolikhetatt förbli en viktig del av ungdomsförbundens arbete.Dock behövs en mer strategisk planering kring deras användning. Utvecklingspotentialen hos sociala Medier ärstor. Det personliga mötet är stort och ökad användningav sociala Medier hänger ihop med en ökad användningav just personliga möten.Nyckelord: Sociala Medier, politiska ungdomsförbund,opinionsbildning, communitys, medlemsrekrytering..

Politik i sociala medier : En studie om hur Uddevallas socialdemokrater använder sociala medier

Termen sociala Medier har fått mycket uppmärksamhet i samband med presidentens valkampanj i USA år 2008, detta har väckt ett intresse att ta reda på vad sociala Medier egentligen innebär och på vilket sätt det tillämpas vid svenska förhållanden och i den svenska politiken. Detta är inte en helt enkel uppgift och ett mycket stort ämne att undersöka. För att avgränsa ämnet har denna studie för avsikt att kartlägga användningen av sociala Medier bland socialdemokraternas kommunala politiker i Uddevalla. Teorier om offentlighet och tvåstegshypotesen används som analysredskap i studien.Som kunskapsteoretisk utgångspunkt används ett explorativt förhållningssätt. Metoderna har utgjorts av intervjuer.

Sociala Medier i Kulturskolan i Kungsbacka

Kulturskolan i Kungsbacka kontaktade medieproducent-studenten Erik Iversen för att få hjälp med att ta fram en handlingsplan för sociala Medier. Skolan vill börja använda sig av sociala Medier och locka fler besökare till skolans evenemang men vet inte hur de ska använda sociala Medier.Handlingsplanen skulle hjälpa lärarna att kommunicera via sociala Medier och lägga upp strategi för hur mediet kan användas som ett verktyg.Projektet inleddes med en förstudie där tidsplan och krav för arbetet satts upp. Det arbetet följdes upp av intervjuer med lärare på kulturskolan och därefter ett genomförande i form av skrivande av handlingsplan.Resultatet av projektet blev en handlingsplan med personlig prägel för Kulturskolan i Kungsbacka med riktlinjer och förslag för hur användande av sociala Medier ska gå till.Projektets slutsatser är att det är viktigt att göra en bra planering för hur arbetet ska ske och i vilka steg det ska ske.Rapportens teoretiska delar fokuserar på hur marknadsföring via sociala Medier ser ut på olika plan i form av strategisättande men även en del om hur manualer skrivs och vad man ska tänka på..

Sociala medier ? Sociala mediers betydelse för avkastning

Slutsatserna är att investeringar i sociala Medier ger abstrakta för- delaren som kan påverka en organisations kassaflöde. Dessa förde- lar kan vara svåra att mäta ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är viktigt för organisationerna är att de tar reda på vilka fördelar som påverkar kassaflödet och när dem påverkar och hur mycket de kan påverka. Detta behöver göras för att kunna beräkna investeringar i sociala Medier..

?VI MÅSTE VARA DÄR FOLK ÄR? : En studie om användningen av sociala medier i en mediekoncern

Syftet med denna undersökning har varit att titta på hur uppfattningar kring sociala Medier ser ut på en mediekoncern i Östergötland samt hur sociala Medier används. Vi har även studerat behovet av en policy som kan vägleda användningen av sociala Medier och vad denna i så fall bör innehålla. Detta har undersökts genom åtta djupgående intervjuer samt en mindre enkät.Resultatet visar att det råder en positiv syn kring sociala Medier men även en viss skepticism. Användningen av sociala Medier skiljer sig åt mellan olika verksamhetsområden och organisationskulturen spelar en avgörande roll. Ett dilemma som har framkommit är svårigheten att hantera balansen mellan arbetsliv och privatliv.

1 Nästa sida ->