Sök:

Sökresultat:

309 Uppsatser om Konsumentbeteende - Sida 1 av 21

Rätt packat - hälften vunnet? En studie i hur konsumenter upplever och värdesätter innovativa egenskaper hos livsmedelsförpackningar

Uppsatsen behandlar livsmedelsförpackningens påverkan på konsumenten vid köp av livsmedel samt konsumentens syn på förpackningens egenskaper med utgångspunkt i allmänna teorier rörande förpackningar, innovationer och Konsumentbeteende..

Hype inför produktlanseringar : En studie om konsumentbeteende hos Generation Y

Hype är inte ett nytt fenomen. Historiskt sett kan man identifiera flera produktlanseringar som lyckats skapa en hype bland människor. Vare sig det handlar om en spontan reaktion eller skicklig marknadsföring återstår det faktum att vissa produkter sprids betydligt mer än andra. Detta tycks leda till ett speciellt beteende hos konsumenterna..

Matvaruappen - hjälp eller stjälp? : En kvalitativ studie av konsumenters användning av Icas matvaruapp

Uppsatsen berör Konsumentbeteende inom matvaruhandeln vid användning av applikationer, appar, i smartphones. Syftet med uppsatsen är att belysa hur Icas app används av konsumenterna, hur konsumenters inköpsmönster påverkas vid användning samt hur appen accepteras av konsumenterna i deras inköpsrutin. Med utgångspunkt i teorier om Konsumentbeteende och teknologisk acceptans utformas en förstudie och en beteendestudie. Genom en deskriptiv innehållsanalys urskiljs mönster, likheter och olikheter i deltagarnas beteende vid användning av appen. Studien framhäver att appen ofta används i syftet att spara pengar och för att hitta inspiration till matlagning.

Manligt konsumentbeteende

Konsumentbeteende handlar om när, varför, hur och var människor gör ett inköp av en vissprodukt. Konsumenternas demografiska profiler är ett viktigt område inomKonsumentbeteende. När det kommer till frågan om shopping så förknippas ordet i stort settmed kvinnor. Samtidigt beskrivs ofta manligt Konsumentbeteende från ett traditionelltperspektiv och skiljer sig från det kvinnliga köpbeteendet. De traditionella stereotyperna förmanligt Konsumentbeteende är att män är mer benägna att ta risker när de handlar eftersom deinte brukar fråga personalen om hjälp eller åsikt, de jämför inte olika alternativ med varandra,de brukar inte planerar sina inköp, de är inte villiga att handla i grupp och är ?rädda? för atthandla i kvinnliga butiker.Eftersom könsrollerna kan ändras över tid är det viktigt att inom marknadsföring undersökakring dessa ämnen och inte ta de stereotypa könsrollerna förgivet.

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring : Vilka faktorer påverkar konsumenten i sina val?

Background: Corporate Responsibility is not a new concept however in recent times more companies are starting to use different kinds of responsibility disclosures. These disclosures are voluntary and corporations may use them in the way they find suits them best. There is a lot of research in this field and there is no single explanation for what Corporate Responsibility is and how corporations should relate to it.Purpose: The purpose of the study is to examine the relationship between the controlling owners of corporations and CSR disclosure.Method: We use a content analysis and a survey study to examine the relationship between corporate controlling owners and the CSR disclosure.Conclusions: Our results show that controlling owners have little effect on the different dimensions of CSR disclosure. We have however found some differences between the different owner categories where some categories are found to use CSR disclosure to a greater extent..

Värde för pengarna - Konsumenters prioriteringar och val vid inköp

Syfte: Att problematisera Konsumentbeteende och de bakomliggande (prioriteringar) motivationsfaktorer som finns vid köp i dagligvaru- ochlågprisbutiker, såväl ur ett konsument- som ett företagsperspektiv. Frågeställningar: 1. Vad innebär och hur samspelar aspekterna: varumärke, rykte, image, kvalitet och service samt pris för kunders motiv (prioriteringar) i valet av dagligvarubutik?2. Vilka potentiella förbättringar skulle kunskap om aspekterna och dess betydelse kunna leda till ur ett företagarperspektiv som ett led i att nå ökad framgång? Resultat: Genom uppsatsen har författarna visat vad de ovannämnda aspekterna innebär för Konsumentbeteendet.

Vem är den typiska spagästen?

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga den typiska spagästens Konsumentbeteende samt studera dess föränderliga natur med avsikt att bidra till en ökad förståelse för kundbeteendet inom spabranschen. Avsikten med uppsatsen har varit att ta reda på vem den typiska spagästen är.Vi har med hjälp av teori inom bland annat Konsumentbeteende, kundvärde och kundförståelse tillsammans med en webbaserad empirisk undersökning, studerat vad kunden värdesätter vid val och besök av spaanläggningar. Eftersom vi har strävat efter en förståelse för vem den typiska spagästen är kretsade undersökningen även kring livsstilsfrågor, levnadsvanor och demografiska aspekter. Examensarbetet har skett i samarbete med ett specifikt företag inom spabranschen (Varbergs Stadshotell och Asia Spa) för att därigenom få inblick i en representativ del av vår målpopulation.Resultatet av vår undersökning visade att det inte är de sociala aspekterna som är de mest värdefulla för respondenterna vid val av spaanläggning. Istället är det känslan spaanläggningen frambringar, egentid och upplevelsen som står i centrum.

Konsumentbeteende: En studie av hur konsumenter påverkas av kvantitet i priserbjudanden

Konsumenter möts dagligen av detaljhandelns marknadsföring av diverse produkter, då samtliga marknadsförare vill nå ut till sina kunder på bästa sätt. I detta examensarbete undersöks hur inramning av beslutsuppgift påverkar konsumenter, med fokus på konsumenternas initiala informationsprocessande. I ett experiment, som bestod av ett bildspel med 20 bildpar, deltog 45 studenter vid Luleå tekniska universitet. Försökspersonernas uppgift var att skatta samtliga erbjudanden i bildspelet utefter deras attraktivitet. Hypotesen som ställdes var att konsumenter upplever att ett erbjudande som innehåller flera objekt är mer attraktivt än ett erbjudande med endast ett större objekt, trots att pris och varumängden är densamma.

Du är vad du köper. Tonåringars identitetsskapande genom konsumtion 1955-2005. : En reklamanalytisk ansats.

Uppsatsens syfte är att undersöka förekomsten av ett identitetsrelaterande budskap i reklam mot tonåringar 1955-2005. Dessutom genomlyses forskningsläget tvärvetenskapligt för tonåringars identitetsskapande och Konsumentbeteende. Idag, menar bland andra postmoderna teoretiker, är identitetsskapande en mer komplicerad process, jämfört med 1950-talet, och konsumtionen blir allt viktigare i det identitetsskapande arbetet. Med avstamp i tidigare forskning utvecklas en reklamanalytisk metod. Materialet som undersöks är reklam i Aftonbladet och i ungdomstidskrifterna Bildjournalen, Veckorevyn och Okej.

Multiple celebrity endorsement- ur ett konsumentperspektiv

Syftet med vår uppsats är att beskriva hur svenska konsumenter uppfattar och påverkas av svenska företags användning av multiple celebrity endorsement som kommunikationskälla i företagets visuella kommunikation.Vi har valt ett kvalitativt och abduktivt angreppssätt genom en fallstudie. Vi har genomfört våra intervjuer i form av fokusgrupper och därefter abstraherat vår data genom kategorisering. De teorier vi i huvudsak behandlar, består av multiple celebrity endorsement, visuell kommunikation, Konsumentbeteende, kommunikationskällan och dess mervärdesfaktorer, samt recall och recognition.Våra respondenters svar ligger till grund för den data vi redogör. Vi har analyserat empirin utifrån den teori vi tidigare redogjort för. Vi beskriver även inledningsvis vårt val av fallföretag bestående av AXA Sports Club och MQ Sweden AB samt hur vi använt oss av kända personligheter från deras annonser..

Utveckling av tidningsställ

Detta examensarbete har genomförts med inredningsföretaget Butikskonsult som uppdragsgivare. Butikskonsult har ett behov av att utveckla tidningsställ som exponeringsutrustning för att erbjuda lönsammare inredningslösningar, då tidskrifter för närvarande är lågfrekventa varugrupper. Vid framtagandet av konceptförslag på tidningsställ har fokus varit på köptillfället av tidskrifter. Syftet var att uppfylla butiksägarens behov samt att påkalla konsumenternas uppmärksamhet, och därmed kunna generera ökad lönsamhet.Med hjälp av litteraturstudier har kunskap samlats kring relevanta teorier såsom designprojekt, människans ergonomiska möjligheter och begränsningar, Konsumentbeteende, åtgärder i butik samt förståelse för kundbehov. Metoder för genomförandet har valts utifrån teorierna.

Iögonfallande layout & känsloväckande stimuli : En studie om modebutikers fysiska upplägg och dess påverkan på konsumentbeteende och köpbeslut, ur ett företagsperspektiv

Denna studie har som syfte att förklara och ge en ökad förståelse för hur utvalda företag i modebranschen arbetar med det fysiska upplägget i butiker, genom bland annat atmosfär, sinnesstimuli och visuell merchandising. Samt vilken påverkan upplägget kan ha på konsumenters köpbeslutsprocesser och därmed även uppfattningen om varumärket. Sex intervjuer med olika företag har gett kvalitativa data som sedan analyserats mot varandra utifrån studiens teoretiska referensram. Resultat visar på att de studerade företagen inte planerar sin butiksyta beroende på teorier om Konsumentbeteende och sinnesmarknadsföring. Utan istället planeras ytan beroende på varumärke och positionering, vilket skiljer sig åt beroende på företag.

Musikkonsumtion i informationssamhället : En kartläggning av konsumentbeteendet hos Uppsalas studenter

Musikmarknaden har genomga?tt stora fo?ra?ndringar da?r fysiska inko?p av CD-skivor fasas ut till fo?rma?n fo?r molnbaserade tja?nster med stro?mmande media. Konsumenternas vanor fo?ra?ndras i takt med denna utveckling da?r sociala medier och andra Internetbaserade tja?nster fa?r en allt sto?rre roll. Syftet med denna uppsats a?r att identifiera Uppsalastudenters Konsumentbeteende med avseende pa? musik.

Resebyråns oklara framtid : En kvalitativ undersökning av Stockholms fysiska resebyråer

Syftet med denna studie är att utifrån resebyråernas synvinkel undersöka behovet av den fysiska resebyrån med utgångspunkt i kundernas behov av service. Utöver detta undersöks hur resebyråerna tolkar kundernas förändrade köpbeteende.Uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ metod. Datainsamling till empirin har skett genom intervjuer via telefon, e-post och personliga möten. De resebyråer som har undersökts är Ving, Apollo, Resecity, Resevaruhuset, Ticket och Koh Phangan. De teorier som använts behandlar Konsumentbeteende och distributionskanaler.De fysiska resebyråernas funktion har förändrats i och med den teknologiska utvecklingen.

Tack för kaffet! : - en analys av konsumentbeteende hos Premium Coffees potentiella kunder

Hur resonerar potentiella kunder kring inköp av produkten som ens företag tillhandahåller? En av de främsta frågorna hos en marknadsförare, men också en fråga som är aktuell i vår marknadsekonomi i stort. Konsumentbeteende är därför ett givet fält inom företagsekonomin. Men hur går det till när konsumenten är ett företag? Vilka aspekter är viktiga och varför? Vilka marknadsföringsinsatser bör genomföras utifrån denna adderade förståelse? Det är utgångspunkten för denna uppsats.

1 Nästa sida ->