Sök:

Mellanchefer som meningsskapare i organisationens vertikala kommunikation

Denna uppsats fokuserar på mellanchefer som centralfigurer för meningsskapande kommunikation inom organisationer. Syftet är att beskriva hur mellanchefer resonerar och reflekterar kring intern kommunikation och hur de ser på sina förutsättningar till meningsskapande i sina verksamheter. Studien är genomförd med en kvalitativ metod. Åtta intervjuer är genomförda med fyra mellanchefer från två olika organisationer. Studiens resultat visar att kommunikation har blivit en viktigare men svårare uppgift för mellanchefer. Trots relativt goda förutsättningar till meningsskapande intern kommunikation finns hinder. Kommunikation tillmäts ganska liten betydelse som resurs för förbättringar och utveckling. Brist på tid och svårigheter att avgöra vad som är relevant och viktigt hindrar mellancheferna i sitt kommunikativa uppdrag. Ökad kunskap om de olika perspektiven på kommunikation skulle troligen gynna organisationerna.

Författare

Ulrica Löfgren Petra Johansson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..