Sök:

Personalchefers uppfattningar om ledarskap och kommunikation


Denna studie är en kvalitativ undersökning om personalchefers uppfattningar om kommunikation och ledarskap. Undersökningens syfte var att undersöka, beskriva och analysera personalansvariga chefers uppfattningar kring kommunikativa aspekter av ledarskap. Datamaterialet samlades in genom åtta stycken semistrukturerade intervjuer samt tidigare forskning. Undersökningens slutsatser handlade i stort om att det finns liknande åsikter bland chefer huruvida ledarskap är ett mandat och chefskap en titel. Kommunikation används för att ge medarbetare medbestämmande. Rapporten avslutades med en del förslag på fortsatt möjlig forskning bland annat genom att låta medarbetare ge sina uppfattningar om ledarskap och kommunikation men även att utforska vidare hur kommunikation påverkar ett ledarskap och organisation.

Författare

Frida Olofsson Huuva Kim Nilsson

Lärosäte och institution

Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..